background image
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
12
Przy domu kultury działa zespół regionalny „Zielo-
ny Jawor”, w tym roku świętujący 15 lecie.
W tym okresie brał udział w licznych krajowych
i zagranicznych przeglądach i festiwalach. Założycielką
i kierownikiem choreograficznym zespołu prezentują-
cego i promującego folklor spiski jest p. Maria Wnęk.
Obok tańców z naszego regionu prezentuje również tań-
ce sąsiadów „zza miedzy”, tańce węgierskie, country
i współczesne.
Kółko teatralne prowadzi zaś p. Maria Krzysztofek
zarazem kierownik WDK. Należy do niego 50 dzieci
w wieku od 5 do 16 lat. Od 2001 roku dzieci występo-
wały wiele razy z inscenizacjami bajek, scenek humory-
stycznych, tańców i śpiewu.
Grupa taneczna SIGMA skupia starszą młodzież,
natomiast młodszą HERTZ opiekuje się p. Agata Krzysz-
tofek. Należy do nich ok. 30 dziewcząt, które swym
tańcem (współczesnym o rozbudowanej choreografii)
zachwycają widownię. Pani M. Krzysztofek sama pro-
jektuje i szyje stroje a także opracowuje wszystkie insce-
nizacje. Dzieci działające przy domu kultury odwiedziły
ze swymi występami Dom Opieki Społecznej w Białce
Tatrzańskiej. WDK na rzecz DOS organizował zbiórkę
różnych użytkowych rzeczy oraz słodyczy. Sprawił tym
samym ogromną radość i występami i tym co przywie-
ziono.
W Krempachach działa również Klub sportowy
z sekcjami piłki nożnej (trzy grupy wiekowe) i siatków-
ki. Dzieci tańczą, śpiewają i grają w piłkę, natomiast ro-
dzice należą do Klubu Strzeleckiego LOK-u.
Wieś posiada dobrze rozwiniętą sieć sklepów spo-
żywczych i przemysłowych.
W budynku domu kultury ma siedzibę koło Towa-
rzystwa Słowaków w Polsce. Członkowie towarzystwa
organizują spotkania opłatkowe i fasiangi. Co parę lat
spotykają się również na przeglądzie orkiestr dętych.
Dużą publiczność gromadzą zespoły wokalne i wokal-
no-instrumentalne ze Słowacji oraz Spisza Orawy wy-
stępujące z okazji Dni Kultury Słowackiej. Również
corocznie przygotowuje się dzieci z klas ze słowackim
językiem nauczanie do konkursów recytatorskich poezji
słowackiej.
Wszelkie uroczystości kościelne i wiejskie uświet-
nia orkiestra dęta pod batutą Franciszka Łukasza.
Przy kościele parafialnym ks. Jan Wróbel prowadzi
oazę dla młodzieży (ok. 30 osób), natomiast starsza mło-
dzież należy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
( ok. 20 osób ). Bardzo aktywnie uczestniczą w życiu para-
fii. Liczną grupę stanowią również ministranci.
We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna skupiająca
około 50 osób. Dysponuje pięcioma zastępami (zastęp-