background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
14
Mikołajki, na które ściągają maluchy
nawet nie chodzące do szkoły – wtedy
odbywa się mikołajkowy turniej, insce-
nizacja i ... rozdanie prezentów.
Szkolna Wigilia przygotowywana
jest przez pracowników szkoły i dzieci.
Gotujemy wigilijne potrawy, inscenizu-
jemy Jasełka, śpiewamy kolędy i dzie-
limy się opłatkiem. Wigilia szkolna za-
wsze ma miejsce w ostatnim dniu przed
świętami. Osobne spotkanie z rodzicami
odbywa się w karnawale. Zabawa kar-
nawałowa; Święto Wiosny co roku ma
inne hasło, np. kolory, kwiaty itp. I re-
alizujemy go w formie projektu; Prze-
gląd Teatrzyków Klasowych zrodził się
z potrzeby uczczenia międzynarodowe-
go dnia Teatru. W tym dniu każda klasa
prezentuje niewielką inscenizację. Po-
żegnanie klasy szóstej; Dzień Europej-
ski to okazja do zapoznania się z inny-
mi kulturami, zwyczajami. Każda klasa
prezentuje wylosowany przez siebie kraj
łącznie piosenkami i potrawami.
Każda szósta klasa ma w planie od-
bycie wycieczki do Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych, w czasie której zapoznają
się z budynkiem, salami, ale i nauczycie-
lami; Uczniowie brali udział w konkur-
sie MAUZ, w którym nasza uczennica
została finalistką wojewódzką; Ucznio-
wie mają możliwość raz w ciągu roku
szkolnego zdobyć kartę rowerową;
Osiągnięcia naszej szkoły są możli-
we przede wszystkim dzięki współpra-
cy wszystkich jej podmiotów. Ogrom-
ną rolę odgrywają rodzice, którzy bar-
dzo angażują się w życie szkoły, służą
pomocą, nieraz bardzo wielką. Życie
szkoły organizują pracujące tu nauczy-
cielki, które już przestały liczyć, ile cza-
su poświęcają szkole i dzieciom. To ich
pomysłowość i entuzjazm powodują, że
nasze dzieci z radością wędrują co rano
do szkoły. To Szkoła – jak mówią nasze
badania- przyjazna dzieciom. A one nig-
dy w naszej szkole się nie nudzą.
Życzę szkole, ale i sobie jeszcze
piękniejszych chwil. Nasza szkoła jest
maleńka, ale „małe jest piękne” , co udo-
wadniamy na co dzień.
Julia Miśkowicz
Ostatni rok okazał się dla zespołu regionalnego ,,Trybskie dzieci’’ cza-
sem wytężonej pracy. Zespół prezentował się z nowym programem ,,Prze-
powiadanie pogody‘’, oraz wykonał 12 tradycyjnych spiskich tańców.
,,TRYBSKIE DZIECI’’
23.IV.2006 dzieci wystąpiły na Między Wojewódzkim Przeglądzie Tań-
ca Ludowego ,,Taneczny Krąg ‘’ w Przemyślu. W przeglądzie brało udział
18 zespołów z 5 województw. Region polskiego Spisza godnie reprezento-
wały ,,Trybskie dzieci’’ i pomimo wielogodzinnej i męczącej podróży zaję-
ły III miejsce. Również 4.VI zespół zaprezentował się na Przeglądzie Tań-
ca Ludowego w Szczyrzycu koło Limanowej. Dzieci obok grupy z Chor-
wacji wystąpiły jako gość specjalny programu. Zespół żywiołowym wy-
stępem podbił serca limanowskiej publiczności i został zaproszony na na-
stępne koncerty. 7.VI ,,Przepowiadanie pogody‘’ zostało zaprezentowane
dla grupy polsko – węgierskiej. Węgrzy chętnie słuchali czardaszy w wy-
konaniu zespołu, które są im bardzo bliskie. Po koncercie młodzi Trybsza-
nie próbowali wprowadzić gości w tajniki tańca spiskiego. Impreza zakoń-
czyła się wspólnym ogniskiem, przy którym przygrywała spiska kapela
w tradycyjnym składzie. Wszystkie te występy stanowiły przedsmak do
koncertów lipcowych na Międzynarodowym Święcie Dzieci Gór, na które
zespół został zaproszony.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję p. Julianowi Kowalczykowi,
który wypożycza basy należące do łapszańskiego zespołu.
Kierownik zespołu: Anna Stronczek
Dotacja dla SP w Trybszu
Z przyjemnością informujemy, że w ramach programu English Te-
aching finansowanego przez POLSKO-AMERYKAŃSKĄ FUNDA-
CJĘ WOLNOŚCI Szkole Podstawowej w Trybszu przyznano dota-
cję w kwocie 8.800zł na wsparcie realizacji projektu pt.: „Małe Cen-
trum Języka Angielskiego”. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie
i wyposażenie centrum językowego w środki audiowizualne i multimedial-
ne, literaturę anglojęzyczną programy edukacyjne. Ze zbiorów centrum będą
mogły korzystać uczniowie naszej szkoły, szkół partnerskich, młodzież uczą-
ca się poza miejscowością – w szkołach ponadgimnazjalnych, a także ro-
dzice i inni zainteresowani. Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowań
językiem angielskim, kulturą anglojęzyczną, zaktywizowanie uczniów.
Red.
