background image
13
„Na Spiszu” nr 1 (58) 2006 r.
W ostatnim czasie opracowywany jest przez Wojewodę
projekt rozporządzenia w zakresie tzw. Małopolskiego obsza-
ru krajobrazu chronionego. Wprowadzone zostaną zaostrzone
zasady w zakresie ochrony środowiska, w tym również wycin-
ki zadrzewień, co w razie budowy tras narciarskich jest sprawą
dość powszechną. Należy więc sprawdzić projekt pod tym ką-
tem i uczulić samorządy, aby zadbano o lokalne interesy. Projekt
nie może utrudniać inwestycji w zakresie budowy infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej. Jest to istotne o tyle, że po upadku
pasterstwa, rolnictwa i wielu tradycyjnych rzemiosł – turysty-
ka, sport i rekreacja są jedyną sferą aktywności gospodarczej
z której mogliby utrzymać się mieszkańcy Spisza, bez potrzeby
migracji zarobkowych i tułania się po całym świecie.
Niedzica
Główny spiski kompleks narciarki znajduje się przy dro-
dze do granicy - prawie nad samym zbiorkiem wodnym, z pięk-
nym widokiem na zamek, zaporę i Pieniny. Na Polanie Sosny
znajdują się trzy wyciągi narciarskie, gdzie stoki zjazdowe są
sztucznie oświetlone. Miłośnicy śliskiego śniegu mogą korzy-
stać z pięciu tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Przy dol-
nej stacji wyciągu działa szałas z wypożyczalnią sprzętu i małą
gastronomią, natomiast górna stacja wyciągu jest początkiem
narciarskiej trasy biegowej o długości 8 km. Wyciągi narciar-
skie "Polana Sosny" znajdują się w pobliżu przejścia granicz-
nego Niedzica- Łysa nad Dunajcem (dawniej Golembark).
Są to wyciągi dla zaawansowanych i początkujących. Cały kom-
pleks narciarski wybudowała spółka Zespół Zbiorników Wod-
nych Niedzica S.A. Spółka stanie się ona również właścicielem
gruntów, gdyż na transakcję kupna - sprzedaży wyraził zgodę
samorząd gminy Łapsze Niżne. Grunty były własnością gmi-
ny wskutek komunalizacji własności Skarbu Państwa, a uzy-
skano je poprzez wymiany graniczne z Czechosłowacją. Nar-
ciarstwo w Niedzicy ma szansę dalszego rozwoju na prywat-
nych gruntach, bowiem stoków nadających się do jego upra-
wiania jest tu znacznie więcej.
Kacwin
Kacwin z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów, na
których czeka wiele atrakcji. Ośnieżone stoki, świeży śnieg,
czyste powietrze i coraz lepsze warunki zakwaterowania za-
chęcają do wypoczynku. Turystyka z pewnością stanie się naj-
ważniejsza w życiu wsi po wybudowaniu mostu i umożliwieniu
turystom wjazdu do Frankowej i Osturni. Przy granicy ze Sło-
wacją są idealne warunki do rozwoju narciarstwa. Funkcjonuje
tu wyciąg narciarski o długości 330 m przy różnicy wzniesień
65 m. Jest tu wyciąg orczykowy o dużej przepustowości, dlate-
go nie trzeba stać w kolejce. Stok posiada sztuczne oświetlenie
co umożliwia jazdę po zapadnięciu zmroku należy podkreślić
iż daje to możliwość jady na nartach w zimie o około 6 godzin
dłużej bo aż do 10 - tej wieczór, a czasem i dłużej. Przy wycią-
gu znajduję się mała gastronomia można zjeść ciepły posiłek,
napić się ciepłej herbaty oraz zagrzać przy ognisku piekąc kieł-
baskę. Jest też duży i wygodny parking, na którym można bez-
piecznie zostawić własne auto również wieczorem.
Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszanka
Stoków do uprawiania narciarstwa nie brakuje w każdej
z wymienionych wsi, a wbrew pozorom także w Trybszu, Falsz-
tynie, czy w pobliżu Frydmana. Z pewnością wcześniej czy póź-
niej powstaną tu wyciągi narciarskie. Świat narciarski zelektry-
zowała jednak perspektywa utworzenia ośrodka narciarskiego
w Łapszance. Warunki terenowe, widokowe i śniegowe ocenia
się tu najwyżej. Gdyby zamierzenia weszły w fazę realizacji,
Spisz narciarski
- dziś i jutro
Ciąg dalszy ze str. 1
a zwłaszcza gdyby powstała kolej krzesełkowa na Pawliki we
współpracy z sąsiadującymi z Łapszanką Rzepiskami, to moż-
na by się spodziewać przyjazdu narciarzy z doliny Białki, bo-
wiem dojazd samochodem nie jest zbyt trudny. Z drugiej strony,
gdyby od Czarnej Góry powstał wyciąg krzesełkowy na Grapkę
a dalej wyciągi na Pawliki, mogłoby powstać swe rodzaju wa-
hadło narciarskie. Zważywszy na fakt iż dolina Białki (Kotel-
nica Białczańska) wraz z Bukowiną Tatrzańską stała się ostat-
nio nie mniej słynna jak Zakopane, to można się spodziewać
iż teren polskiego Spisza wraz sąsiadującym Podhalem stanie
się najbardziej atrakcyjnym miejscem dla narciarstwa rekre-
acyjnego. Nie chodzi tu bowiem o tych, którzy potrzebują al-
pejskich tras, tylko o tych ludzi, którzy mając narty na nogach
chcą odpocząć w górach i spędzić czas na powietrzu.
Czarna Góra - Rzepiska
Na północno-zachodnim zboczu Czarnej Góry od 1994
funkcjonował wyciąg narciarski Andrzeja Pytla mieszkańca są-
siedniej Białki, popularnie określany jako "Litwinka". Zaprze-
stał jednak działalności w sezonie 2004/2005, bowiem właści-
ciele gruntów zagrodzili dojazd do wyciągu. Spór powstał na
tle planów zagospodarowania terenów zjazdowych. A.Pytel
2 lata temu doprowadził wodę na stok i miał umowę dzierża-
wy gruntów jeszcze na 4 lata. Niestety wskutek konfliktu po-
niósł duże straty, sprzedał ratrak i armatki śnieżne. Obie stro-
ny zarzucały sobie złą wolę. W sumie straty ponieśli fiokrzy,
właściciele kwater, właściciele gruntów, a zwłaszcza narcia-
rze, którym trudno zrozumieć istotę sporu! Z posiadanych in-
formacji wynika, że z upływem czasu coraz trudniej o porozu-
mienie, choć przy dobrej woli dałoby się pogodzić działalność
obu stron, bowiem stok jest bardzo szeroki. Stoki Czarnej Góry