background image
Profesor Tadeusz M. Trajdos
w artykule p.t. „Perła spiskiego ro-
koka” (o kościele w Łapszach Wy-
żnych) napisał: „W roku 1760 w Łap-
szach Wyżnych stanął kościół parafii
rzymsko – katolickiej pod wezwaniem
ś.s. Piotra i Pawła. Kościół ten stano-
wi najwspanialszy zabytek stylu roko-
ko na ziemiach spiskich w obecnych
granicach Polski. Został wzniesiony za
rządów proboszcza księdza Szymona
Goryewicza pochodzącego z Kacwi-
na. Zgodnie z inskrypcją zachowaną
na ołtarzu głównym fundatorem ko-
ścioła w Łapszach Wyżnych był baron
Jan Joanelli de Toluano, dzierżawca
Zamku Niedzickiego. Chronosticon
zawarty w tej inskrypcji wskazuje też
datę ukończenia wystroju i wyposa-
żenia liturgicznego: 1776.
Szczególną cechą kościoła ś.s. Piotra i Pawła jest całkowita jednorod-
ność wystroju, doskonale zharmonizowana z architekturą, podporządkowana
spójnej koncepcji stylowej, a zarazem czytelnemu programowi ikonograficz-
nemu. Dekoracja stwarza wrażenie pogodnej sytości i ciepła, wabiąc wzrok
mnóstwem zdobień, lśnień i barwnością.”
W dalszej części tekstu jest opis głównego ołtarza. „Składa się on z kor-
pusu głównego (trójosiowego i dwukondygnacyjnego ) oraz ścian bocznych.
Oś środkową zajmuje duży obraz patronów kościoła ś.s. Piotra i Pawła uję-
ty w bogato profilowaną, złoconą ramę. Osie boczne korpusu głównego wy-
pełniają rzeźbione figury... Zwieńczenie ołtarza tworzy rzeźbiona scena Ko-
ronacji Marii przez Trójcę Świętą, otoczona chórem puttów i główek aniel-
skich. Skrzydła boczne ołtarza, ujęte wolno stojącymi kolumnami, w dolnej
kondygnacji wypełniają szafki na świece, a w górnej części są ozdobione fi-
gurami świętych.
Nr 1 (58) ROK 2006 ISSN 1234-2262 Cena: 4,00 z³
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Niniejszy materiał jest próbą uzmy-
słowienia mieszkańcom ogromnego po-
tencjału wsi spiskich w zakresie rozwo-
ju narciarstwa i usług komplementarnych.
A ponieważ po zimie przyjdzie wiosna to
trzeba się organizować, trzeba planować
i budować! Choć jak to w życiu bywa;
jedni są za, inni przeciw. Niedowiarków
i przeciwników pozytywnego myślenie
zapraszam do odwiedzenia Białki Ta-
trzańskiej, a internautów odsyłam na jej
strony internetowe, aby się przekonali co
znaczy wspólne działanie bez zawiści, ale
z dyscypliną wobec krótkowzroczności
i głupoty. Co by nie powiedzieć Spisz nie
jest już narciarską pustynią. Od kilku lat
coś się dzieje, wystarczy zajrzeć na stro-
ny www.wyciag.kacwin.pl, www.niedzica.
com.pl, www.hawnan.com.pl. To nama-
calne dowody, że i Spisz się budzi.
Zainteresowani budową wyciągów
powinni zapoznać się najpierw zapisa-
mi w planach zagospodarowania prze-
strzennego gmin i poszczególnych miej-
scowości. Jest to ważne, bo brak rezer-
wacji terenów na cele sportowo-rekre-
acyjne może uniemożliwić inicjatywy
narciarskie przez wiele lat. Jeśli takich
zapisów nie ma należy czynić starania
o zmianę planu.
Prezentacje wsi - Frydman
wewn¹trz numeru
Kolejne odmładzanie perły spiskiego rokoka
w kościele parafialnym w Łapszach Wyżnych
Ołtarz boczny kościoła
w Łapszach Wyżnych, fot. Fr. Payerhin
Spisz narciarski
- dziś i jutro
ciąg dalszy na str. 29
ciąg dalszy na str. 13