background image
7
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
W trakcie obrad przyjęto sprawozdania zarządu głów-
nego i komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium or-
ganom stowarzyszenia. Jan Budz prezentując dokonania
stowarzyszenia nie ukrywał też zjawisk niepokojących
oraz braków, do wyeliminowania których trzeba jednak
zaangażowania większej ilości ludzi oraz środków finan-
sowych. Związek jako kadrowa organizacja spiskiej inte-
ligencji i działaczy regionalnych będzie jednak zabiegał
o poszerzenie swojej bazy członkowskiej nawet do tego
stopnia aby reprezentować interesy wszystkich Spisza-
ków. Prezes podziękował członkom ustępującego zarzą-
du za trud i prywatny czas poświęcony na wspólne spo-
łecznie użyteczne przedsięwzięcia.
W związku z upływem kadencji wybrano nowy za-
rząd, prezesa zarządu głównego i komisję rewizyjną.
Prezesem zarządu głównego ponownie został Jan Budz
z Czarnej Góry. W skład zarządu wybrano też Juliana
Kowalczyka i Heleną Ostrowską z Łapsz Niżnych, Ma-
riana Pukańskiego i Elżbietę Łukuś z Niedzicy, Janusza
Haniaczyka z Jurgowa oraz Zofię Łukasz z Krempach.
W skład komisji rewizyjnej zostali wybrani: Bożena Szcze-
sna z Łapszanki, Franciszek Payerhin z Łapsz Wyżnych
i Franciszek Mąka z Kacwina.
Zjazd na niedzickim zamku
VIII Walny Zjazd Związku Polskiego Spisza
Prezes ZPS Jan Budz dziękuje pani dyrektor niedzickiego
zamku Ewie Jaworowskiej Mazur za gościnne przyjęcie
uczestników zjazdu, fot. J. Kowalczyk
Uczestnicy zjazdu w trakcie otwartej dyskusji zgła-
szali szereg pomysłów i projektów, które służyłyby za-
równo umocnieniu organizacji ale też byłyby spójne z po-
trzebami mieszkańców Spisza. Efekty bogatej dyskusji
odnotowane przez komisję wnioskową z przewodnicząc
Elżbietą Łukuś, zostały zawarte w programowej uchwale
w sprawie kierunków działalności nakreślonych statutem
i uchwałami ostatnich Zjazdów ZPS, a zwłaszcza uchwałą
VII Zjazdu podjętą w Jurgowie w dniu 26.06.2005 roku.
Zjazd uznał za szczególnie ważne dla realizacji celów
stowarzyszenia następujące wnioski:
1. Nawiązać bliższą współpracę z samorządami oraz ubie-
gać się o środki na finansowanie lokalnych przedsię-
wzięć społecznych, kulturalnych, także na zwalczanie
plag społecznych, jak np. alkoholizm,
2. Zaangażować członków i sympatyków w samorządo-
wą kampanię wyborczą 2006, a następnie przybliżyć
nowo wybranym radnym i wójtom cele oraz program
działania ZPS,
3. Niezmiernie ważną sprawą jest pogłębianie współpra-
cy ze szkołami i podjęcie próby tworzenia organizacji
młodzieżowej (Orle Gniazda), a w szczególności za-
pewnić wsparcie nauczycielom prowadzącym eduka-
cję regionalną,
4. Należy podjąć akcję rekrutacji nowych członków oraz
nawiązać rozmowy ze wszystkimi środowiskami na
Spiszu a także nawiazać i utrzymać bliską współpracę
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Spisza i Okolicy.
5. Zarząd winien otoczyć szczególną troską działalność
wydawniczą przy współpracy z samorządami gminnym
i innymi organizacjami środowiskowymi oraz dopro-
wadzić do tego, aby w każdej wsi spiskiej przynajm-
niej 2-3 osoby stale współpracowały z redakcją gaze-
ty „Na Spiszu”.
6. Z uwagi na postęp techniczny w zakresie komuniko-
wania się przez internet sprawą nie cierpiącą zwło-
ki jest założenie strony internetowej, na której była-
by zamieszczona w kolorze nasza gazeta (zwłaszcza
egz. arch.) oraz kompleksowa informacja o naszym Związ-
ku i promocji Polskiego Spisza. W tym celu należy nawią-
zać współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami na
Spiszu, które posiadają własne doświadczenia w tym za-
kresie i nakłonić je do wspólnego przedsięwzięcia.
Uczestnicy Zjazdu, fot. J. Kowalczyk