background image
„Na Spiszu” nr 2 (56) 2005 r.
16
powierzchnię i przygotować do użytkowania. Przewidy-
wany koszt budowy tych mostów wynosi około 3 mln. zł.
Podobnie jest z remontem drogi, gruntowny remont jaki
jest planowany na tym odcinku sporo kosztuje. Dlatego
dobrze się składa , że powiat otrzymuje nieco pienię-
dzy z funduszy europejskich , i 75 % kosztów remontu
drogi i budowy wymienionych mostów tak , jak mówił
starosta Jan Hamerski, pokryte zostanie z funduszy Unii
Europejskiej. Pozostałe 25 % pokrywa Starostwo Powia-
towe i Gmina.
M.P.: Panie Wójcie, czy ta droga od Dębna do
Niedzicy, a szczególnie chodzi o tu odcinek najbardziej
zniszczony tj. od skrzyżowania z drogą do Szczawnicy do
Frydmana będzie też „kiedyś” remontowana?
A.K.: Faktycznie jest to bardzo zniszczony odcinek,
staraliśmy się jednak o przekazanie tej drogi marszałko-
wi, aby była to droga wojewódzka. Niestety marszałek
nie chce przyjąć tej drogi. A powodem jest brak fundu-
szy na utrzymanie tych dróg także w Urzędzie Marszał-
kowskim. Dlatego te odcinki, powiedziałbym sporne są
nie remontowane.
Natomiast w ciągu tej drogi , ale już na terenie miej-
scowości Zamek planujemy zrobić około 1 km chodnika
dla pieszych, tj .od Zamku w stronę Falsztyna prawie
do końca wsi.W tym odcinku planujemy zrobić jeszcze
parking, tak , aby ta droga w sezonie była bezpieczna
i przejezdna. Usprawniło by to znacznie ruch na tej dro-
dze zwłaszcza w okresie letnim, gdy ruch jest na tym
odcinku wzmożony.
Dziękuję za uzyskane informacje.
M. Pukański, foto J. Kowalczyk
Gimnazjum w Łapszach Niżnych podsumowa-
ło pierwszy rok współpracy z partnerskimi szkołami
z Austrii, Słowenii, Estonii i Finlandii. W ramach programu
unijnego realizowany jest trzyletni projekt rozwoju szko-
ły. Zakłada on przygotowanie uczniów do życia w Europie
i wypracowanie nowej wizji szkoły (patrz: artykuł: Socrates
w Łapszach Niżnych, Na Spiszu 3/2004).
W pierwszym roku współpracy skupiono się przede
wszystkim na działaniach mających na celu wyrobienie
u młodzieży postawy otwartej, tolerancyjnej i wolnej od
uprzedzeń. Tej tematyce poświęcono w ciągu całego roku
szkolnego szereg lekcji wychowawczych i przedmioto-
wych.
Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był zorga-
nizowany w marcu b.r. Dzień Tolerancji. Miał on formę pro-
jektu, w którym wzięli udział wszyscy nauczyciele i ucznio-
wie, przedstawiciele władz oświatowych i gminnych, a
także zaproszeni goście: Japonka Akiko Miwa, Hindus
Ashok Kumar Sing, rabin Aron Halberstam, greko-katolicki
ksiądz z Osturni Radoslav Toth, Myagmargarig Erdenejar
i jego żona Ariumaa Purev z Mongolii . W przygotowa-
nych scenkach i przedstawieniu uczniowie ukazali pro-
blemy osób „innych” - nie tylko tych odmiennych kultu-
rowo, religijnie, mających inny kolor skóry, ale także tych
uboższych, niepełnosprawnych, starszych czy chorych.
Przedstawili wyniki przeprowadzonej wśród mieszkań-
ców gminy ankiety, dotyczącej tolerancji i uprzedzeń, a
następnie wyniki konkursu plastycznego na plakat o tej
tematyce. Clou programu był panel dyskusyjny, podczas
którego młodzież mogła zadać gościom pytania i w trak-
cie bezpośrednich rozmów i dyskusji przekonać się, jak
otwarte, pełne humoru i dowcipu są te osoby, jak ciekawe
nas i siebie nawzajem oraz z jakimi trudnościami boryka-
ją się mieszkając wśród nas. Dzień Tolerancji zakończony
został występem gimnazjalnego zespołu regionalnego
oraz jednoczesnymi we wszystkich klasach, poświęcony-
mi tolerancji i uprzedzeniom, lekcjami wychowawczymi z
udziałem zaproszonych gości.
Tegoroczny program zakłada też realizację wie-
lu innych zadań, wspólnych dla wszystkich partne-
rów. W każdej ze szkół zorganizowano dwie wystawy,
z których pierwszą poświęcono prezentacji szkół i re-
gionów, drugą zaś obyczajom i tradycjom narodów. Eks-
pozycje bazowały na przygotowanych przez uczniów i
wymienionych między szkołami pracach plastycznych.
Prace przysłane do łapszańskiego gimnazjum moż-
na było podziwiać w budynku szkoły od listopada do
czerwca, a te wykonane przez nasze dzieci wystawio-
ne były w szkołach partnerskich. Ponadto utworzono
w każdej ze szkół grupę uczniów stale prowadzących
Bliżej Europy