background image
W numerze m.in.: Przyjaciele Ojca Świętego • Zwyczaje Wielkanocne • Hafty i koronki spiskie • Kacwin • Szkoła Podstawowa w Dursztynie •
• Zwyczaj pasienia krów • Termy na Podhalu • Oscypek patentowany • Lider+ na Spiszu i okolicy • Inwestycje i plany samorządów gminnych
Nr 2 (59) ROK 2006 ISSN 1234-2262 Cena: 4,00 z³
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Alleluja!
Baranek przyj¹³ burzê ludzkich obelg
I b³yskawicê nienawistnych spojrzeñ.
Potem odpocz¹³ Ojcu ducha daj¹c
Zastygn¹³ w grobie trzy dni spoczywaj¹c.
A dnia trzeciego p³ótna tylko bia³e
Le¿a³y moc¹ niebiesk¹ olśnione
Przez promienie jasności, ognist¹ biel,
Blask Bo¿ych Anio³ów, bia³y p³omieñ.
Zagrzmia³ dziś dzwon
Da³ światu tron:
Alleluja
Bo Chrystus Pan
Dziś Zmartwychwsta³
Alleluja
Pokona³ z³o a przez to podepta³ grzech,
Ten, co by³ zabity da³ nowe ¿ycie.
Radośæ bez koñca bo pokonany lêk
Mi³ośæ têtni¹c tryumfuje przez dźwiêk Alleluja
Radujmy siê,
Bo to jest dzieñ
Prawdziwy dzieñ
Alleluja
Celina Galik Niedzica
Ojcze Święty pamięta-
my Twoje słowa. Z szacun-
kiem i miłością wspomina-
my wspólnie przeżyte chwi-
le. Modlimy się w naszych
rodzinach o pokój na świe-
cie i za naszą Ojczyznę. By-
liśmy w kościołach w rocz-
nicę Twojej śmierci, wielu
z nas odbyło pielgrzymki
do miejsc świętych, a nawet
do Watykanu. Z całą Pol-
ską łączyliśmy się duchem
w czasie Apelu Jasnogór-
skiego. Wraz z naszymi ka-
płanami odmawialiśmy sło-
wa historycznego przyrze-
czenia wobec Boga i Ma-
ryi Królowej Polski.
Kochany Ojcze Świę-
ty. Będziemy się Cię prosić
o wsparcie w czasie majo-
wych śpiewów przy wiej-
skich kapliczkach, podczas
niedzielnych mszy świętych
i Nabożeństw Fatimskich.
Miej nas w swojej opiece.
Obiecujemy oddanie i za-
wierzenie Matce Najświęt-
szej mając za wzór Twoją
Osobę. Z radością będzie-
my odmawiać Różaniec
i oraz czerpać z darów Ducha
Świętego. Przyrzekamy.
Ojcu Świêtemu
W Czarnej Górze ...
... i w Rzepiskach na Grocholowym Potoku