background image
21
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
rą udział w bezpłatnej, kilkudniowej wycieczce do War-
szawy pod hasłem „Śladami bł. Ks. Józefa Stanka patro-
na Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych”. Warto
w tym miejscu dodać, że co roku ostatnia tj. szósta klasa
naszej szkoły bierze udział w takiej wycieczce. Patron na-
szej szkoły, zanim poległ śmiercią męczeńską w Powsta-
niu Warszawskim 1944r. przebywał w wielu miejscach
Polski. Odwiedzamy zatem oprócz atrakcji turystycznych
i obiektów historycznych miejsca takie jak: Wadowice
(Kolegium Marianum na Kopcu), Częstochowę, Warsza-
wę ( pomnik bł. ks. J. Stanka na Powiślu, cmentarz Po-
wązkowski, Muzeum Powstania Warszawskiego z kaplicą
pod wezwaniem naszego błogosławionego, kościół Chry-
stusa Króla w którym złożone są relikwie błogosławione-
go). Dzięki wyraźnej współpracy szkoły z księżmi Pallo-
tynami z Warszawy i Ołtarzewa uczniowie naszej szkoły
po bardzo korzystnej cenie mogą brać udział w nietypo-
wej wycieczce-pielgrzymce. Jako nauczyciele cenimy so-
bie szczególnie wychowawczą stronę tej wycieczki.
spiskie dzieci, młodzieży i dorosłych, czytania i śpiewy
w gwarze spiskiej, udział kapeli ludowej). Uroczysto-
ściom towarzyszy niezwykle duża frekwencja. Honoro-
wym gościem jest zawsze jedyna żyjąca siostra błogo-
sławionego zamieszkała obecnie za granicą oraz ostatnio
bp Tadeusz Pieronek.
Wielu nauczycieli pisze w lokalnych gazetach, w tym
także w redagowanych przez naszego dyrektora regional-
nych pismach w: „Podhalaninie” i „Na Spiszu”. Obydwa
pisma zawierają szereg artykułów na tematy oświatowe;
zarówno merytoryczne jak i metodyczne.
Nauczyciele naszej szkoły biorą udział także w warsz-
tatach doskonalących pracę w zakresie edukacji regional-
nej. Oprócz nauczyciela kierującego zespołem regional-
nym – Bogumiły Pirchały, ostatnio ( wrzesień br.)na kon-
ferencji i warsztatach współorganizowanych przez Ma-
łopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krako-
wie i Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Nowym Targu wzięli udział dyrektor Julian Kowalczyk
i niżej podpisana. W części wstępnej p. Julian Kowalczyk
wygłosił referat na temat roli Związku Podhalan w roz-
woju edukacji regionalnej zaś w cyklu prezentacje do-
robku szkół miałam przyjemność przybliżyć w wielkim
skrócie działania i osiągnięcia naszej szkoły w zakresie
edukacji regionalnej. W najbliższym czasie nauczyciele
naszej szkoły wezmą udział w podobnych seminariach
w innych powiatach naszego województwa m.in. w su-
skim powiecie. Warto w tym miejscu dodać, że też nie-
dawno ( X 2005r.)dyrektor naszej szkoły reprezentował
nauczycieli regionalistów z południowej Polski na ogól-
nopolskim Zjeździe regionalistów w Sandomierzu.
Anna Kowalczyk
Nauczyciel SP Łapsze Niżne
We współpracy z lokalnym środowiskiem nauczy-
ciele i wychowankowie naszej szkoły dwa razy w roku
(rocznica męczeńskiej śmierci - IX, rocznica beatyfi-
kacji patrona szkoły - VI) organizują lokalne uroczysto-
ści z mszą św. w całkowicie regionalnej oprawie (stroje