background image
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
20
przygotowanie wyboru scenariuszy lekcji regionalnych na
każdą lekcję, do każdego oddziału ( od „0” do VI) typo-
wej spiskiej czy góralskiej szkoły. Jest to także owoc pra-
cy wszystkich nauczycieli naszej szkoły pod kierunkiem
niżej wymienionej autorki artykułu. Trzecim dokumentem
pracy nauczycieli i uczniów jest wybór przepisów spiskiej
kuchni, który został opublikowany jako pierwsze szkolne
wydawnictwo i skierowany na rynek księgarski. Z uwa-
gi na dokładne przepisy zapomnianych lub ginących po-
traw spiskiej kuchni wraz z kolorowym zdjęciem potra-
wy publikacja cieszy się wielkim powodzeniem na księ-
garskim rynku. Pozycję „Co warzom na Śpisu” przygoto-
wał zespół uczniów i nauczycieli pod kierunkiem szkol-
nego polonisty Ewy Zarzyckiej.
ściwie spiscy uczniowie, poza przygotowaniem i wysta-
wieniem do konkursu tradycyjnej spiskiej szopki, biorą
sami udział w konkursie prezentując prawidłową recyta-
cję świątecznych życzeń tzw. winsuwanio” i znajomość
spiskich pastorałek i powszechnie znanych kolęd. Utrzy-
mująca się lub rosnąca z roku na rok ilość uczestników
ze spiskich i podhalańskich szkół świadczy o dużym za-
interesowaniu konkursem, któremu towarzyszy aukcja
niektórych szopek i wielu świątecznych stroików, bom-
bek, kartek świątecznych i innych wykonanych przez na-
uczycieli i uczniów niespodzianek dla licznie przybywają-
cych na aukcję dzieci i dorosłych. Warto dodać, że dzięki
pozyskaniu przez szkołę sponsorów wszyscy wykonaw-
cy szopek są uhonorowani rzeczową nagrodą w zależ-
ności od miejsca uzyskanego w konkursie. W głosowa-
niu na najładniejszą szopkę może wziąć udział każdy od-
wiedzający konkursową wystawę jeszcze przed ogłosze-
niem wyników. Jury, złożone głównie z nauczycieli, ob-
licza wszystkie głosy ( co roku jest ich po kilkaset) i de-
cyduje o miejscu.
Zaletą konkursu jest też fakt zainteresowania i wy-
raźnej współpracy rodziców z dziećmi przy wykonywaniu
konkursowych prac, co w dobie pośpiechu i braku czasu
dla dziecka ze strony rodziców niezwykle sobie cenimy
jako nauczyciele.
Nasza szkoła dzięki zdecydowanej inicjatywie dyrek-
tora, z wykształcenia etnografa i historyka jest pomysło-
dawcą i organizatorem dwóch stałych regionalnych kon-
kursów o zasięgu ogólnospiskim czy nawet góralskim.
Pierwszy z nich to zorganizowany po raz pierwszy
w 1998r. „Konkurs na spiską szopkę tzw. Betlejymek”
w którym wzięło udział kilkudziesięciu wykonawców szo-
pek. Konkurs miał i ma za zadanie uchronienie od zapo-
mnienia lub komercjalizacji tradycyjnego na Spiszu zwy-
czaju chodzenia z szopką. Uczestnicy konkursu czyli wła-
Drugim stałym konkursem jest regionalny konkurs
im. bł. ks. Józefa Stanka, patrona naszej szkoły, który
co roku obejmuje tematycznie ginącą lub zapomnianą
dziedzinę kultury materialnej lub duchowej Spisza. Do-
tychczas miały miejsce trzy edycje: „Ginące i zapomnia-
ne zabawy spiskie”, „Nazwy topograficzne w mojej miej-
scowości” i „Śpiskie śpiywonki, modlitwy i cystom gwa-
rom opowiadania”.
I podobnie jak poprzedni konkurs co roku gromadzi
wielu uczestników z kilkunastu szkół spiskich i podha-
lańskich. Z uwagi na charakter, nazwę i duże wymagania
od uczestników konkursu wszystkich autorów prac hono-
rujemy rzeczowymi nagrodami. Laureaci konkursu bio-