background image
13
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
dowódca, załoga i kompletny sprzęt). Strażacy dyspo-
nują dwoma samochodami oraz motopompę na przy-
czepie. Dodatkowo dwa zastępy są wyposażone w PO5
a jeden zastęp M8/800. OSP posiada pełne wyposaże-
nie sfinansowane m.in. przez: Zarząd Główny, Radę So-
łecką, zarząd Wiejsko-Gminny OSP oraz datków wiej-
skich (dodatkowo 12 tys. Ofiarowano z kasy straży OSP
Krempach).
Oprócz samochodu pożarniczego GLM Lublin 3,
STARA 260 GBM, sikawek ręcznych, na wyposażeniu
znajduje się 65 letnia pompa na podwoziu typ angielski
– FORD o wydajności 1600 l/m ( oczywiście jeszcze na
chodzie ).
WALORY KRAJOBRAZOWE KREMPACH
Podróżując po południowej Małopolsce, z trasy
Nowy Targ – Nowy Sącz, warto zboczyć w kierunku
Krempach, by tam zwiedzić zabytkowe kościoły p.w.
św. Walentego i leżący na szlaku gotyckim kościół p.w.
św. Marcina. Ten szesnastowieczny kościół trzykrotnie
zmieniał patrona (początkowo był nim św. Serwacy po-
tem Wszyscy Święci a obecnie św. Marcin).
gotyckich z 1516 roku. Obecnie dwa skrzydła umiesz-
czono w kościele św. Marcina. Rokokowa jest również
ambona oraz kolumny chóru muzycznego.
Na cmentarzu (obok kościoła) można znaleźć groby
z napisami w języku węgierskim, słowackim i polskim
a na nich krzyże żeliwne (zapewne odlane w warsztacie
hutniczym w Jaworzynie Spiskiej. Dzwony wzywające
na mszę św. zostały odlane w Lewoczy przez Antoniego
Obera.
Na obszarze Krempach ciągnie się wapienny pas
skalicowy serii tzw. Czorsztyńskiej. Rozpoczyna go
Dziurowa Skała. Nazwa pochodzi od głębokiej jaskini
w kształcie studni. Legenda głosi, że wrzucono tam kacz-
kę, która wypłynęła aż pod zamkiem w Niedzicy. Po-
dobno Wołosi pasąc owce i bydło zrzucali tam kamienie,
nasłuchując jak długo będą one spadać. Żaden jednak nie
usłyszał odgłosu upadku kamienia. Stąd wnioskowali,
że dziury w skale są bardzo głębokie. Następną skałką
jest wypalona – Cyrwono Skała (nazwa od koloru ubar-
wienia i żył skalicy), kolejno Mikołajcyna Skała (nazwa
od właściciela pola), Borsukowa Skała (borsuki mają
tam swoje nory), Snorcyna Skała (nazwa od właściciela
gruntu) potem śmiała rzeźba Loryncowych Skałek z igli-
cą Gęśli i zwalistymi Basami. Przechodzimy rzekę Kręty
Potok i jesteśmy przy Rafocowyj Skale. Idąc dalej na
zachód mijamy Krzystofkowe Skałki i Budzowe Skał-
ki (nazwy od właścicieli gruntów). Najwyższą skałą na
polu Faśtymber jest Korowa Skała, kolejno Faśtymbro-
wo, Długo, Faltynowo i Kiźlinkowe Skałki. Najokazal-
szą jest ostatnia na tym obszarze – Kramnica. Utworzo-
no na niej rezerwat przyrody. Niegdyś wraz z Obrazową
stanowiły całość. Kramnicę ludność miejscowa zwie
Kramlicą. Z tych dwóch ostatnich rozpościera się prze-
piękny widok na przełom rzeki Białki.
Budowla reprezentuje styl przejściowy między go-
tykiem a renesansem. Przykładem tego jest wygląd wie-
ży z renesansową attyką i gotycką hurdycją.
W rokokowym ołtarzu głównym mieści się ob-
raz przedstawiający patrona świątyni – św. Marcina
(ok. 1750 roku). Po obu stronach ołtarza umieszczono
figury apostołów Piotra i Pawła a dalej Jana Ewangelisty
i Andrzeja. Boczne ołtarze są również rokokowe (lewy
poświęcony M B Nieustającej Pomocy ofiarowany przez
ojca św. Jana Pawła II.
Bezwieżowy kościółek p.w. Św. Walentego zbudo-
wano w 1761 roku na miejscu drewnianego z 1516 roku.
We wnętrzu znajduje się skromne lecz wartościowe wy-
posażenie. Warto zwrócić uwagę na stiuki (gipsowa or-
namentyka) znajdujące się na murach we wnętrzu świą-
tyni. Tryptyk w rokokowym ołtarzu należy do zabytków
W roku 1985 rozpoczęło badania wykopaliskowe
w Jaskini w Obrazowej. Leży ona w rezerwacie przyro-
dy „Przełom Białki pod Krempachami”. Rezerwat tworzą