background image
15
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
dzież szkolna zapaliła watry - tu oraz na okolicznych wier-
chach. Watry paliliśmy na powitanie Jana Pawła II, gdy
odwiedzał nasz region. Na szczycie Czarnej Góry w 2000
roku staraniem ks. Huberta Kasztelana i przy wsparciu lo-
kalnej społeczności (także rodaków z USA) stanął Jubile-
uszowy Krzyż Milenijny. Został on wykonany w Zakopa-
nem przez rodzinę Makowskich a jego pierwowzorem jest
Krzyż na Giewoncie. W 2002 roku na Czarnej Górze zgro-
madziła się przy Watrze grupa ludzi w nadziei na przelot
śmigłowca, którym Papież po raz ostatni oblatywał swo-
je ukochane strony. Tam u stóp Krzyża Milenijnego, wie-
czorem w przeddzień pogrzebu Ojca Świętego również pa-
lił się Ogień, a podczas podniosłego nabożeństwa rozlegał
się śpiew i serdeczna modlitwa jakże licznego zgromadze-
nia wiernych.
Obfite opady deszczu na przełomie maja i czerwca
2006 roku spowodowały duży przybór wody na rzece Biał-
ce wypływającej z samego serca Tatr. Zerwana została na-
wet ława łącząca Białkę Tatrzańską z Czarną Górą, a stąd
m.in. skrajem grapy wzdłuż wyciągu Litwinka miały iść
z pochodniami grupy z Białki, Leśnicy i Gronia. W ostat-
niej chwili z powodu niesprzyjającej pogody rezygnację
z uczestnictwa zgłosiła liczna grupa z Bukowiny Tatrzań-
skiej. Pomimo tego w niedzielę 4 czerwca pod Krzyż przy-
była prawie setka młodych ludzi, głównie z Czarnej Góry
i Jurgowa a także księża z parafii jurgowskiej – ks. pro-
boszcz Józef Marek i ks. wikariusz Paweł Antolak. Na chwi-
lę przed 21,00 deszcz ustał a O. Hubert Kasztelan jako go-
spodarz przywitał wszystkich zgromadzonych, uroczyście
zapalił Watrę i poprowadził Apel Jasnogórski. Potem pod
przewodnictwem ks. Pawła mimo deszczu młodzież modli-
ła się do Ducha Świętego i śpiewała pieśni w blasku ognia.
Jesteście „szaleńcami Ducha Świętego”, bo tylko tacy mogli
się tu dzisiaj spotkać razem – stwierdził prowadzący spo-
tkanie, na co młodzież odpowiedziała jeszcze donośniej-
szym śpiewem.
O godz. 21,37 nastała chwila ciszy a następnie uczest-
nicy podziękowali za dar Ojca Świętego Jana Pawła II
i modlili się o Jego rychłą kanonizację. Na zakończenie
Ojciec Hubert udzielił wszystkim błogosławieństwa a także
zaprosił na zabawę do remizy OSP. Mimo, że zgasły ognie
pochodni, mimo tego że dopalała się watra radosny nastrój
trwał a młodzież niechętnie rozchodziła się. Nie brakowa-
ło zapewnień, że bez względu na pogodę przybędą tu rów-
nież w przyszłym roku. Przecież Jan Paweł II nie na darmo
powiedział pod Giewontem: „Na was zawsze można liczyć
!”. Nie na darmo Benedykt XVI z naciskiem wołał na kra-
kowskich Błoniach - „Trwajcie mocni w wierze”. Poprzez
uczestnictwo w tym „gwiaździstym zlocie” możemy rok-
rocznie wyrazić swoje przywiązanie do wiary i do lokalnej
tradycji. Będzie to także okazja aby przypomnieć nauki ja-
kie pozostawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II.
Galerię zdjęć z tej imprezy można zobaczyć na stro-
nie internetowej www.watra.pl
jb
„...Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,
tej Ziemi !...” Te słowa wypowiedziane przez Ojca Świę-
tego Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie
w 1979 roku były mottem Zlotu gwiaździstego młodzieży
– Oświycanie Ducha - Czarna Góra 2006.
Na terenie gminy Bukowina Tatrzańska zarówno we
wsiach spiskich jak i podhalańskich z dawien dawna w Zie-
lone Świątki palono na wierchach Watry.
Zwyczaj ludowy znany pod nazwą „Oświycanie Du-
cha” jest głęboko zakorzeniony w tradycji chrześcijań-
skiej, a przy tym może służyć szczytnym celom wycho-
wawczym, w szczególności w zakresie odnowy moralnej
i życia w trzeźwości.
Pomysł, aby młodzież przychodziła z pochodniami na
Czarną Górę pod Krzyż Milenijny zrodził się kilka lat temu,
ale nabrał ram organizacyjnych po wizycie Ojca Świętego
Benedykta XVI, który z całą mocą przypomniał nauczanie
swego poprzednika. Patronat nad „Oświycaniym Ducha”
objęli Dziekan białczański Ks. Stanisław Maślanka, czar-
nogórski proboszcz Ks. Hubert Kasztelan i Wójt Gminy
Bukowina Tatrzańska - Józef Milan Modła.
Oświycanie Ducha
Wzniesienie Czarnej Góry 903 m.npm. stanowi swo-
isty rygiel w dolinie rzeki Białki a zarazem jest to wspania-
ły punkt w widokowy na Tatry i przeciwległe pasmo Gor-
ców. Stąd dobrze widoczna jest Babia Góra i Trzy Koro-
ny a także część Magury Spiskiej rozciągającej się od Tatr
Bielskich w stronę Pienin. Jest to miejsce, z którego rozta-
czają się rozległe panoramy ale też punkt widoczny w ca-
łej okolicy. Długie lecz łagodne stoki Czarnej Góry zwra-
cały uwagę nie od dziś, albowiem ich walory wykorzy-
stano w 1923 roku do zorganizowania po raz pierwszy
w Polsce zawodów szybowcowych. Polskich lotników
w 80 rocznicę tego wydarzenia upamiętniono okoliczno-
ściowym obeliskiem.
Miejsce to jest szczególne także z innego powodu.
Kiedy rok 1998 ogłoszony został przez Papieża Rokiem
Ducha Świętego – trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej -
z inicjatywy samorządu gminy Bukowina Tatrzańska mło-