background image
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
18
Szko³a Podstawowa
w £apszach Wy¿nych
Prezentacje szkó³
Budynek szkoły jest bardzo stary, ale to nie znaczy, że wszystko w nim
jest stare. Uczą w nim nauczyciele młodzi duchem i pełni zapału do pracy,
którzy obrali sobie słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, jako myśl przewod-
nią do dalszej pracy: „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 102 dzieci. Funkcjonuje w niej
6 klas szkoły podstawowej i prowadzony jest oddział przedszkolny klasy
zerowej, do którego chętnie uczęszczają już wszystkie pięciolatki.
W roku szkolnym 2004/2005 zatrudnionych jest 11 nauczycieli:
Dyrektor szkoły- mgr Beata Kuruc –język polski
Nauczyciele:
mgr Aniela Gryglak-Bigos - język polski
Lic. Elżbieta Sołtys - matematyka i informatyka
Lic. Stanisława Gryglak - historia, technika,plastyka
Mgr Małgorzata Kamińska - przyroda
Anna Stanek - język angielski
Mgr Danuta Krzysik , mgr Aniela Gryglak – Bigos , mgr Beata Kwak
- nauczanie zintegrowane
Helena Jadamiec - oddział przedszkolny ,muzyka
Mgr Danuta Krzysik - gimnastyka korekcyjna
Ks.mgr Krzysztof Zawada - religia
Mieczysław Bizub - wychowanie fizyczne
Pracownicy obsługi: Krystyna Szwarc i Krzysztof Sołtys
Wszyscy uczniowie uczęszczają na jedną zmianę, dlatego też mają moż-
liwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, gra
na skrzypcach i organach elektrycznych, kółko literackie, kółko artystyczne
, zajęcia sportowe).
Tradycją naszej szkoły stały się „Bale Karnawałowe”, z których dochód
w całości jest przeznaczony na wyposażenie pracowni komputerowej. Pra-
cownia komputerowa służy nie tyl-
ko uczniom szkoły, korzysta z niej
młodzież i osoby starsze, którzy
mają możliwość dostępu do Interne-
tu. To wszystko jest możliwe dzięki
ofiarności mieszkańców i wielkiemu
zaangażowaniu nauczycieli i Rady
Rodziców.
Co roku organizujemy uroczy-
stości integrujące nasze społeczeń-
stwo;
- uroczysty Dzień Edukacji Narodo-
wej dla nauczycieli emerytów za-
mieszkałych w naszej wsi,
- piknik rodzinny z okazji Dnia Mat-
ki i Dnia Dziecka, na którym roz-
grywany jest mecz piłki nożnej „
uczniowie - kontra nauczyciele”,
gry i zabawy z całymi rodzinami
- wspólne kolędowanie – wystawie-
nie jasełek i łamanie się opłatkiem
z mieszkańcami wsi w remizie stra-
żackiej.
Szkoła może pochwalić się
licznymi osiągnięciami w wielu kon-
kursach, zawodach i olimpiadach.
Już na etapie szkolnym zapocząt-
kowaliśmy;- konkurs ortograficz-
ny „Mistrz Ortografii”- (zdobywca
1. miejsca ma ufundowaną darmową
wycieczkę), konkurs czytelniczy,
zbiórki puszek aluminiowych, ba-
terii , turniej szachowy i warcaby,
tenisa stołowego, konkurs na najład-
niejszą palmę wielkanocną. Za zdo-
bycie I miejsc przyznawane są cenne
nagrody, ufundowane ze składek ro-
dziców.
Co roku przygotowujemy insce-
nizacje na Gminny Przegląd Dorobku