background image
3
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
Najwyższy poziom wiadomości
zaprezentowała drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 2 z Czarnej Góry,
zajmując I miejsce. II miejsce zajęła
S. P. z Niedzicy, III - S. P. z Trybsza.
Największą ilość punktów w testach
indywidualnie osiągnęli ex-aequo:
Magdalena Górnik z Czarnej Góry
i Daniel Miśkowicz z Nowej Białej,
następne miejsce w kolejności zajęła
Ewa Moś z Frydmana.
W części recytatorskiej, w któ-
rej wzięli udział reprezentanci ośmiu
szkół, usłyszeliśmy recytowane gwa-
rą prozę i poezję, autorów ze Spisza -
m. in. Walentego Plucińskiego, Jana
Plucińskiego, Marii Wnęk i innych.
Najlepiej recytowały: ex-aequo:
Aneta Wilczek z Nowej Białej i Ka-
rolina Bizub z Dursztyna, II miejsce
zajęły Monika Szram i Katarzyna
Masaj z Kacwina, III - Karolina
Górska z Łapsz Wyżnych.
Wszyscy uczestnicy konkursu
zostali obdarowani nagrodami rze-
czowymi oraz książkami ufundowa-
nymi przez PTTK i ZPS. Atrakcją
dla młodzieży była wizyta u sióstr
Niepokalanek pod Czerwoną Skał-
ką, gdzie siostra Antonilla opowie-
działa o życiu i działalności pani
Mieczysławy Faryniak. Oprowadzi-
ła także po kaplicy Świętego Ducha
oraz miejscach, gdzie żyła i działała
"Pani ze Skałki".
W sobotę, 6 listopada na wy-
cieczce wokół Spisza, która była
nagrodą dla uczestników konkursu,
dzieci oglądały piękne spiskie kra-
jobrazy, zwiedzały spiskie miejsco-
wości, najciekawsze zabytki nasze-
go regionu: kościół Św. Bartłomieja
w Niedzicy, Zamek Niedzicki, ko-
ściół i kasztel we Frydmanie oraz
frydmańskie piwnice. Nad całością
konkursu i wycieczką czuwała pani
Celina Sordyl, od lat „dusza” Kon-
kursu wiedzy o Spiszu.
tekst i foto Ewa Michalik
W tym roku przypadło 100 – lecie pobytu Józefa Piłsudskiego w Bu-
kowinie Tatrzańskiej. W związku z tą rocznicą postanowiono, że gminne
uroczystości odbędą się w dniu 11 Listopada 2004 roku.
Wcześniej Komitet Organizacyjny Święta Narodowego zaprosił miesz-
kańców gminy Bukowina Tatrzańska do udziału w tej uroczystej chwili.
O godz. 10,00 na miejscowym cmentarzu złożono kwiaty i zapalono
znicze na grobach czterech oficerów polskich rozstrzelanych przez Gestapo
oraz na grobie bukowian poległych podczas I i II wojny światowej.
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt
Józefa Piłsudskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie w czasie ożywionej
dyskusji w głowie przyszłego Marszałka Polski zrodziła się historyczna
i brzemienna w skutkach myśl, że bez własnej armii Polska nie jest w stanie
odrodzić się oraz uwolnić z niewoli zaborców.
O godz. 11,00 miała miejsce msza święta w kościele parafialnym w Bu-
kowinie Tatrzańskiej w intencji Ojczyzny, którą odprawił i homilię wygłosił
ks. prof. Piotr Natanek z Papieskiej Akademii Teologicznej, a koncelebrowali
mu księża Marianie z Rzepisk, ks. proboszcz Ludwik Becker i ks. Tadeusz
Kwiecień.
Wygłoszona w tym dniu homilia pozostanie w pamięci obecnych bardzo
długo. Wielu z nas nabrało wiary w patriotyzm i sens świętowania. Okazuje się
bowiem, że wiara w Boga, praca, świętowanie i miłość do swojego regionu,
do swojej małej Ojczyzny są nierozerwalnie ze sobą związane. W kościele
panowała podniosła atmosfera, bowiem w tym dniu odśpiewano hymn pań-
stwowy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Jurgowa.
Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i uczest-
ników uroczystości do Domu Ludowego. Sala wypełniła się mieszkańcami
oraz przedstawicielami władz samorządowych i organizacji regionalnych.
Tutaj w obecności gości i zebranej publiczności okolicznościowy program
historyczny przedstawiła młodzież z Zespołu Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej.
Przedstawienie zostało wysoko ocenione z uwagi na formę i zaangażowanie
młodzieży. Dlatego oklaskami okazano im szczerą życzliwość. Słowa uznania
padły też z ust ks. profesora Piotra Natanka. St. Budzyński
Świêto Niepodleg³ości
Sala Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej, 11.11.2004 r.
Od lewej: Franciszek Chowaniec, Julian Kowalczyk, ks. Tadeusz Kwiecień, Edward Tybor,
Jan Hamerski, Józef Milan Modła, ks. prof. Piotr Natanek. Fot. J. Budz