background image
13
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
Młyn-tartak w Kacwinie w latach 60-tych XX wieku,
fot. Jan Pluciński
W czasie większych uroczystości, głównie kościel-
nych, skupiających rzesze wiernych, można posłuchać
kacwińskiej orkierstry dętej, w skład której wchodzą
uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści i wycho-
wankowie szkół średnich. We wsi działa też zespół folk-
lorystyczny, który pielęgnuje muzykę, śpiew i piękną pol-
ską gwarę spiską.
W Kacwinie od 1882r. aktywnie działa Ochotnicza
Straż Pożarna, która w 1997r. hucznie obchodziła 115-le-
cie. Podczas tych obchodów święcono sztandar i samochód
bojowy, a uroczystość zaszczycił swą obecnością miedzy
innymi ówczesny Komendant Główny PSP gen.Feliks
Dela. Od 2004r. jednostka OSP Kacwin została włączona
jako jedyna w gminie Łapsze Niżne do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. Ciągła troska o bezpieczeń-
stwo mieszkańców Kacwina i okolicznych miejscowości
wymaga od ochoników stałych ćwiczeń i sukcesywnego
wzbogacania jednostki o nowy sprzęt, co udaje się dzię-
ki zaradności strażaków i władz gminnych.
W Kacwinie wielu gospodarzy zrzeszonych jest
w Leśnej Wspólnocie Urbarialnej, która, prowadząc go-
spodarkę drewnem, wspiera społeczne inicjatywy.
Dla turystów i osób lubiących aktywnie spędzać czas
wolny atrakcją może być wycieczka piesza lub rowerowa
na Słowację dzięki funkcjonującemu w Kacwinie przejściu
małego ruchu granicznego. Warto także wejść na Krzy-
żową Górę (767m n.p.m.), aby znaleźć się pomiędzy wi-
docznymi stamtąd trzema pasmami wzniesień: Pienina-
mi (z wyróżniającymi się Trzema Koronami), Gorcami
i Tatrami Bielskimi.
We wsi dobrze funkcjonuje baza noclegowa. Kacwi-
nianie widzą w rozwijającej się w okolicy turystyce szansę
również dla siebie, dlatego z roku na rok powstają nowe
pensjonaty. W Kacwinie można znaleźć wiele spokoju
z dala od głównych tras komunikacyjnych. Żywy folklor
wraz z otaczającą miejscowość przyrodą podkreślają uro-
ki życia na wsi.
Beata Magiera
W dniach 22-23.04.2006r. w Gdańsku Osowie odbyły
się finały Mistrzostw Polski Unihokeja w kategorii mło-
dziczek. Zagrało tam sześć zespołów wyłonionych z eli-
minacji rozgrywanych w całej Polsce, a były to UKS Ab-
solwent Siedlec, UKS Osowa Gdańsk, UKS Nolet Żabi
Róg, SP 73 Praga Warszawa, UKS Wiatr Ludźmierz i UKS
Halny Łapsze Niżne. Sam fakt dotarcia drużyny z Łapsz
Niżnych do turnieju finałowego , było dużym sukcesem
tej młodej drużyny składającej się z dziewcząt młodszych
rocznikowo od koleżanek z innych drużyn. Dziewczęta
jednak nie wystraszyły się starszych koleżanek i stara-
ły się podjąć walkę z mocniejszymi fizycznie rywalka-
mi, co udawało się z różnym skutkiem. Jednak wyniki
i udział w tym turnieju dają nadzieję na rozwój tej grupy
w przyszłości. Kolejno niestety Halny uległ 0-5 Gdańskowi,
0-7Siedlcowi, 0-4Warszawie, 0-1 Noletowi, 1-9 Ludź-
mierzowi. Kolejność końcowa turnieju to:
1.SP 73 Warszawa
2.UKS Nolet Żabi Róg
3.UKS Wiatr Ludźmierz
4.UKS Absolwent Siedlec
5.UKS Osowa Gdańsk
6.UKS Halny Łapsze Niżne
Skład drużyny: Agnieszka Timek, Agata Tymek, Pau-
lina Dębska, Paulina Stanek, Emilia Kowalczyk, Wioletta
Rzepiszczak, Aneta Szaflarska, Iwona Strączek, Michali-
na Pirchała, Daria Horoba, Katarzyna Kłak, Marta Sowa,
Aleksandra Kowalczyk.
Dziewczęta z Łapsz
na Mistrzostwach Polski
W czasie tego turnieju był też czas na relaks. Dziew-
częta zwiedzały stare miasto w Gdańsku, Katedrę Oliw-
ską oraz były również nad morzem.
Pragniemy podziękować Wójtowi Gminy za wspar-
cie finansowe, bez którego nie uczestniczylibyśmy w tym
turnieju.
A. Pysz