background image
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
16
Potem nastąpiły okolicznościowe przemówienia
zaproszonych gości. Głos zabierali: Wójt Gminy Buko-
wina Tatrzańska, Pani wizytator, Szef firmy budowlanej
„GRAND”, Dyrektor Zespołu Szkół w Bukowinie Ta-
trzańskiej i były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biał-
ce Tatrzańskiej. Z programem artystycznym wystąpiły
dzieci szkolne i zespół regionalny „Mali Białcanie”.
Wszystkich zgromadzonych do łez rozbawił utalentowa-
ny gawędziarz z klasy IIa szkoły podstawowej Piotruś
Kuruc.
i przedszkoli z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska,
radni gminni na czele z przewodniczącym Rady An-
drzejem Czernikiem, Zofia Kuczyńska i pracownicy
Gminnego Zespołu Oświatowego, Władysław Dziubas -
prezes Związku Podhalan w Białce Tatrzańskiej, poczet
sztandarowy Związku Podhalan, poczty sztandarowe
z Zespołu Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej oraz ze Szko-
ły Podstawowej w Groniu, emerytowani nauczyciele
i pracownicy tutejszej szkoły, mieszkańcy wsi Białka,
nauczyciele i pracownicy obsługi, a także uczniowie
białczańskiej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.
W swoim przemówieniu Pan Dyrektor nawiązał
do rocznicy utworzenia w 1773 roku Komisji Edu-
kacji Narodowej i wydarzeń, które rozegrały się
w owym roku. Podkreślił rolę tej instytucji, która
zbudowała fundamenty przetrwania narodu. Spuści-
zna ta pozwoliła Polakom przetrwać okres rozbiorów
i wynarodowienia.
Mówił, że zadaniem szkoły było i jest wyposażenie
dzieci i młodzież w wiedzę i umiejętności, które pozwa-
lają im na dalszy rozwój i życie w dorosłym społeczeń-
stwie. Następnie nawiązał do historii Szkoły Podstawo-
wej w Białce Tatrzańskiej, która powstała jako placówka
publiczna prawie 150 lat temu. W ciągu swych dziejów
borykała się z różnymi trudnościami: lokalowymi, ma-
terialnymi. Początkowo nieufnie przyjmowana przez
mieszkańców z czasem stała się, obok parafii, najważ-
niejszą instytucją służącą rozwojowi społeczności lokal-
nej. W tym miejscu Pan Dyrektor przypomniał, że jeden
z pierwszych kierowników szkoły podstawowej Antoni
Cyburt był założycielem Straży Pożarnej i współtworzył
Mleczarnię.
Mówił dalej: „Szkoła wrosła w historię Białki Ta-
trzańskiej, a jej mieszkańcy, doceniając z czasem jej zna-
czenie, zaczęli z nią ściśle współpracować i wspierać.
Podejmowane po II wojnie światowej inwestycje zwią-
zane najpierw z budową tysiąclatki oddanej w 1961r.,
a następnie dobudowa nowego piętra w latach 90-tych
spotkały się z materialnym wsparciem wsi”.
Przy tej okazji Pan Dyrektor podziękował Zarzą-
dowi i Radzie Gminy Bukowina Tatrzańska na czele
z wójtem Józefem Milanem Modłą za życzliwe podej-
ście do Naszej Szkoły, które zaowocowało tą inwestycją
oraz obietnicą budowy w ciągu najbliższych dwóch lat
nowej, jakże potrzebnej sali gimnastycznej.
Na zakończenie powiedział, że szkoła to nie tylko
budynek, ale przede wszystkim uczniowie i nauczyciele.
Wspomniał o wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej,
dążącej do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności,
otwartej na potrzeby dzieci i młodzieży. Z okazji Święta
Edukacji Narodowej życzył nauczycielom wszystkiego
najlepszego, sukcesów w życiu zawodowym i prywat-
nym.
Wykonawca robót Andrzej Grygiel przekazuje czek na potrzeby
szkoły dyrektorowi Stanisławowi Kalacie
FOT
O CIRRUS
Po zakończeniu występów w szkole wszyscy goście
udali się na poczęstunek do restauracji Spółki „Kotel-
nica”. Sala była wypełniona, atmosfera niepowtarzalna
i jeszcze na dodatek można było się wpisać do księgi
pamiątkowej.
Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Bu-
kowina Tatrzańska, Dyrektor Zespołu Szkół, Rada Ro-
dziców przy Zespole Szkół i Proboszcz Parafii w Białce
Tatrzańskiej.
Grażyna Budz
FOT
O CIRRUS
Dla zaproszonych gości tańczył i śpiewał zespół „Mali Białcanie”