background image
7
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
W krempaskim gimnazjum od IX 2005r. trwają
przygotowania do nadania szkole imienia Jana Pawła II.
O wstępnych poczynaniach w tym kierunku pisaliśmy
w numerze 3(57) „Na Spiszu”
Chcieliśmy poinformować Czytelników o tym, co
działo się i dzieje w naszej szkole od tamtej pory. Dwu-
krotnie, 21 X 2005( na spotkaniu z rodzicami) oraz 21 XI
naszą szkołę odwiedził ks. Adam Podbiera, aby dać świa-
dectwo i podzielić się radością płynącą z faktu, iż osobi-
ście znał Ojca Św. Jana Pawła II. Kilkakrotnie przytaczał
przysłowie: „Z jakim przestajesz, takim się stajesz” po to,
aby podkreślić, że jeśli ocieramy się o świętość, może-
my sami stać się świętymi. Życzył nam również, abyśmy
spotkali w życiu tak wielkiego człowieka, jakim dla nie-
go był Ojciec Święty.
W grudniu 2005 r. ukazał się pierwszy numer spe-
cjalny gazetki szkolnej „Z korytarza i okolic” poświęco-
ny w całości Osobie przyszłego Patrona. Przygotowany
został przez redakcję składającą się z 9 uczniów z klas II
i III. Zbierali oni materiały, przeprowadzali ankiety, przy-
gotowywali część artykułów oraz zajęli się kolportażem
pisma wśród kolegów i nauczycieli. W przygotowaniu
jest kolejny numer gazetki poświęcony pielgrzymkom
Jana Pawła II do Polski.
wyłoniła trzech najlepszych recytatorów, którzy będą re-
prezentować szkołę na konkursie organizowanym przez
Publiczne Gimnazjum im . Jana Pawła II w Krościenku .
Są to: Natalia Waras (kl Ie), Zuzanna Hyła (kl I a), Mag-
dalena Pietraszek (kl II f). Uczniowie przygotowali rów-
nież prace w ogłoszonym konkursie plastycznym. Naj-
lepsze zostaną wysłane do Łopusznej, natomiast pozo-
stałe udekorują szkołę na uroczystości nadania imienia
Jana Pawła II.
30 III odbył się etap klasowy konkursu Wiedzy o Słu-
dze Bożym Janie Pawle II. Wzięli w nim udział wszyscy
uczniowie naszego gimnazjum . Najlepsi z nich zakwalifi-
kowali się do etapu szkolnego. W poniedziałek 3 kwietnia
odbył się apel przygotowany przez uczniów dla upamięt-
nienia pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego.
Na bieżąco organizujemy spotkania grupy inicjatyw-
nej, na których składane są sprawozdania i nowe propozy-
cje dotyczące prac związanych z nadaniem imienia szkole
oraz projekty scenariusza głównej uroczystości.
Trwają też prace nad stworzeniem nowej strony inter-
netowej, która zostanie uruchomiona w dniu nadania szko-
le imienia .Uroczystość ta wiąże się ze sporymi nakłada-
mi finansowymi. Dlatego w gimnazjum była zorganizo-
wana zbiórka pieniędzy na zakup sztandaru i tablicy pa-
miątkowej. Przy tej okazji jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy wszystkim ofiarodawcom (w tym ZPS). Osoby pry-
watne wpłacające po 100zł, a firmy po co najmniej 200 zł
mają zagwarantowany „pamiątkowy gwoźdź”. Podajemy
numer konta, na które można wpłacać pieniądze:
Rada Rodziców Gimnazjum Nr1 w Krempachach
Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej
Nr 5087910009 0001 0010 4375 0001
Z dopiskiem „Patron Szkoły”.
Katarzyna Pasionek
Jaromira Klasek
Jan Paweł II – godnym patronem
Przygotowania do nadania imienia Gimnazjum w Krempachach
VI Regionalny Konkurs
Wiedzy o Spiszu i Podhalu
W tegorocznym konkursie uczestniczyli ucznio-
wie gimnazjów z Krempach, Frydmana, Łapsz Niżnych
i Szaflar. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyl Daniel
Miśkowicz z Krempach, II miejsce Aneta Bizub również
z Krempach, III - Paulina Ferko z Frydmana. Drużyno-
wo zwyciężył pierwszy zespół Gimnazjum w Krempa-
chach. Gratulujemy.
W klasach i na korytarzach pojawiły się cykliczne
gazetki o Janie Pawle II przygotowywane przez uczniów.
Na lekcjach języka polskiego oraz godzinach wychowaw-
czych uczniowie mają możliwość poznać choć fragmenty
nauczania i twórczości Jana Pawła II. Wcześniej w kla-
sach gimnazjaliści deklamowali wiersze papieża. Wyło-
nieni najlepsi uczniowie reprezentowali klasę na etapie
szkolnym. Wzięło w nim udział 35 uczniów. Komisja