background image
29
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
„Sabałowe Bajania” to ogólnopolski konkurs gawę-
dziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, pytacy i mowy
starosty weselnego.
W tym roku po raz czterdziesty spotkają się w Domu
Ludowym uczestnicy , miłośnicy i obserwatorzy „Saba-
łowych Bajań”. Od samego początku impreza ta cieszy
się wielkim zainteresowaniem i ściąga do Bukowiny co-
raz większe rzesze ludzi z całej Polski.
„Sabałowe Bajania” to także Sabałowa Noc – pięk-
na impreza plenerowa w „Pod skocznią”. To noc szcze-
gólna nie tylko z powodu licznych atrakcji jakie przygo-
towują organizatorzy. Tej nocy zwiększa się grono zbój-
ników tatrzańskich – mężczyzn godnych tego zaszczytu,
którzy światłością inicjatyw, talentem twórczym, przy-
wiązaniem do ziemi rodzinnej uporem w realizacji zamie-
rzeń i wytrwałością wpisują się w kontynuowanie trady-
cji i rozwój kultury Podhala.
Od kilkunastu lat w Domu Ludowym gazduje Zyg-
munt Kuchta, Jest dyrektorem Bukowiańskiego Centrum
Kultury i zarazem prezesem Domu Ludowego.
Godnie i z honorem traktuje słowa Zbójnickiej Przy-
sięgi wypowiedzianej w Niebieskiej Dolinie. Prężnie
i z wielką pasją prowadzi w Domu Ludowym szeroką dzia-
łalność kulturalno-oświatową. Szczególną troską otacza
pielęgnowanie i rozwój tradycyjnej kultury ludowej.
W Domu Ludowym działają trzy zespoły regional-
ne: „Orlęta”, „Mali Wierchowianie”, „Wierchowianie”
i Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka. Dom
Ludowy jest organizatorem dwóch imprez o zasięgu ogól-
nopolskim „Sabałowych Bajań” i „Góralskiego Karna-
wału”. Od. 1996 roku w Domu Ludowym organizowa-
ny jest „Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów
Teatralnych”.
W 1999 roku przy Domu Ludowym otwarta zosta-
ła Szkoła Ginących Zawodów Folkloru i Sztuki Ludo-
wej. To wyjątkowa szkoła, jedyna w kraju. W tej szko-
le dzieci i młodzież nie tylko z Podhala ale z całego kra-
ju, mogą zapoznać się z tradycyjną sztuką ludową. Mogą
nauczyć się malować na szkle, szyć i haftować stroje lu-
dowe, rzeźbić i wykonywać góralskie sprzęty. Mają oka-
zję poznać stare, zanikające już zawody: garncarstwo, ko-
walstwo i plastykę obrzędową. Poza zajęciami praktycz-
nymi, dzieci i młodzież poznają historię własnych regio-
nów, tradycyjne zwyczaje i obrzędy ludowe. Uczą się ce-
nić własną tradycję.
Wybrane fragmenty tekstu
Stanisławy Galicy-Górkiewicz
XL „Saba³owe Bajania”
w Bukowinie Tatrzañskiej
6–13 sierpnia 2006r.
Imprezy kulturalne i wakacyjne festyny
– zapowiedzi
(Gmina Bukowina Tatrzańska i Powiat Tatrzański)
Bukowiańskie Centrum Kultury- DOM LUDOWY-
w Bukowinie Tatrzańskiej serdecznie zaprasza na XXII
Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w dniach:
8- 9 lipca 2006r w którym udział wezmą najlepsze gru-
py teatralne z województw: małopolskiego, opolskiego,
podkarpackiego i śląskiego.
Głównym zadaniem Sejmiku jest popularyzacja do-
robku artystycznego wiejskich zespołów teatralnych, jak
również zaszczepienie szacunku i ukazanie piękna tkwią-
cego w tradycyjnej kulturze ludowej, a także tworzenie
tradycji stałych spotkań integrujących zespoły i ich opie-
kunów. Celem imprezy jest również doskonalenie zespo-
łów i instruktorów poprzez konfrontację dokonań oraz in-
spirowanie teatrów wiejskich do umiejętnego korzystania
z tradycyjnej kultury ludowej.
red.
Na odnowionej scenie Domu Ludowego w środę
7 czerwca 2006 roku odbył się XXXI Przegląd Dorobku
Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska. Impreza ma
już długą tradycję i jest dobrą okazją do pokazania się, do
pochwalenia swoimi osiągnięciami w szkołach. Magne-
sem samym w sobie jest budynek, w którym odbywają
się imprezy słynne w kraju i za granicą. Z uwagi na ska-
lę przedsięwzięcia coraz częściej mówi się, że ten szkol-
ny przegląd to takie małe "Sabałowe Bajania". W tym
roku na scenie zaprezentowały się prawie wszystkie ze-
społy dziecięce i młodzieżowe z terenu gminy Bukowi-
na Tatrzańska. W tegorocznym przeglądzie nie zabrakło
też młodzieży spiskiej. Na zdjęciu powyżej młodzież ze
szkoły podstawowej nr 1 w Czarnej Górze.
red.

Małe ale całe