background image
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
18
-Księże dziekanie w tym roku
mija siedem lat ,od chwili objęcia
przez księdza probostwa w para-
fii Niedzica, i trzeba przyznać, że
w sferze materialnej były to lata tłu-
ste, lata intensywnej pracy nad po-
prawą ,i udoskonaleniem wizerunku
kościoła i jego otoczenia, ponieważ
cały czas coś się robi i inwestuje.
Pozwoli ksiądz dziekan, że przy-
toczę choćby niektóre z nich jak:
oświetlenie kościoła z zewnątrz,
zrobienie trwałego chodnika wokół
kościoła, założenie krat pod chó-
rem kościoła umożliwiając wiernym
i turystom korzystanie z modlitwy
w ciągu całego dnia, dokończenie
renowacji ołtarzy bocznych, am-
bony, chrzcielnicy, doprowadzenie
wody do kościoła.
Jednak największą inwestycją
jest budowa nowej plebani, która
jest już obecnie ukończona, a udało
się ją wybudować w ciągu dwudzie-
stu pięciu miesięcy co niewątpliwie
jest wielkim sukcesem.
Ks. M. Wanat: Budowa plebani
była konieczna. Stary budynek li-
czył ponad 300 lat, był zbudowany
z kamienia co znacznie utrudniało
ogrzanie budynku w okresie zimo-
wym, zaś w okresie letnim poja-
wiała się wilgoć. Remonty, które
były wcześniej przeprowadzane nie
dawały dobrych rezultatów. Było to
usuwanie usterek, które zaczęły się
nawarstwiać i ciągle trzeba było coś
poprawiać, coś zmieniać. Powstawa-
ło więc pytanie - czy dalej remonto-
wać, a to i tak nie rozwiązałoby do
końca całego problemu jeśli chodzi
o strukturę muru i pokrycia dacho-
wego. W perspektywie są dalsze
prace w kościele, wówczas wydatki
, które parafia ponosi na prace zwią-
zane z renowacją i konserwacją kościoła, byłyby osłabiane na ciągły remont
starego budynku plebani. Budziłoby to wiele wątpliwości czy nawet podej-
rzeń, że środki jakimi parafia dysponuje są źle wykorzystywane.
Wobec powyższego zrodziła się taka myśl o budowie nowej plebani,
i po rozmowie z księdzem wikariuszem, Rada Parafialną i z wieloma osobami
z parafii, wspomniana myśl dojrzewała do końca .I tak w roku 2000w okre-
sie adwentu została ogłoszona w kościele potrzeba budowy nowej plebani.
Wywołało to trochę komentarzy, ale tak jest wszędzie jeśli się coś nowego
zamierza lub robi.
W czasie wizyty duszpasterskiej ( kolędy)zarówno proboszcz jak
i ks. wikariusz pytaliśmy odwiedzane rodziny o zdanie ,czy są za budową
nowej plebani, czy są przeciw, jednak około siedemdziesiąt pięć procent było
za , wielu było za tym co powie większość. Jednak 100 rodzin wypowiedzia-
ło się negatywnie. Mając taką ilość parafian popierających projekt budowy
nowej plebani zaczęliśmy zbierać fundusze na pokrycie materiałów potrzeb-
nych do budowy ,jak i na samą budowę.
Plan budowy wykonał architekt Pan Eugeniusz Gryglak wywodzący się
z Łapsz Wyżnych.
Trzeba było to wszystko zatwierdzić na szczeblu gminnym, a później
wojewódzkim gdyż musiała być zgoda konserwatora wojewódzkiego. Na-
stępnie projekt przedstawiono ks. kar. Franciszkowi Macharskiemu, który
z wielką radością przyjął wiadomość o zamierzonej budowie i projekt, a tak-
że cały nasz zamiar pobłogosławił.
Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień 5 lutego
2003 roku przystąpiliśmy do rozbiórki starego budynku plebani. Na okres
budowy kancelaria oraz mieszkania księży przeniesiono do domu Pana Jan
Wilmana, który przebywa z całą rodziną w Ameryce Północnej.
Nowa Plebania w Niedzicy
O budowie plebani mówi proboszcz ks. dziekan Marian Wanat