background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
30
Wieści z gmin
Na Spiszu
Sesje Rady Gminy są jawne, ale nie
każdy mieszkaniec ma czas, aby w nich
uczestniczyć. Składana informacja po-
zwala określić skalę problemów z jaki-
mi borykają się samorządy, na przy-
kładzie gminy Bukowina Tatrzańska.
Problemy nie są proste i widać, że Wój-
ta nagania nie tylko czas, ale i ich waga,
także powaga. Pokrótce streszczę in-
formacje złożone na ostatnich sesjach,
a mówiono m.in. o tym:
Jak zaopatrzyć w wodę osiedle Paw-
liki na Rzepiskach,
Propozycje i rozwiązania w zakre-
sie ustawowych tzw. obowiązków
śmieciowych,
Kwestia uzupełnienia i montażu
nowych lamp ulicznych na terenie
Jurgowa i Leśnicy,
Rozbudowa szkoły w Jurgowie, pro-
blemy z dopuszczeniem do użytko-
wania obiektu gimnazjum w Leśni-
cy, a także przeniesieniem Ośrodka
Zdrowia,
Budowa basenu i przedszkola przy
szkole podstawowej w Bukowinie
Tatrzańskiej,
Przejęcie w Jurgowie budynku
WOP na granicy pod punkt infor-
macji turystycznej,
Przebudowa ronda na Klinie w Bu-
kowinie Tatrzańskiej oraz budowa
chodnika ul. Tatrzańska i ul. Sło-
neczna wspólnie w samorządem
wojewódzkim,
Budowa przez gminę chodników
w Brzegach, Czarnej Górze i w Le-
śnicy wspólnie z samorządem po-
wiatu tatrzańskiego,
Spotkania doroczne ze strażakami,
potrzeby sprzętowe, budowa remi-
zy w Czarnej Górze i plany budowy
w Bukowinie Tatrzańskiej,
Spotkanie z klubami sportowymi,
kwestia wykupu gruntu pod bo-
iskiem w Czarnej Górze - Zagórą,
Kwestia obwodów wyborczych,
zwłaszcza sporu o siedzibę komisji
wyborczej w Rzepiskach, rada gmi-
ny zdecydowała, że będzie ona na
Grocholowym Potoku,
Współudziału gminy w organi-
zacji wyścigu kolarskiego Tur de
Pologne,
Podsumowanie Karnawału Góral-
skiego (kumoterek) i Plebiscytu
stacji narciarskich,
Problemy z utrzymaniem dróg i od-
śnieżaniem, rozmowy z przedsta-
wicielami Policji,
Poszukiwanie partnera do budo-
wy Centrum Sportu obok szkoły
w Białce Tatrzańskiej – koszt sza-
cowany na 16 mln zł.
Problemy z uzgodnieniami i po-
zwoleniem na budowę oczysz-
czalni a także kanalizacji w Biał-
ce Tatrzańskiej, w tym rozbudowa
oczyszczalni w Czarnej Górze – sza-
cowane koszty 78 mln złotych.
Wyjazdy do urzędów i instytucji,
w tym ostatnio w Starostwie Ta-
trzańskim w związku z problema-
mi gminy i mieszkańców na tle pro-
cedur budowlanych,
Rozpatrywano i w końcu podję-
to uchwałę o poparciu inicjatywy
Olimpiady 2022 Kraków- Zakopa-
ne, z tym że zawody w snowboar-
dowe miały by się odbyć w Jurgo-
wie lub na Kotelnicy Białczańskiej,
Ustalenie nagrody Wójta Gminy
w wysokości 10.000 złotych dla wy-
bitnych sportowców z terenu gmi-
ny posiadających osiągnięcia na mi-
strzostwach Polski, na zawodach
rangi europejskiej lub światowej,
Ten przykładowy zestaw spraw do
załatwienia zmusza nieraz do wielu
angażujących czynności, które trzeba
wykonać zawczasu, aby doprowadzić
dane przedsięwzięcie do skutku. Te-
raz łatwiej zrozumieć, dlaczego Wójt
Stanisław Łukaszczyk często wyjeżdża,
i dlaczego z telefonem nie rozstaje się
nawet w przewie sesji.
JB
Obok dotychczasowego budynku szkoły w Jurgowie stanie nowy obiekt. Fot Jan Budz
Gmina Bukowina Tatrzańska:
Sprawy bieżące,
ale niezwykle ważne
W porządku obrad każdej sesji lokalnego samorządu jest
8
miejsce na sprawozdanie wójta z działalności w okresie
międzysesyjnym.