background image
3
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
„Jana Pawła imie na Śpisu nie zginie”
Wielka to radość, wielki honor dla Spisza i dla Pod-
hala zarazem, że Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław
Dziwisz przybył do Gimnazjum nr 1 w Krempachach, aby
przewodniczyć uroczystości poświęcenia sztandaru szko-
ły, której nadano imię Jana Pawła II. Koło historii zato-
czyło na Spiszu pełny obrót. Równo czterdzieści lat temu
ks. Stanisław Dziwisz w oktawie Bożego Ciała opuszczał
swoją pierwszą parafię (Krempachy), a teraz prowadzony
przez wiejską orkiestrę i mieszkańców szedł przez wieś,
w stronę budynku Gimnazjum nr 1 w roli honorowego
gościa. Kiedy chór śpiewał pieśni: „Bądź pozdrowiony
gościu nasz ..” oraz „Barkę”, uradowany Stanisław Dzi-
wisz witał się z dyrektorem szkoły, radą rodziców i samo-
rządem uczniowskim oraz duchowieństwem. Z satysfak-
cją spoglądał na licznie zgromadzoną młodzież, rodziców
i przybyłych gości. Zanim rozpoczęła się msza święta po-
lowa, dyrektor gimnazjum Jan Szenderowicz przywitał
przybyłe delegacje, przedstawicieli władz państwowych,
władz samorządowych oraz stowarzyszeń. Związek Pol-
skiego Spisza reprezentowali: Jan Budz, Julian Kowal-
czyk i Edward Tybor.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali treści uchwały
Rady Gminy Nowy Targ, która na wniosek społeczności
szkolnej nadała Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Krem-
pachach imię Jana Pawła II. Sztandar poświęcony przez
Ks. Kardynała wnieśli rodzice i przekazali go do rąk ocze-
kującej młodzieży. Na sztandarze widnieje postać Jana
Pawła II oraz znamienne słowa Papieża: „Wy jesteście
przyszłością świata”. Kardynał Dziwisz poświęcił też Izbę
Pamięci Patrona Szkoły, salę komputerową i okoliczno-
ściową tablicę pamiątkową z wizerunkiem Ojca Święte-
go, którą ufundował samorząd gminny.
W swojej homilii Ks. Kardynał, oprócz rozwinięcia
treści Ewangelii, jeszcze raz pozdrowił zgromadzonych
z Podhala i Spisza. Wyraził swoją radość, że znów może
gościć wśród swoich parafian w Krempachach, do których
się zawsze przyznaje. Żartobliwie dodał, „...a jak długo
tu byłem proboszczem, to wiecie tylko wy i ja”. Prosił też
społeczność szkolną, młodzież, nauczycieli i rodziców
ze wszystkich wsi o należny szacunek dla osoby Patro-
na. Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, jego posta-
wa i serce, wiara i cierpienie, są zobowiązaniem dla spo-
łeczności wierzących. Powinny być również wzorem dla
wszystkich obecnych na tej uroczystości.
Po zakończeniu mszy świętej z gratulacjami pośpie-
szyli przedstawiciele władz państwowych: parlamenta-
rzyści i wojewoda oraz przedstawiciele władz oświato-
wych, ofiarowując także pamiątkowe adresy i okoliczno-
ściowe upominki. W imieniu samorządu gminy głos za-
brał Wójt Jan Smarduch, a w imieniu powiatu - starosta
nowotarski Jan Hamerski.
Kardynał Dziwisz w Krempachach
Nadanie gimnazjum im. Jana Pawła II
Jan Budz przemawiając jako przedstawiciel Związ-
ku Polskiego Spisza pochwalił mieszkańców Krempach,
sołtysa wsi i samorząd gminny za mądrą i odważną decy-
zję o wybudowaniu na Spiszu tego okazałego gimnazjum,
a także za to, że może się w tej szkole uczyć razem mło-
dzież spiska i podhalańska. Bo młodzież ta uczy się nie
tylko dla siebie, ale też dla dobra wspólnego, dla Ojczy-
zny. Podkreślił też, że mimo różnic pomiędzy poszcze-
gólnymi wsiami, wszyscy jesteśmy jednej mowy, jednej
wiary i jednej myśli. Życzył, aby jedność spisko – pod-
halańska, jaka funkcjonuje w tej szkole, trwała póki ona
będzie stała, aby wszystkich korzystających z tego do-
brodziejstwa wspierał obrany patron – Ojciec Święty Jan
Paweł II, a także ten który mu wiernie służył do ostatniej
chwili życia - Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.
Gimnazjum w Krempachach otoczone ze wszyst-
kich stron zielenią jest nową szkołą z fantastycznym za-
pleczem technicznym i pedagogicznym. W jego murach
uczy się młodzież podhalańska i spiska z 10 miejscowo-
ści: Waksmunda, Łopusznej, Krempach, Nowej Białej,
Dursztyna, Szlembarku, Ostrowska, Harklowej, Dębna
i Knurowa. Łącznie w 20 klasach kształci się 477 uczniów,
a pracę pedagogiczną wykonuje tu 43 wykwalifikowa-
nych nauczycieli.
Ta właśnie młodzież popisała się piękną i przemy-
ślaną częścią artystyczną. Najpierw uczestnicy mogli za-
poznać się z bogatą biografią Patrona, następnie przed-
stawiono w mistrzowskim wprost stylu spektakl muzycz-
ny o „Stworzeniu świata”. Kiedy w trakcie przedstawie-
nia wpadł diabeł, aby psuć szyki „Panu Bogu”, z ławek
Ciąg dalszy ze str. 1