background image
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
2
Jak poinformowały wła-
dze kościelne i państwowe Pa-
pież Benedykt XVI przyjedzie
do Polski w czwartek 25 maja.
Przyleci do Warszawy, gdzie
spotka się z prezydentem, pre-
mierem i częścią episkopatu.
Potem pojedzie na południe
Polski. Ciekawe jest logo piel-
grzymki – łódź Piotrowa, któ-
ra płynie sobie pod pełnymi ża-
glami. Jednak wiemy, że na tra-
sie tej łodzi Piotrowej - na tym
pielgrzymowaniu - to morze,
po którym płynie ta łódź Pio-
trowa, czyli Kościół - jest peł-
ne zawieruch i różnych burz.
Właśnie Piotr, który przybywa
do nas w osobie Benedykta XVI
będzie tym człowiekiem, który wskaże ten właściwy kierunek, doda nam
wszystkim otuchy. Papieska pielgrzymka będzie przebiegać pod hasłem
„Trwajcie mocni w wierze”.
Papież odwiedzi Wadowice, rodzinne miasto swojego poprzedni-
ka. Stamtąd uda się do Częstochowy na Jasną Górę. Kolejnym punktem
papieskiej pielgrzymki będą Oświęcim i Kraków. W tym ostatnim prze-
widziane są największe uroczystości. Papież będzie się modlił w kate-
drze wawelskiej przed relikwiami św. Stanisława. Odwiedzi też na pew-
no sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Na krakowskich
Błoniach odbędzie się spotkanie z młodzieżą oraz msza na którą może
przyjść nawet milion wiernych.
Z pewnością wśród pielgrzymów nie zabraknie wiernych ze Spi-
sza. Ponieważ jest jeszcze trochę czasu apelujemy o zorganizowane
wyjazdy w strojach ludowych. Bierzmy przykład z mieszkańców Pod-
hala, Orawy i innych regionów Polski, którzy oprócz modlitwy mani-
festują swoją regionalną obecność. Prosimy też księży proboszczów
o zachęcenie parafian i poparcie dla grupowych pielgrzymek na spo-
tkania z Ojcem Świętym.
Wizyta Benedykta XVI w Polsce będzie jego pierwszą - poza Świato-
wymi Dniami Młodzieży – pielgrzymką zagraniczną. Ojciec Święty chce
odwiedzić ojczyznę swojego poprzednika i w jakiś sposób złożyć hołd
tej ziemi, temu Kościołowi, z którego wyszedł Jan Paweł II. Mamy tak
jakby dwa wymiary tej pielgrzymki - hołd Janowi Pawłowi Wielkiemu,
a z drugiej strony - siłą rzeczy spotkanie z Jego rodakami, czyli z nami -
Polakami i także ze wspólnotą Kościoła. Jednak Polska to nie tylko Ko-
ściół, ale i cały pejzaż, cała nasza tradycja i kultura. Jako przykład podam
tutaj chociażby planowaną podczas tej pielgrzymki krótką wizytę na Wa-
welu - przecież katedra wawelska, zamek na Wawelu to będzie także spo-
tkanie z tą całą rzeczywistością, której na imię Polska.
Do Rzymu papież odleci 28 maja w niedzielę z lotniska w Bali-
cach.. (red)
Ojcu Świyntymu
Nie p³akojcie dzisiok za mnóm
Dusa moja jak tyn ptok
Z okna Ojca patrzi na wos
Sursum corda - Bóg zap³oæ.
Miasto wiecne, oz³ocóne
Wis³y, Tybru źród³a w nim
Sancta Maria Mater Dei
Janió³owie nucóm mi.
Nie lynkojcie sie kochani
Matka pod p³osc skryje świat
A tyn wiater nad g³owami
To Ducha Świyntego znak.
Struna serca naprynzóno
A plac pe³ny polskik flag
Egwangelio dokónæóno
Odnowióny Pietra ślak.
Pamiyntojcie cok wóm godo³
Jako pastyrz, jako brat
Miy³osierdzie z tobóm Polsko
I chwa³a kozdego dnia.
Bóg cie wybró³ spóśród ludók
Coby z ciyrpiyñ, wojyn daæ
Przik³od wytrwa³ości w Bogu
Zmartwychwstanio z bagiyn dna.
Zwóny bijóm, gar³o ścisko
Ostryj nici niymy zol
Nima ruchu i aut pisku
Myśli idóm w boskóm dal.
Odruæ c³eku zabobóny
Pychy, gniywu, z³ości stal
Nie dopuscoj sie Sodomy
Zakiel bedzie amyn æma.
Ale trzimoj ze sie krziza
Jo ci przecie przik³od do³
Cas Jezusa sie prziblizó³
Idzie drógóm, cekoj Go.
Jan Budz-Czarna Góra
Papież Benedykt XVI w Polsce