background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
12
Oddziałem przedszkolnym, do którego uczęszcza-
ją najmłodsze dzieci z naszej miejscowości - to nie jest
tzw. klasa zerowa czyli sześciolatki, to druga grupa malu-
chów: 3, 4, 5- letnich. Oddział ten utworzony został dzię-
ki staraniom szkoły i działa na podobnych zasadach jak
sześciolatki – jest pięciogodzinny dzień, wspólne zaba-
wy, nauka przez zabawę, rozwój tych dzieci pod każdym
względem; dzieci te czynnie uczestniczą w każdym opi-
sanym tu działaniu szkoły - łącznie z „zielonymi szkoła-
mi” poprzez zawody sportowe i wycieczki oraz wszel-
kie inne prace.
Niedawno okazało się, że szkoła znalazła się wśród
50 placówek wybranych spośród 455 do realizacji progra-
mu ENGLISH TEACHING-SMALL GRANTS w pro-
gramie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pro-
jekt przez nas przedstawiony zakłada utworzenie Małe-
go Centrum Języka Angielskiego i będzie realizowany
w okresie od czerwca do grudnia tego roku.
Szkoła nasza jest animatorem życia we wsi. Integru-
jemy się ze środowiskiem uczniów. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom rodziców, uczniów, ale i społeczności
lokalnej organizujemy różnego rodzaju uroczyste obcho-
dy. Dzień Babci i Dzień Dziadka kiedy seniorzy spotyka-
ją się w szkole na przygotowanej uroczystości – impre-
zy te cieszą się ogromną życzliwością i wsparciem star-
szego pokolenia – niektórzy z nich przyjeżdżają z innych
miejscowości, aby w nich uczestniczyć; Dzień Rodziny,
który zastąpił Święto Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka
i daje możliwość spotykania się całych rodzin kilkakrot-
nie w ciągu roku szkolnego: na jesiennym festynie połą-
czonym z pożegnaniem lata, występem szkolnych zespo-
łów – regionalnego, tanecznego i teatralnego, pieczeniem
kiełbasek i zawodami sportowymi; na „Opłatku” w stycz-
niu, podczas którego wspólnie śpiewamy kolędy, łamie-
my się opłatkiem, ale przede wszystkim inscenizujemy
Jasełka; na pikniku wiosenno-letnim, podobnym do je-
siennego; „zielona szkoła”, którą zorganizowaliśmy już po
raz drugi : pierwszy raz pojechaliśmy do Łazów k/Mielna
w 2002 roku, a kolejny w 2005 do Sztutowa, cieszyła się
powodzeniem zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców,
którzy chętnie wysyłają swoje dzieci, a pokaźna ich część
także z nami jedzie; Rodzice mają swój ogromny udział
w życiu szkoły, bardzo angażują się w nieodpłatne prace
na rzecz szkoły: szycie i haftowanie strojów dla zespołu
regionalnego „Trybskie dzieci”, szycie strojów dla zespo-
łu tanecznego „Promyczki”; pieczenie ciasta na imprezy
szkolno- rodzinne; malowanie sal lekcyjnych;
Uczniowie systematycznie spotykają się z pielę-
gniarką nie tylko w celach szczepienia i badania, ale za-
jęć profilaktycznych z zakresu uzależnień, higieny cia-
ła, wad postawy, a także fluoryzacji zębów;
Dzieci z wadami postawy uczestniczą w za-
jęciach gimnastyki korekcyjnej organizo-
wanej w szkole prowadzonej przez nauczy-
cielkę do tego przygotowaną. Dzieci z wa-
dami wymowy obejmujemy zajęciami logo-
pedycznymi także prowadzonymi w szkole
przez logopedę;
Staramy się uaktywniać ruchowo nie tyl-
ko uczniów, ale i ich rodziców i innych miesz-
kańców wsi poprzez imprezy na świeżym po-
wietrzu, kiedy odbywają się zawody sporto-
we z udziałem w/w podczas pikników rodzin-
nych, na których odbywają się międzypoko-
leniowe mecze piłki nożnej i siatkowej, prze-
ciąganie liny i inne zajęcia sportowe; Często
organizujemy dla uczniów biegi patrolowe po
okolicy, dwa razy w roku zawody sportowe
tylko dla dzieci - Zimową Olimpiadę i Jesienne zawody
przy okazji Święta Pieczonego Ziemniaka.
Samorząd Uczniowski ponadto corocznie organizuje
konkurs czystości klas. Staramy się także ukazywać dzie-
ciom wartości przez: wycieczki- nie tylko po okolicy, ale
i krajoznawcze, w których nasze dzieci chętnie uczestni-
czą. Zwiedziliśmy Kraków, Bochnię, Ojców, wyszliśmy
na Trzy Korony, Turbacz, Babią Górę .Rajdy dookoła Spi-
sza to nie tylko wychowanie regionalne – to zwiedzanie
zabytkowych obiektów, Rezerwatów Przyrody, parków
narodowych. Uczniowie znają te miejsca.
W naszej szkole uczymy także postaw patriotycznych
i obywatelskich. Staramy się to robić na różne sposoby:
Opracowano ścieżkę edukacji patriotycznej, w ramach
której: nasi uczniowie mają możliwość zapoznania się
z polskimi symbolami narodowymi poprzez stałą gazet-
kę „Polskie symbole narodowe”;uroczyście obchodzimy
Dzień Odzyskania Niepodległości oraz rocznicę Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja; uczniowie w sposób demokra-
tyczny wybierają swój samorząd i jego opiekuna – mają