background image
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
18
Na zapisach pani Słowik kończy się także kronika szkolna,
która wznowiona została dopiero w 1988 roku.
Od września 1977 roku dyrektorem szkoły jest dr
Ludwik Rudolf. W roku szkolnym 1980/81 Danuta Cie-
chowicz (chyba później Chwastniewska), a w latach 81/82
i 82/83 pani mgr Danuta Chwastniewska.
Od września 1983 dyrektorem zostaje pan mgr Bog-
dan Krawczak a pożniej 1986 roku jego żona pani mgr
Halina Krawczak . Zniszczona szkoła zostaje teraz odno-
wiona i wyremontowana, wreszcie w szkole zbudowane
są „normalne” toalety. W szkole uczy też coraz więcej na-
uczycieli. Pod koniec lat 80-tych do szkoły uczęszcza ra-
zem z „zerówką” około 110 dzieci.
Od 1990 roku dyrektorem szkoły jest pani mgr Agata
Tazik (pochodząca z sąsiednich Krempach). W szkole wy-
gospodarowane są nowe sale, podwórko szkolne i droga do
szkoły wyasfaltowane. W budynku szkolnym swoją bazę
wakacyjną ma ruch „Światło i Życie” co owocuje wyposa-
żeniem szkoły w pochodzące ze Szwecji ławki szkolne, któ-
re z powodzeniem służyły dzieciom aż do 2005 roku.
We wrześniu 1996 roku dyrektorem zostaje pan mgr
inż. Wojciech Sołtys ( chyba pierwszy dyrektor tej szkoły
mający swoje korzenie w Dursztynie). W budynku szko-
ły zostaje zamontowane centralne ogrzewanie, powstają
nowe boiska . W liczącej wówczas około 80 uczniów szkole
działa pod kierunkiem pana Roberta Cudzicha zespół mu-
zyczny liczący około 30 osób dający koncerty w sąsied-
nich szkołach, zdobywca II miejsca na Małopolskim Prze-
glądize Zespołóo Muzycznych. Szkoła czynnie uczestni-
czy w życiu środowiska, jest współorganizatorem Między-
narodowego Turnieju MTB Rowerów Górskich. Na rzecz
szkoły występują w Dursztynie w maju 2001 r takie sławy
polskiej piosenki jak Mieczysław Szcześniak, Natalia Nie-
men czy Marcin Pospieszalski. Wszystko to jest możliwe
dzięki zaangażowaniu dyrektora, nauczycieli (zwłaszcza
w organizacji imprez Roberta Cudzicha) i Rady Rodziców
pod przewodnictwem pani Danuty Obnowskiej. W 2001
roku rodzice biorą udział w proteście pod Urzędem Gmi-
ny w Nowym Targu przeciw planowanej likwidacji szko-
ły i szkoła zostaje.
Od września 2001 roku dyrektorem zostaje mgr Zbi-
gniew Piela, który jest jej dyrektorem do chwili obecnej.
Do 6 klasowej szkoły uczęszcza 43 dzieci ( 34 w klasach
od I – VI i 9 w „zerówce” )W szkole pracują obecnie na-
stępujący nauczyciele: dyr. mgr Z. Piela – nauczyciel WF,
Aleksandra Kachniarz- język polski, Zofia Rapacz – język
angielski, mgr inż. Wojciech Sołtys – matematyka, mgr
Małgorzata Sowa – nauczanie zintegrowane, mgr Jolanta
Drożdż –nauczanie zintegrowane, mgr Katarzyna Plewa
– nauczanie zintegrowane i przyroda, mgr Beata Węglarz
– muzyka i plastyka, mgr Ewa Michalik – historia, siostra
Jolanta – religia. Ciekawostką może być fakt, że szkoła
w Dursztynie jest chyba jedną z najbardziej skomputeryzowa-
nych szkół w Polsce, na 43 uczniów posiada 15 komputerów
( 1 komp. na 3 uczniów ) Mimo małej liczby uczniowie
tej szkoły też mają znaczące osiągnięcia – w 2004 roku re-
prezentacja dursztyńskiej szkoły wygrała konkurs „Wie-
dzy o Spiszu”
Wertowałem zapisy starych szkolnych kronik czy też
tych już nam współczesnych, tak bardzo różniące się od
tamtych, kroniki kolorowe pełne roześmianych i szczęśli-
wych dzieci, które nie zawierają już dramatycznych opi-
sów zmagających się z trudnościami nauczycieli ale przede
wszystkim osiągnięcia uczniów. Widać w nich ogrom pra-
cy kierowników, dyrektorów i nauczycieli, zaangażo-
wanie rodziców, ale także czasami i niechęć do szkoły.
W tych zapisach widać ogromne jak na tak małą szko-
łę osiągnięcia jej wychowanków ( np. zwycięstwo w kla-
syfikacji drużynowej w bigach przełajowych szkół gminy
Nowy Targ – przy takich dużych szkołach jak Waksmund,
Ludźmierz czy Gronków, czy też corocznie, czołowe lokaty
w różnych konkursach recytatorskich, uczniów przygoto-
wywanych przez panią A. Kachniarz.)
To jest w skrócie historia
i współczesność dursztyńskiej szkoły.
Zdjęcia i krótkie informacje o Dursztynie i szkole
można znaleźć na stronie www.dursztyn.ugnowytarg.pl
Dursztyn, ul. Pienińska 1, tel. 26 59311
Wojciech Sołtys (tel: 502173577
„Akcja sprzątania świata”
Akademia z okazji ślubowania I klasy