background image
30
„Na Spiszu” nr 1 (58) 2006 r.
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OLSKIEGO
S
PISZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Stanis³aw Budzyñski, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny),
El¿bieta £ukuś, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: (0-18) 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza
Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.: (0-18) 266 48 52, e-mail: mksc@o2.pl
woczesnej plebanii, której otwarcie, poświęcenie i zasie-
dlenie nastąpiło w 2000 jubileuszowym roku.
Nadszedł czas przeprowadzenia remontu wnętrza
kościoła. Podczas próby pozyskania dotacji na remont
od Konserwatora Zabytków w Krakowie okazało się, że „
perła spiskiego rokoka” nie była wpisana do katalogu za-
bytków. Ksiądz proboszcz Roman Gorczyński uporał się
z problemem wpisu do rejestru naszego wspaniałego za-
bytku i zaczął intensywnie organizować dzieło renowa-
cji wnętrza kościoła.
Wraz z Radą Parafialną ustalono wysokość składek
miesięcznych na 30 zł od jednej rodziny.
Przewidywano cztery lata trwania remontu. Jak zwy-
kle, tam gdzie chodzi o przekazywanie pieniędzy na wspól-
ne dobro, społeczeństwo wsi dzieli się na chętnych, mniej
chętnych i niechętnych do uiszczania określonych kwot.
Dlatego ksiądz proboszcz od ołtarza i w czasie kolędy
gorąco zachęcał wiernych do włączania się do wspólne-
go przedsięwzięcia. Rada Parafialna ofiarnie, w ostatnią
niedzielę każdego miesiąca zbierała składki i przekazy-
wała je na konto do banku.
Ludność społecznie pracowała w lesie w pozyskiwa-
niu drewna. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży drewna
szły w całości na remont ołtarzy.
Na renowację ołtarzy, ambony, organów wpłacali
tez różne kwoty przybywający do Łapsz z USA rodacy.
Ksiądz Roman Gorczyński dwukrotnie kwestował w USA
pieniądze na odnawianie poszczególnych obiektów wnę-
trza kościoła. Pewne kwoty wpłacili tez nieliczni Łapsza-
nie mieszkający w Słowacji.
Ze względu na ogromny zakres skomplikowanych
konserwatorskich prac, jak to określił ksiądz proboszcz,
należało zebrać ogromne sumy pieniędzy. Ksiądz pro-
boszcz, w udzielonym gazecie „Na Spiszu” wywiadzie
wyszczególnił wykonane wewnątrz kościoła prace kon-
serwatorskie w latach 2001 – 2005.
W kościele wymieniono instalację elektryczną, in-
stalację nagłośniającą, instalację elektrycznego ogrzewa-
nia kościoła, zamontowano dzwony elektryczne urucha-
miane pilotem. Wymalowano wnętrze całego kościoła.
Generalnemu remontowi wraz z gruntowną konserwacją
drewna poddano: ołtarze boczne, ołtarz główny, am-
bonę, konfesjonał, organy, tabernakulum, baldachim,
chrzcielnicę, balkon chóru.
Remontowi poddany będzie jeszcze iluzjonistyczny oł-
tarz pod wezwaniem św. Józefa, namalowany na północnej
ścianie kościoła. Całość wykonanych w latach 2001- 2005
prac, w dniu 15 listopada 2005 r odebrali: Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Krakowie oraz przedstawiciel
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, oceniając bardzo wy-
soko jakość wykonanej renowacji. Ksiądz proboszcz po-
informował o tym parafian dziękując raz jeszcze za wnie-
siony przez nich udział w to wielkie dzieło.
Za pośrednictwem naszej gazety ksiądz proboszcz
dziękuje wszystkim, nawet za drobne wsparcie dobrym sło-
wem. Modli się za wszystkich starając się zrozumieć i tych
nielicznych parafian, którzy nie włączyli się do wspólne-
go dzieła odnowy kościoła a jednak korzystają z posłu-
gi duszpasterskiej i kościoła. Proboszcz podkreślił, że za-
wsze wierzył w osiągnięcie celu wspólnie z parafianami,
na których nigdy się nie zawiódł.
Parafianie, świadomi wartości wyposażenia kościo-
ła serdecznie dziękują księdzu proboszczowi Romanowi
Gorczyńskiemu za wieloletnią trudną pracę organizator-
ską, mającą na celu zapobieżenie dalszemu niszczeniu
wspaniałego, unikatowego, zabytkowego kościoła.
Siedzący w ławach kościelnych w pobliżu ołtarza
wierni nie muszą już obawiać się upadku z dużej wyso-
kości drewnianego skrzydła aniołka, jak to zdarzyło się
przed konserwacją ołtarza.
Tekst i foto: Franciszek Payerhin
P.S. Po usunięciu rusztowań i zasłon zostałem za-
skoczony zmianą wprowadzoną w ołtarzu głównym po-
przez włożenie św. Szymonowi do lewej ręki piły ( atry-
but męczeństwa)- pomalowanej na kolor srebrny, dzięki
czemu piła „wdarła” się niejako w obraz świętych Piotra
i Pawła, poza pozłacaną ramę obrazu, wywołując dyso-
nans w oglądanym fragmencie ołtarza.
Na oglądanych starych zdjęciach ołtarza głównego
widać, że św. Szymon trzyma piłę w prawej ręce a lewą
ręką wskazuje na obraz patronów kościoła. Piła jak i cała
postać świętego wymalowana była na kolor żółty.
Przez jakiś czas rzeźba św. Szymona nie trzymała
piły w ogóle. Dowiedziałem się, że piła zniknęła w cza-
sie wypożyczenia rzeźby przez ówczesnego proboszcza
na wystawę urządzoną w Zamku Niedzickim w czasach
PRL-u.
Niektórzy Łapszanie żartowali, że piłę zabrano święte-
mu do ścinania drzew w kościelnym lesie w Nowinach.
Proponuję przywrócić pierwotny stan ołtarza.
F.P.