background image
19
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
…nie przecinaj korzeni z rodną ziemią choćbyś na
krańcach świata się znalazł… dbaj o zachowanie spu-
ścizny swoich przodków... tymi słowami zwrócił się pod-
halański poeta Władysław Orkan w 1922r. do zebranych
w Czarnym Dunajcu działaczy Związku Podhalan. Jako
działacz społeczny, twórca podstawy programowej Związ-
ku Podhalan, wskazywał na doniosłą rolę inteligencji gó-
ralskiej, w tym nauczycieli, w krzewieniu wiedzy o rodzi-
mej ziemi, kulturze, tradycjach.
Myślę, że idee Orkanowskie podchwycili także
współcześni nauczyciele angażując się w swoich szkołach
w rozwój edukacji regionalnej dzieci i młodzieży.
Przykładem spiskiej, góralskiej szkoły realizującej
edukację regionalną swych wychowanków i ich opieku-
nów tj. rodziców jest Szkoła Podstawowa w Łapszach
Niżnych.
W 2003r. łapszań-
ska szkoła zakwalifiko-
wała się do ministerialne-
go programu dotyczącego
organizacji zajęć pozasz-
kolnych dla dzieci i mło-
dzieży. Opracowany przez
nas program pt. „Nie po-
zostawiajmy dzieci sa-
mym sobie” zdobył duże
uznanie zarówno organi-
zatora jak i uczestników
(uczniów i ich rodziców)
oferując zainteresowa-
nym szeroką gamę za-
jęć pozalekcyjnych m.in. naukę haftu, wyszywania, ma-
lowania na szkle, przygotowywania regionalnych po-
traw, nauki regionalnych tańców, melodii i słów ludo-
wych pieśni ( nie tylko dla członków zespołu regio-
nalnego). Program cieszył się niezwykłą popularnością
o czym świadczył udział wszystkich dzieci na warszta-
tach oraz duża frekwencja na każdych zajęciach. Także
dużym powodem do radości było zaangażowanie się do
społecznej pracy wielu rodziców, którzy przy pomocy na-
uczycieli prowadzili niektóre warsztaty.
Regionalizm w spiskiej szkole w Łapszach Niżnych
Edukacja regionalna ma bowiem w naszej szkole wie-
loletnią tradycję. Już w latach 80 –tych minionego wie-
ku niektórzy nauczyciele prowadzili lekcje regionalizmu
lub elementy edukacji regionalnej podczas swoich zajęć.
Przypominają o tym zapisy w dziennikach zajęć lekcyj-
nych i pozalekcyjnych oraz zachowane scenariusze za-
jęć. Niewątpliwie zewnętrzną formą tej edukacji pozo-
stały występy, działającego do dzisiaj, szkolnego zespo-
łu regionalnego „Mali Spiszacy”.
W 1997r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzię-
li udział w pierwszej edycji Konkursu „Bliższe Ojczyzny.
Małopolska” awansując do ścisłej grupy laureatów. Za-
równo szkoła jak i autor scenariuszy programu, obecny
dyrektor naszej szkoły, Julian Kowalczyk otrzymali na-
grody od organizatorów: Wojewódzkiego Ośrodka Kul-
tury i Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.
Udział w ostatniej edycji wspomnianego konkursu za-
owocował także sukcesem; nasza szkoła zdobyła II miejsce
w kategorii szkół podstawowych naszego województwa.
Ostatni regionalny program realizowany przez na-
uczycieli naszej szkoły pod hasłem „Ocalić od zapo-
mnienia” zaowocował udokumentowaniem wielu działań
w tej dziedzinie. Do nich należy m.in. sporządzenie ka-
talogu eksponatów izby spiskiej, którą nasi nauczycie-
le i uczniowie zorganizowali wewnątrz budynku szkoły
w ramach wcześniejszych działań regionalnych. Pracą ze-
społu uczniów i nauczycieli pokierował nasz szkolny in-
formatyk Mariusz Wojtas. Poza tym dużym sukcesem jest