background image
3
„Na Spiszu” nr 1 (58) 2006 r.
Maria Pietraszek – Wnęk
„Cekom na Anioła”
Na polu zimno, śniyg bioły lekućko leci z nieba
jo furt cekom na tego aniołecka z nieba.
On dziś mo prziść ku mnie bo sie mi tak śniyło
Ze w niebie wysokiym straśnie piyknie było.
Byli Archanieli, świynto Cecylijo,
Były tys Aniołki co zogłowki sijom.
Jedni grajom piyknie na gynślaf i harfie
A tyn maluśicki tam gitarom sarpie.
Fce okrutnie śpiywać, jakosik nimoze
Pomoc ze mu pomoc tutok Świynty Boze
Nief i tyn Janiołek Tobie chwałe głosi
Widzis jak Cie Boze ocątkami prosi?
Archanioł Gabrijel siedzi piyrsy z kraja
Michael i Rafał koło niego staje
Metarton Archanioł śród niyf jest nojwiynksi
Z Urielym godajom fto be śpiywoł piyrsi.
Na to świynto Cecilijo patronka muziki
Durkła nogom mocno: nie poradzym z nikiym!
Sićka fcom być piyrsi nifto dziś nie słucho
Lepiyj zebyf była dzisiok jako głucho!
Naroz sie sicka Aniołowie uspokojyli
Cecilijo podała nute i cichućko zanuciyli.
Potym coroz głośniyj i na głosi śtyry
Jaze sie rozniesły w całym niebie hyry.
Śpiywali tak piyknie jak zazrak na niebie
Słuchom se i słuchom naroz widzym siebie?
Co to ? Jo tam śpiywom miyndzy niymi ?
Przecies jesce zijym i jescef na ziymi?
Aniołku somsiedzie powiydz, co jo tutok robiym?
Obziyrom sie, śpiywom, ale sie i głowiym.
Jak jo sie w chórze anielskiym mozym tu znajduwać
Kied na ziymi jesce trzeba pokutuwać
Nie bój sie, nie bój sie, to sie tobie śnije
Pon Bóg nie zabocył o tobie, i wiy ze zijes
Mnie pośle ku tobie zebyf cie pilnuwoł
Zebyf całe zicie przi tobie struzuwoł.
Krempachy 14 .12.2004 r.
Miło nam donieść, że 15 grudnia minionego roku w gó-
ralski panteon towarzystw oraz organizacji społeczno-kul-
turalnych i gospodarczych wpisała się nowa organizacja
o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i okolic.
Celem działania Stowarzyszenia jest opracowanie zin-
tegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)
dla obszaru gmin Bukowina T., Łapsze Niżne i Nowy Targ,
wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla w/w gmin,
promocja tych obszarów, mobilizowanie lokalnej społecz-
ności do aktywnego udziału w procesie rozwoju swojej zie-
mi – Małej Ojczyzny, upowszechnienie i wymiana infor-
macji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na tych obszarach.
Prezesem Stowarzyszenia liczącego kilkudziesięciu
członków założycieli z trzech wspomnianych gmin zo-
stał redaktor naczelny naszego pisma – Julian Kowalczyk
z Łapsz Niżnych. Zarząd ponadto utworzyli: wiceprezesi
Krystyna Mikulska (Nowy Targ) i Maciej Płachta (Trybsz),
sekretarz Celina Wnęczak (Kacwin), skarbnik Emilia No-
wak (Niedzica), członkami zarządu zostali: Józef Majerczak
(Nowa Biała), Mieczysław Wrocławiak (Harklowa), Mar-
cin Golonka ( Jurgów), Marian Kikla (Czarna Góra Zagó-
ra), Tomasz Budz (Czarna Góra) i Agnieszka Trzop (Czar-
na Góra). Komisję rewizyjną utworzyli: Anna Krzysztofek
(Krempachy), Dominik Błachut (Frydman), Bożena Celiń-
ska-Organa (Harklowa), Alicja Pawlak (Jurgów).
Powołanie Stowarzyszenia poprzedziło wiele spotkań
z lokalną spisko-podhalańską społecznością współorganizo-
wanych przez przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolnicze-
go i Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współ-
czesność z Krakowa. Koordynatorem działań był wicepre-
zes stowarzyszenia CETiW – Leszek Leśniak. Inicjatywa
utworzenia spisko-podhalańskiego stowarzyszenia wypły-
nęła w listopadzie 2005r. podczas krakowskich warsztatów
liderów lokalnej grupy działania ze Spisza i Podhala. Pod-
czas grudniowego spotkania liderów LGD w GOK w Ło-
pusznej kontynuowano warsztaty. Koniec roku przyniósł
świąteczny upominek. Decyzją sądu rejonowego w Krako-
wie do rejestru organizacji wpisano Stowarzyszenie Roz-
woju Spisza i Okolicy.
Kolejne spotkanie, tym razem jako pierwsze Stowa-
rzyszenia, odbędzie się 15 stycznia w Krempachach. Tema-
tem warsztatów będzie opracowywanie zintegrowanej stra-
tegii rozwoju obszarów wiejskich trzech wspomnianych
gmin.
Red.
Nowa organizacja
w gminach spisko-podhalańskich
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy