background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
32
przy uwzględnieniu segregacji (wtedy
dużo taniej) otrzymujemy stawkę opłaty za
nieruchomość biznesową.
Ceny pojemni-
ków z segregacją i bez podane są w de-
klaracji.
Ostatnia strona deklaracji pozwala usys-
tematyzować opłaty w zależności od miesiąca
w roku przy działalności sezonowej - zwłaszcza,
gdy za nieruchomość obowiązują obydwie opłaty
czyli nieruchomości „mieszanych”.
Kosze na odpady niesegregowane trzeba
będzie niestety sobie wynająć od przedsię-
biorcy. Preferowana selektywna zbiórka od-
padów będzie się opierać na kolorowych 120
- litrowych workach, które właściciel nierucho-
mości
otrzyma bezpłatnie zgodnie z zapotrze-
bowaniem w ramach stawki wcześniej naliczonej
w deklaracji.
Worki 120 litrowe będą dostępne
w następujących kolorach:
NIEBIESKI
– makulatura i tekstylia
ŻÓŁTY
– tworzywa sztuczne, meta-
le i opakowania wielomate-
riałowe
FIOLETOWY
– odpady ulegające biode-
gradacji
RÓŻOWY
– szkło kolorowe
BIAŁY
– szkło białe
POMARAŃCZOWY – pieluchy jednorazowe
CZARNY
– gruz budowlany
SZARY
– odpady niesegregowane
pozostałe po segregacji
Dalsze szczegóły zasad segregowania od-
padów na terenie gminy Bukowina Tatrzańska
w kolejnych numerach gazet Na Spiszu.
Zebrane odpady w pojemnikach będą odbiera-
ne od właściciela zgodnie z opublikowanym har-
monogramem w trybach
tygodniowym, dwu-
tygodniowym i miesięcznym w zależności od
sezonu i rodzaju odpadów. Zbierane będą tak-
że
odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe
czy odpady budowlane i bioodpady w sposób
ogłoszony w
ramach opłat naliczonych w dekla-
racji.
Po wprowadzeniu
opłaty w formie podat-
ku i systemu selektywnej uprzywilejowanej
zbiórki odpadów zupełnie nieopłacalne sta-
nie się palenie tworzyw sztucznych w piecach
czy wywożenie odpadów nad potoki czy do lasów
a nasza okolica będzie czystsza i piękniejsza.
Opracował: Sylwester Pytel
Prywatna inicjatywa
dla dobra wspólnego
NA BIEGÓWKI DO BIAŁKI
Już w zimie zeszłego pomysł powstania w Białce Tatrzań-
skiej tras do narciarstwa biegowego powstał w głowie Andrze-
ja Kuruca. Żona Pana Andrzeja to Helena Zapotoczna – kiedyś
znakomita biegaczka narciarska rodem z Poronina – wielo-
krotna reprezentantka Polski w biegach narciarskich. Ogól-
nodostępna, dobrze utrzymana trasa biegowa to było ich
marzenie, które się spełniło i które służy wszystkim. Na atrak-
cyjności zyskała przez to cała Białka Tatrzańska i cała nar-
ciarska gmina.
Od połowy stycznia istnieje w Białce Tatrzańskiej na Grapie zna-
komita trasa biegowa. Rozpoczyna się przy drodze krajowej 49 zaraz
po wyjeździe z miejscowości w kierunku Nowego Targu. Tutaj - oczy-
wiście na działkach będących własnością rodziny Kuruców - jest duży
parking z tablicą informacyjną i oznaczeniami tras. Tu biorą swój po-
czątek 2 trasy. Mała „Pętla Kuruca” - licząca ok. 5 km prowadząca na
zachód w kierunku Gronia i z powrotem oraz dłuższa licząca ponad 10
km „Pętla Sołtysi Potok” prowadzi zróżnicowanym terenem aż w pobli-
że ośrodka Kotelnica Białczańska. Trasy są przygotowywane i utrzy-
mywane są przez rodzinę Kuruców ratrakiem zakładającym ślad. Ko-
rzystanie z tras jest oczywiście całkowicie bezpłatne.
„Biegowa” Rodzinka
Krzewienie narciarstwa biegowego Kurucowie mają we krwi. To za
sprawą pani Heleny biegi narciarskie na powrót zagościły wśród dys-
cyplin uprawianych w latach 80 w Białczańskiej szkole podstawowej,
gdzie w marcu rozgrywane były „Zawody o Puchar Heleny Zapotocz-
nej – Kuruc”. A i później Kurucowie robili wiele, aby upowszechniać
ten piękny i popularny teraz - za sprawą sukcesów Justyny Kowalczyk
sport - przygotowywali np. zawody biegowe dla dzieci szkolnych. Te-
raz w większości na swoich gruntach i na swój koszt stworzyli piękne
trasy, które ciągle widać biegaczy.
To najlepsze miejsce do uprawiania narciarstwa biegowego na terenie
gminy – podkreśla odwiedzający trasę
Stanisław Łukaszczyk wójt
gminy Bukowina Tatrzańska
- Dzięki zaangażowaniu i determinacji Pana Andrzeja Kuruca wszy-
scy mogą cieszyć się bieganiem na nartach bez konieczności wyjazdów do
Nowego Targu, Zakopanego czy Kościeliska
.
S.P.
Fot. Schemat tras biegowych w Białce Tatrzańskiej – fot. S.Pytel
Wieści z gmin
Na Spiszu