background image
15
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
warzyszących zespołom.
W przeglądzie udział
wzięło 11 zespołów z ca-
łego Spisza. Zgodnie z za-
łożeniami i regulaminem,
zespoły prezentowały spi-
skie zwyczaje, obrzędy –
te kultywowane do dziś
i te „odgrzebane” w ludz-
kiej pamięci np. „Kolędo-
wanie Fedorów”. „werbu-
nek”, „odpust”, „zabawy
na pastwisku”, „przepo-
wiadanie pogody” oraz
sceny z codziennego ży-
cia np.: „kupcy”, „zebra-
nie urbarskie”.
Zespoły uhonorowa-
ne zostały nagrodami pie-
niężnymi za najlepsze wa-
lory prezentowane w pro-
gramach:
Kategoria dziecięca:
- grupa kolędnicza „Fedory” z Rzepisk, otrzymuje na-
grodę pieniężną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta
złotych) za wierne tradycji odtworzenie spi-
skiego zwyczaju kolędniczego
- „Trybskie Dzieci” z Trybsza otrzymują na-
grodę w wysokości 300 zł (słownie: trzysta
złotych) za podjęcie nowego tematu, zgodne
z tradycją opracowanie i poprawne wykona-
nie tańców spiskich
- „Mali Spiszacy” z Łapsz Niżnych otrzymują
nagrodę w wysokości 200 zł (słownie: dwie-
ście złotych) za trafny dobór tematu do zróż-
nicowanego wieku dziecięcego i logiczną jego
realizację
- „Śpisocek” z Łapszanki otrzymuje nagrodę
w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zło-
tych) za właściwe dobranie tematu dla dzie-
ci i logiczne jego przeprowadzenie
Kategoria młodzieżowa:
- „Majowy Wierch” z Kacwina, otrzymuje na-
grodę w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych)
za prezentację nowego i ciekawego tematu, sprawne
technicznie wykonanie tańców i dobre aktorstwo
- „Śpisoki” z Gimnazjum w Łapszach Niżnych, otrzy-
mują nagrodę w wysokości 350 zł (słownie: trzysta
pięćdziesiąt złotych) za pokaz tradycyjnych tańców,
sprawne ich wykonanie oraz dbałość o estetyczny wy-
gląd stroju
- „Ciardasie” z Czarnej Góry, otrzymują nagrodę w wy-
sokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za umuzy-
kalnianie młodzieży i doskonalenie w grze na instru-
mentach
Kategoria dorosłych:
- „Czardasz” z Niedzicy, otrzymuje nagrodę w wysoko-
ści 400 zł (słownie: czterysta złotych) za całość pro-
gramu, ciekawy temat i jego artystyczne zrealizowa-
nie zgodnie z miejscową tradycją
- „Frydmanianie” z Frydmana otrzymują nagrodę w wy-
sokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)
za odtworzenie historycznego obyczaju, związanego
z poborem do wojska i jego zręczne reżysersko przed-
stawienie
- „Podhale”, grupa spiska z Jurgowa, otrzymuje nagro-
dę w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za ży-
wiołowe wykonanie figli oraz tańców zwłaszcza mę-
skich
- „Zielony Jawor” z Krempach, otrzymuje nagrodę
w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za bardzo
dobre technicznie i artystycznie wykonanie tańców.
Upominki dla uczestników konkursów ufundowane
zostały przez SHS Muzeum - Zespół Zamkowy w Nie-
dzicy oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w No-
wym Sączu. Zaś fundatorem nagród dla zespołów był
Wójt Gminy Łapsze Niżne.
Pomoc materialną i organizacyjną włożyli również
Państwo Irena i Stefan Kiedziuchowie z Łapsz Wyżnych.
Wszystkim fundatorem organizator wyraża serdeczne po-
dziękowanie.
Zdaniem Komisji Artystycznej, sympatyków imprezy
oraz widzów, w tegorocznym przeglądzie zespoły prezen-
towały wysoki poziom merytoryczny i wykonawczy.
Ogromną satysfakcję daje systematyczny rozwój tej
imprezy i duże zaangażowanie młodzieży.
Maria Waniczek dyrektor GOK