background image
19
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
Artystycznego Szkół. Wydajemy co
kwartał gazetkę szkolną pt. „Nasz
Świat” , którą redagują sami ucznio-
wie pod kierunkiem nauczyciela po-
lonisty i informatyka.
Mamy również znaczne osią-
gnięcia na wyższych szczeblach;
Artystyczne:
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pod patronatem Pani Prezydento-
wej J. Kwaśniewskiej pt. „Moje
przesłanie do przyszłych pokoleń”-
nasza praca zdobyła główne wyróż-
nienie i z tej okazji dwóch uczniów
z nauczycielem byli zaproszeni do
Pałacu Prezydenckiego.
- Podhalański Konkurs Plastycz-
ny „25 rocznica pontyfikatu Ojca
Świętego”- praca wyróżniona
i przesłana do Watykanu
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„ Matka w oczach dziecka”- 3 wy-
różnienia
- Wojewódzki konkurs plastyczny
w Krakowie pt. „Tradycje ludowe
w moim regionie- III miejsce
- „Ojciec Święty we wspomnieniach
mojej rodziny”- wyróżnienie
Przedmiotowe:
- Ogólnopolski Konkurs Przedmio-
towy pt. „Multitest”
j. polski- 2 laureatów, 1 wyróżnienie
matematyka- 3 laureatów
j. angielski- 2 wyróżnienia
- Wojewódzki Konkurs Matematycz-
no- Przyrodniczy – 1 laureat
- Wojewódzki Konkurs Literacki
w Krakowie pod patronatem Kurii
Metropolitalnej pt. „ Krajobraz Bo-
giem pisany” – 1 laureat
- Rejonowy Konkurs Ekologiczny
o parkach narodowych wojewódz-
twa małopolskiego- III miejsce
- Konkurs Recytatorski „ Nad wodą
wielką i czystą”- wyróżnienie
- Rejonowy Konkurs Literacki pt.
„Ojciec Święty na Podhalu we
wspomnieniach mojej rodziny”-
3 laureatów
- Olimpiady przedmiotowe; j. pol-
ski- 2 uczestników, matematyka-
1 uczestnik
Sportowe:
- Mistrzowie Polski Południowej Sa-
letynów (piłka nożna) –I miejsce
- Gminny turniej unihokeja chłop-
ców kl.V- VI - I miejsce
- Spiski turniej unihokeja chłopców
kl. V- VI -II miejsce
- Turniej unihokeja dziewcząt kl. IV
-III miejsce
- W gminnych zawodach sportowych
– piłka nożna – III miejsce
- Świąteczny turniej „Baw się razem
z nami” – III miejsce
- Halowy turniej mini piłki nożnej
– III miejsce
- Drużynowe biegi przełajowe –
II miejsce
- Międzyszkolny turniej unihokeja
pod patronatem „Nie pozostawiaj
dzieci samym sobie”- IV miejsce
Uczniowie już od najmłodszych
lat są przygotowywani do samo-
dzielnego podejmowania decyzji,
gospodarowania
wypracowany-
mi środkami poprzez współudział
w organizacjach uczniowskich takich
jak: Samorząd Uczniowski - przygo-
towuje wszystkie uroczystości szkolne
i prowadzi sklepik dla uczniów, z któ-
rego skromny dochód jest przeznaczo-
ny na nagrody w konkursach.
Liga Ochrony Przyrody, któ-
ra w porozumieniu z Regionalnym
Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej
w Krakowie prowadziła badania
czystości naszej rzeki Łapszanki.
Ubiegłe wakacje, nauczycie-
le, przedstawiciele rady rodziców,
sołtys wsi spędzili przy pracy wo-
kół obejścia szkoły. Swoją własną
pracą oraz wsparciem samorządów
lokalnych tj. Urbaru (przydzielił
żerdzie na ogrodzenie i huśtawki)
zagospodarowaliśmy od lat nieuży-
wany skrawek ziemi za naszą szko-
łą. Rada Sołecka wykonała chodnik
i barierkę wzdłuż szkoły, udało nam
się stworzyć wspaniały plac zabaw
(3 huśtawki, 2 zjeżdżalnie, koloro-
wą piaskownicę i ławeczki), wokół
całego placu zasadzone są kwiaty
i krzewy. Gromadzą się na nim
o każdej porze dnia uczniowie, ro-
dzice z małymi dziećmi a wieczo-
rami przy księżycu i gwieżdzistym
niebie spacerują gimnazjaliści i star-
sza młodzież.
Tradycyjnie uczniowie kl. VI
wraz ze swoim wychowawcą organi-
zują w ciągu roku szkolnego dysko-
teki a zarobione pieniądze przezna-
czają na zakup sprzętu na plac zabaw.
Jest to jakby „ślad” pozostawiony po
naszych absolwentach.
Na terenie szkoły działa aktyw-
nie i prężnie Rada Rodziców (Maria
Budz, Zofia Kołodziej, Agnieszka
Sołtys i Maria Szczechowicz), która
jest dla nas ogromnym wsparciem
i pomocą. Z wielkim zaangażowa-
niem uczestniczy we wszystkich
Grono Pedagogiczne