background image
„Na Spiszu” nr 1 (58) 2006 r.
22
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzepiskach
Prezentacje szkó³
W połowie drogi na Pawlikowski Wierch, z pięknym widokiem na pano-
ramę Tatr oraz całą okolicę, w budynku adoptowanym na cele edukacyjne, mie-
ści się Szkoła Podstawowa nr 1, do której uczęszczają uczniowie z Bryjowego
Potoku oraz z Pawlików.
Wcześniej szkoła znajdowała się w budynku wybudowanym w 1907 roku
w okresie, kiedy Rzepiska należały do Państwa Węgierskiego, a językiem wy-
kładowym był węgierski.
W nowym budynku szkolnym lekcje odbywają się od 1992 roku. W porów-
naniu z poprzednim budynkiem warunki w nowej szkole są nieporównywalnie
lepsze, chociaż przez toalety, które przedtem były na zewnątrz.
Obecnie szkoła dysponuje 4 salami lekcyjnymi oraz pomieszczeniem dla
oddziału przedszkolnego. Jest kancelaria dyrektora i pokój nauczycielski oraz
mini salka komputerowa z dostępem do internetu.
Jest miło i przytulnie, chociaż troszkę za ciasno. Biblioteka mieści się w sza-
fach . Korytarz służy do lekcji wf-u a największa klasa jest świetlicą oraz miej-
scem gdzie odbywają się akademie.
W planach jest zagospodarowanie strychu. Małymi kroczkami będziemy
dążyć do realizacji naszych planów.
W szkole w ciągu tych 14 lat wykonano wiele inwestycji i remontów m.in.
ogrodzenie i boisko sportowe, schody na strych, malowanie wszystkich pomiesz-
czeń, całkowita wymiana okien i drzwi.
Naszym największym bólem jest to, że w ostatnim okresie mamy coraz
mniej uczniów. Niż demograficzny boleśnie nas dotyka. Szkoła w której liczba
uczniów ocierała się o granice 60 –ciu, teraz spadła do 37.
Obecna ilość uczniów:
W klasie lączonej 0-I - 7 uczniów
W klasie III - 6 „ – „
Klasie IV - 8 „-„
Klasie V - 6 „ – „
Klasie VI - 10 „ – „
Z powodu małej liczby sal, lekcje
odbywają się na dwie zmiany.
W szkole zatrudnionych jest 5 na-
uczycieli na pełny etat oraz 4 w nie-
pełnym wymiarze godzin( w tym jed-
na osoba uzupełnia etat).
Radę Pedagogiczną w bieżącym
roku tworzą: Dyrektor szkoły mgr inż.
Andrzej Rusnak, nauczyciele ks Paweł
Antolak, mgr Elżbieta Bogaczyk, mgr
Małgorzata Chabior, mgr Anna Gry-
glak, mgr Marian Kikla, Maria Ru-
snak, mgr Piotr Stopka.
Mimo małej ilości dzieci, szkoła
osiąga znaczące wyniki w nauczaniu.
Uczniowie osiągają wyższe niż śred-
nia wyniki podczas obowiązkowego
sprawdzianu w klasie szóstej. W ze-
szłym roku średnia wyniosła 35,4 pkt
co było drugim wynikiem w powiecie
tatrzańskim.
Uczniowie biorą udział w wielu
konkursach przedmiotowych ( kon-
kurs matematyczny „Matematyka po-
maga i bawi”), plastycznych, recytator-
sko- gawędziarskich (Bukowina Ta-
trzańska, Szaflary) oraz w zawodach
sportowych.
W zeszłym roku szkolnym oprócz
indywidualnych sukcesów uczniowie
zajęli drużynowo III- miejsce w za-
wodach saneczkowych, IV w turnie-
ju piłki nożnej.
Do największych sukcesów spor-
towych w ostatnich latach należą ta-
kie osiągnięcia jak 2-krotne II miejsca
drużynowo w biegach przełajowych,
III miejsca w piłce nożnej,III miejsce
w piłce ręcznej chłopców i IV w pił-
ce ręcznej dziewcząt, II miejsce w sa-
neczkarstwie.
Występowaliśmy też w II edycji
zawodów w „Kinder Delice”, gdzie
wspólnie z SP nr 4 w Nowym Targu
w ocenie sprawozdań z zawodów za-
jęliśmy IV miejsce w Polsce. W na-
grodę otrzymaliśmy sprzęt sportowy
(materace i piłki). Do tradycji już na-
leży wystawianie szopki góralskiej
lub jasełek.
W Bukowinie podczas ogólno- pol-
skiego przeglądu kolędników zdobyli-
śmy III miejsce i wyróżnienie.
Możemy pochwalić się wystro-
jem klas i korytarzy. Nasi nauczycie-