background image
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
6
- odbudowy i utrwalenia polskiej świadomości ludno-
ści;
- ochrony i rozwoju atrybutów polskiej przynależności
etnicznej i tożsamości narodowej;
- poznania i ochrony pamiątek obecności polskiej;
- popularyzacji wiedzy o kwestii polskiej na terenie
b. Górnych Węgier, a obecnie Słowacji.
3. Formą działalności w odniesieniu do celu ogólnego
i szczególnego, o ile zaistnieje po temu konieczność,
będzie prezentacja naszego wspólnego stanowiska
i postulatów w kwestiach ochrony, poznania i roz-
woju tożsamości narodowej i regionalnej wspólnego
obszaru zainteresowania, jak również ładu społecz-
nego tamże, władzom państwowym, samorządowym
bądź kościelnym. Wystąpienia te odnosić się mogą
również do zagadnień szczegółowych. Ich cha-
rakter oraz klauzula będą odpowiednie do rodzaju
i wagi sprawy.
4. Uczczenie wydarzeń i osób szczególnie istotnych dla
przeszłości, współczesności i dalszego pomyślnego
rozwoju Góralszczyzny Polskiej, formą uroczystości,
trwałego upamiętnienia i wydawnictw.
5. Wspólne projekty badawcze, poznawcze i rozwo-
jowe, w tym finansowane ze środków uzyskanych
z funduszy Unii Europejskiej i pochodnych, władz
państwowych i samorządowych oraz innych instytu-
cji, organizacji i osób prawnych oraz osób fizycznych,
o ile służy to realizacji wspólnych celów i zostało
uznane za właściwe co do pochodzenia oraz trybu
i sposobu uzyskania i wykorzystania tych środków.
6. Wspólne, publiczne zabieranie głosu w sprawach
istotnych dla życia społecznego zarówno na obszarze
Góralszczyzny Polskiej jak i całej Polski oraz dla Na-
rodu Polskiego, skierowanych bądź to do organizacji
i instytucji, bądź do społeczności lokalnych, regional-
nych czy też ogółu społeczeństwa.
7. Należytą koordynację form, sposobów i terminów
realizacji poszczególnych własnych przedsięwzięć
i pracy bieżącej organizacji-sygnatariuszy.
Art. IV
1. Podział zadań dla realizacji celów odbywa się stosow-
nie do charakteru organizacji-sygnatariuszy, zgodnie
z ich statutem, w oparciu o doświadczenie, metody
pracy, dostępne środki i zasoby ludzkie.
2. Ciałem koordynującym, odpowiedzialnym za przy-
gotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć oraz
podejmowanie decyzji jest Zespół Koordynacyjny.
Jest on odpowiedzialny za pełny i równy dostęp do
informacji dla wszystkich sygnatariuszy.
3. Ogólny i szczególny charakter celów, określony w art.
II pkt. 1a i 2 oraz związany z tym charakter organiza-
cji określony w art. II pkt. 1b i 2 niniejszej Deklaracji,
w powiązaniu z koniecznością skutecznej ich realiza-
cji, czynią właściwym następujący skład Zespołu:
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym
Targu
– prezes
– pełnomocnik ds. kontaktów z TPO, ZP, ZPS,
OGŻ i OGCz ZP
Towarzystwo Przyjaciół Orawy
– prezes
Związek Podhalan
– prezes
– pełnomocnik ds. kontaktów z PTH O/NT,
TPO, ZP, ZPS, OGŻ i OGCz ZP
Związek Polskiego Spisza
– prezes
Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan
– prezes
4. Wspólna decyzja jest decyzją tych organizacji-sygna-
tariuszy, które głosowały za jej podjęciem.
Art. V
1. Zmiany i uzupełnienia zapisów niniejszej Deklaracji
oraz kooptacja do składu sygnatariuszy, odbywają się
za zgodą wszystkich sygnatariuszy.
2. Rezygnacja z udziału odbywa się drogą pisemne-
go powiadomienia przez głównego przedstawiciela
w Zespole Koordynacyjnym, pozostałych jego człon-
ków.
Art. VI
Niniejszy tekst został sporządzony w siedmiu oryginal-
nych egzemplarzach, które otrzymują organizacje-sy-
gnatariusze stosownie do składu Zespołu Koordynacyj-
nego.
Dano w Nowym Targu, dnia 5. grudnia RP 2004.
Na oryginale - pieczęcie okrągłe oraz podpisy:
mgr Robert Kowalski - prezes PTH o/N.Targ
mgr Marek Skawiński - pełnomocnik ds. kontaktów
z TPO, ZP, ZPS, OGŻ i OGCz ZP
mgr Magdalena Kostrzewa-Smreczak - prezes TPO
mgr Jan Hamerski - prezes ZP
Maciej Motor-Grelok - pełnomocnik ds. kontaktów
z PTH O/NT, TPO, ZPS, OGŻ i OGCz ZP
mgr Jan Budz - prezes ZPS
mgr Władysław Motyka - prezes Oddziału Górali Żywiec-
kich ZP