background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
6
Czerwcowa Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI
w naszym kraju miała w znacznej mierze charakter senty-
mentalny. Papież przebył trasę, której poszczególne eta-
py mocno przypominały osobowość Ojca Świętego Jana
Pawła II. Nie zabrakło nawet okna papieskiego na Fran-
ciszkańskiej.
Na południ Polski Ojciec Święty najdłużej przebywał
w Krakowie, gdzie w sobotni wieczór spotkał się z mło-
dzieżą, a w niedzielę przed południem odprawił na Bło-
niach mszę świętą dla prawie miliona wiernych. Entuzja-
styczne powitanie na Błoniach przypominało wiosenną
łąkę falującą w podmuchach wiatru biało - czerwonymi
i biało - żółtymi kwiatami. W tłumie wyróżniały się też
grupy nad którymi powiewały flagi białoruskie i ukraiń-
skie, były też flagi słowackie a nawet niemiecka, szwedz-
ka, norweska i brytyjska.
Papież odwiedził również Kalwarię Zebrzydowską, Sank-
tuarium w Łagiewnikach i Katedrę na Wawelu. Ogrom-
nym ładunkiem emocjonalnym była wizyta Ojca Świętego
w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz – Bir-
kenau. Kiedy Benedykt XVI modlił się, a wszyscy wołali
głośno i łamali się gorącymi przemyślenia: „...Gdzie był
Bóg ?” – ukazała się tęcza, jakże żywo przypominająca
ewangeliczny znak przymierza Boga z ludźmi.

Benedykt XVI w Polsce
W niedzielę 11 czerwca w Czarnej Górze miała miej-
sce uroczystość odpustowa ku czci Trójcy Świętej. Mszę
święta odprawił ks. Ludwik Balcer - proboszcz z Rzepisk,
koncelebrował ks. Paweł Antolak. Na ołtarzu udekoro-
wanym kwiatami zaświecono okazałe świece ofiarowa-
ne przez Beatę Bafię. W tym dniu poświęcono piękny or-
nat regionalny, który miejscowej społeczności podarował
ks. Józef Marek – proboszcz parafii jurgowskiej.
Uroczystość odpustowa była również okazją po-
święcenia feretronów, które ufundowali czarnogórza-
nie mieszkający w USA. Polonia amerykańska w czasie
Czarna Góra: Nowe feretrony i ornat
Tęcza ku zdumieniu żegnających powtórzyła się także
w czasie uroczystości na Lotnisku Balice, a samolot pa-
pieski odleciał o godzinie 21,37.
W uroczystościach uczestniczyli także mieszkańcy Spi-
sza, których grupki spotykaliśmy na każdy kroku. Szko-
da tylko, że nie było grup zorganizowanych z własnymi
sztandarami i banerami wskazującymi na przynależność
regionalną.
Red.
festynu zorganizowanego przez Stanisław Sarnę zebra-
ła na ten cel przeszło 4.000 dolarów. Poświęconą figurę
Dzieciątka Jezus niosły dzieci, figurę Jezusa Miłosierne-
go panny, a figurę Św. Floriana młodzi strażacy. W opra-
wie jest jeszcze feretron z obrazem Ojca Świętego Jana
Pawła II i Ojca Pio.
Po okresie długotrwałych deszczów w dniu odpustu
zaświeciło słonko. Być może i to spowodowało iż uroczy-
stość zaszczyciło swoją obecnością wielu księży i rekor-
dowa liczba wiernych z sąsiednich miejscowości. red.