background image
„Na Spiszu” nr 4 (54) 2004 r.
22
OSIĄGNIĘCIA
Na początku chcę zaznaczyć, że zarówno wójt, jak
i Urząd Gminy współpracuje z Radą Gminy, z Radami
Sołeckimi, z sołtysami, z dyrektorami szkół, z probosz-
czami oraz z instytucjami, które działają na terenie na-
szej gminy jak np. Ośrodek Zdrowia, Gminna Spółdziel-
nia czy Zespół Zbiorników Wodnych.
Ta współpraca jest konieczna i wydaje mi się,
że jest ona dobrze odbierana przez te instytucje jak
i przez mieszkańców gminy. A przecież na dobrej współ-
pracy zależy wszystkim.
Myślę, takim dużym sukcesem jest dokończenie bu-
dowy szkoły w Łapszach Niżnych. Budowę tej szkoły
rozpoczęto jeszcze w latach siedemdziesiątych, później
przez szereg lat rozpoczęta budowa tkwiła w punkcie
zerowym. Zmieniały się koncepcje i plany, ale wreszcie
pod koniec lat dziewięćdziesiątych udało się doprowa-
dzić budowę tej szkoły do końca i oddać młodzieży i na-
uczycielom do użytku. W budynku tym mieści się także
gimnazjum, a więc korzystają z niego uczniowie z połu-
dniowych miejscowości gminy jak : Niedzica, Kacwin,
Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszanka i Trybsz.
W roku 2002, przy tej szkole, wybudowaliśmy halę
sportową, jako że przy tak dużej szkole i przy takiej licz-
bie uczniów potrzebny jest odpowiedni obiekt sportowy,
który pozwoli zarówno nauczycielom wychowania spor-
towego, jak też i uczniom na prowadzenie zajęć w odpo-
wiednich warunkach .
Bardzo dużym sukcesem jest również generalny re-
mont szkoły we Frydmanie. W budynku tym mieści się
szkoła podstawowa i gimnazjum. Remont szkoły trwa
już czwarty rok, ale szkoła została powiększona o jedno
piętro, dobudowano klatkę schodową, ocieplono ściany
budynku, wymieniono okna, zmieniono podłogi, zmie-
niono także ogrzewanie w szkole na olejowe, które jest
ekologiczne dla środowiska. Taki generalny remont był
tam konieczny ponieważ od momentu wybudowanie tej
szkoły w latach siedemdziesiątych nie było większego
remontu, poza tym co było konieczne jak: malowanie
czy naprawa jakichś drobnych urządzeń. Nie wszystko
jeszcze jest zrobione i zakończenie tego remontu będzie
dopiero za rok.
Również w Łapszach Wyżnych przeprowadzany
jest remont szkoły, obecnie dokonano wymiany stolar-
ki okiennej i drzwiowej, wymieniono podłogi w salach
lekcyjnych. Pozostaje tu jeszcze wiele do zrobienia, ale
myślę, że w ciągu dwóch lat się z tym uporamy.
Podobnie w Łapszance, w tym roku dokonaliśmy
wymiany okien w budynku szkoły, ponadto wybudo-
waliśmy małą oczyszczalnię ścieków, która ma służyć
szkole i remizie.
Rozpoczęta została budowa hali sportowej w Nie-
dzicy, jest to hala duża o pełnych wymiarach tj. 22 x 44
m z pełno wymiarowym boiskiem i widownią na 400
osób. Oczywiście jest to inwestycja duża, ale potrzebna
zarówno zespołowi szkół ponadgimnazjalnych, jak też
można będzie wynajmować halę różnym zespołom spor-
towym, przyjeżdżającym na treningi, lub na wypoczynek
nad jezioro Czorsztyńskie. Teren nad jeziorem staje się
bardzo atrakcyjny i szkoła posiadając taka halę sportowa
mogłaby pozyskać dodatkowe środki o korzystających
z niej zespołów sportowych czy też turystów. Obecnie
budowa tej hali sportowej jest rozpoczęta, tzn. zrobione
są fundamenty z kanalizacją i odwodnieniem. Myślę, że
jednak uzyskamy odpowiednie środki finansowe i bę-
dziemy mogli rozpoczętą już budowę realizować, aż do
zakończenia.
Myślę, że dużym sukcesem dla naszej gminy, spo-
łeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży gminy jest
utworzenie w Niedzicy szkoły ponad gimnazjalnej. Mło-
dzież może na miejscu zdobywać średnie wykształcenie.
Należy tylko dopracować właściwy kierunek zawodu,
GMINA ŁAPSZE NIŻNE
O sukcesach, planach i niepowodzeniach mówi wójt Antoni Kapołka
Fot.
J.
Kowalczyk