background image
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
4
W dniu 5 grudnia 2004 roku o godz. 10
00
w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowym Targu, w Izbie Regionalnej
im. ks. prof. Józefa Tischnera odbyła się uroczystość
podpisania Deklaracji Współpracy Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego - Oddział w Nowym Targu, Towa-
rzystwa Przyjaciół Orawy, Związku Podhalan, Związku
Polskiego Spisza.
Władysław Motyka a także zaproszeni goście, m. in. bur-
mistrz Nowego Targu - Marek Fryźlewicz oraz miasta
Zakopane – Piotr Bąk, który uhonorował twórców do-
kumentu: Roberta Kowalskiego i Marka Skawińskiego.
Do zebranych zwrócili się również: wiceprezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Orawy Józef Szperlak, członek ZG
TPO dr Jerzy M. Roszkowski z Muzeum Tatrzańskiego,
wiceprezes Związku Podhalan i wicestarosta tatrzański
Andrzej Skupień oraz wpółautor, obchodzącej X-lecie,
Karty Regionalizmu Polskiego, członek honorowy ZP
Józef Staszel. Następnie siedmioosobowy Zespół Koor-
dynacyjny w imieniu organizacji-sygnatariuszy podpisał
dokument sporządzony w siedmiu oryginalnych egzem-
plarzach opatrzony pieczęciami czterech organizacji.
Góralskie porozumienie
Przypadające w bieżącym roku stulecie Góralskie-
go Ruchu Regionalnego stanowi odpowiedni i właściwy
czas, aby współdziałaniu trwającemu już od szeregu lat,
a prowadzonemu dla dobra Polski na jej południowych
Kresach, nadać instytucjonalną postać. Deklaracja wska-
zuje i formułuje zatem wspólne cele oraz kierunek, me-
tody i zasady tej współpracy.
Inicjatywę podpisania Deklaracji Współpracy wysu-
nęło Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w No-
wym Targu, któremu podczas Nadzwyczajnego Zjazdu
Podhalan i roboczego spotkania przedstawicieli poszcze-
gólnych organizacji powierzono jej opracowanie. Auto-
rami Deklaracji są: Marek Skawiński i Robert Kowal-
ski. Została ona przyjęta na Walnym Zjeździe Oddziału,
a następnie z wnioskiem o przystąpienie przekazana
Towarzystwu Przyjaciół Orawy, Związkowi Podhalan
i Związkowi Polskiego Spisza. W myśl uchwał odpo-
wiednich władz Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Zwią-
zek Podhalan i Związek Polskiego Spisza zaakceptowały
jej brzmienie i stały się sygnatariuszami Deklaracji.
Podpisaniu Deklaracji nadano uroczystą oprawę,
zebrani w nowotarskiej Izbie Regionalnej pojawili się
w strojach regionalnych różnych grup górali polskich.
Głos zabrali prezesi organizacji-sygnatariuszy, odpo-
wiednio: Robert Kowalski, Magdalena Kostrzewa-Smre-
czak, Jan Hamerski (starosta nowotarski), Jan Budz, oraz
Tego samego dnia po południu poświęcono Deklara-
cji Współpracy cykliczną audycję Związku Podhalan na
falach zakopiańskiego Radia „Alex”. Po krótkich wystą-
pieniach gości w studio, Marek Skawiński odczytał peł-
ny tekst tego dokumentu bez wątpienia o historycznym
znaczeniu, a następnie przeprowadzona została na kan-
wie jego treści dyskusja nad sprawami Polaków na Sło-
wacji, Podhala i całej Góralszczyzny Polskiej. W dysku-
sji udział wzięli: p. Piotr Sambor – prezes zarządu „Alex
Media” Sp. z o.o., Robert Kowalski – prezes i Marek
Skawiński – pełnomocnik prezesa Oddziału Nowy Targ
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Jan Hamerski
– starosta nowotarski oraz prezes i Maciej Motor-Gre-
lok – pełnomocnik prezesa Związku Podhalan, Jan Budz
– prezes Związku Polskiego Spisza, dr Jerzy M. Rosz-
kowski z Muzeum Tatrzańskiego – członek ZG Towa-
rzystwa Przyjaciół Orawy, Julian Kowalczyk – członek
Prezydium ZG ZP oraz redaktor naczelny „Podhalanina”
i „Na Spiszu”, Elżbieta Geryszewska z Zarządu O/NT
PTH. Audycję prowadzili – Stanisława Gorkiewicz oraz
Maciej Motor-Grelok (zapis audycji www.watra.pl).
Marek Skawiński
Fot. J. Kowalczyk
Fot. Jan Budz