background image
15
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
Od 1 września 2004 roku Szkoła Podstawowa
w Białce Tatrzańskiej rozpoczęła naukę w nowym bu-
dynku, który stanowi północno-wschodnie skrzydło
obecnej szkoły.
Został on wybudowany w latach osiemdziesiątych
przez Hutę im. Lenina (obecnie Sędzimira) w Krakowie
i miał stanowić hotel dla rodziców, których dzieci od-
poczywały w szkole na koloniach i zimowiskach. Przez
prawie 20 lat budynek stał w stanie surowym, aż w koń-
cu władze samorządowe gminy zaadaptowały go na po-
trzeby szkoły podstawowej. Miało to związek z wpro-
wadzoną reformą szkolnictwa, bowiem w 1999 roku de-
cyzją Zarządu i Rady Gminy Bukowina Tatrzańska po-
wstał Zespół Szkół; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
Białce Tatrzańskiej, w którym uczą się dzieci i młodzież
z Białki Tatrzańskiej, Czarnej Góry, Jurgowa i Rzepisk.
Utworzenie gimnazjum skomplikowało sytuację lokalo-
wą szkoły i stąd wzięła się inicjatywa przystosowania
nowego skrzydła budynku na cele oświatowe.
Nowa część stanowi miejsce nauki dla 7 oddziałów
szkoły podstawowej. Mieści się w niej również: pracow-
nia informatyczna, gabinet pomocy naukowych, pokój
nauczycielski, zaplecze kuchenne i szatnie. Ze starą czę-
ścią jest połączona klatką schodową, prowadzącą do sto-
łówki, mającej rozpocząć działalność od II semestru bie-
żącego roku szkolnego. Uruchomienie nowego skrzy-
dła daje dzieciom możliwość przebywania w salach
o pięknej kolorystyce wnętrz, wyposażonych w umy-
walki z ciepłą i zimną wodą oraz korzystania z nowych,
ładnych sanitariatów. Oznacza także koniec nauki w sys-
temie dwuzmianowym. Do tej pory dwie klasy szkoły
podstawowej uczyły się po południu, co było bardzo nie-
korzystne dla dzieci i rodziców odprowadzających swoje
pociechy do szkoły.
Dla uczniów gimnazjum też nie jest to bez znacze-
nia, bo na korytarzach, a szczególnie na II piętrze, nie
ma już tłoku i nadmiernego hałasu. Zajęcia świetlicowe
odbywają się jednocześnie w dwóch pomieszczeniach,
więc przepełniona świetlica przeszła do historii. Łatwiej
znaleźć wolną salę do prowadzenia zajęć nadobowiąz-
kowych takich jak, np. kółka zainteresowań. Są 2 salki
do nauki języka angielskiego, gdyż klasa na każdej lek-
cji jest dzielona na dwie grupy według stopnia zaawan-
sowania. W starym pokoju nauczycielskim zrobiło się
przestronniej i wygodniej, głównie za sprawą nowego
umeblowania i mniejszej liczby przebywającej tu ka-
dry pedagogicznej. Na świetlicy pojawił się telewizor
32 – calowy z anteną satelitarną Cyfra + i video. Mamy
nadzieję, że do następnego roku, jubileuszowego dla na-
szej szkoły (150 lat istnienia!), jeszcze wiele zmian nastąpi,
abyśmy mogli godnie świętować tę okrągłą rocznicę.
Uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku
odbyła się 14 października 2004 roku w dniu Święta
Edukacji Narodowej. Rozpoczęła się mszą św. o godz.
10.00 celebrowaną przez J. E. Ks. Biskupa Józefa Guzd-
ka, na której poświęcono krzyże do nowych sal lekcyj-
nych. Potem nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych
i zaproszonych gości do szkoły. Tu wśród zgromadzo-
nych przedstawicieli władz i społeczności uczniowskiej
nastąpiło przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie budynku
szkoły podstawowej. Sale lekcyjne zostały poświęcone,
a na ich ścianach powieszono krzyże. Dalszy ciąg uro-
czystości miał miejsce na świetlicy szkolnej. Rozpoczął
się przemówieniem Dyrektora Szkoły Stanisława Kala-
ty, który serdecznie powitał szanownych gości przyby-
łych na uroczystość.
Otwarcie nowego budynku Szkoły
Podstawowej w Białce Tatrzańskiej
Swoją obecnością zaszczycili nas: Ks. Bp Józef
Guzdek, Ks. Dziekan Stanisław Maślanka – proboszcz
parafii w Białce, księża proboszczowie parafii Dekanatu
Białczańskiego, Teresa Szczurowska - wizytator rejono-
wy, Józef Milan Modła - Wójt Gminy Bukowina T., Anie-
la Dziadkowiec - skarbnik Gminy, Marian Mikołajczyk
- sekretarz Urzędu Gminy, Edward Tybor - przewodni-
czący Rady Powiatu Tatrzańskiego, zarazem prezes Ban-
ku Spółdzielczego w Bukowinie T., Jan Budz - prezes
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Bukowinie T., Franciszek
Jezierczak – b. Wójt Gminy, Waldemar Midro - dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Białce z okresu, kiedy przed
17 - ma laty rozpoczynała się budowa tego nowego
obiektu i dzięki któremu budynek w stanie surowym
został nieodpłatnie przekazany szkole, Kazimierz Dziu-
basik - wykonawca projektu adaptacji budynku, Andrzej
Grygiel - szef firmy budowlanej GRAND (wykonawca
robót), A. Borek - inspektor nadzoru, dyrektorzy szkół
Po Mszy św. poczty sztandarowe poprowadziły
uczestników uroczystości do szkoły
FOT
O CIRRUS