background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
38
Artykuł
sponsorowany
GAZETA ZWI¥ZKU POL SKIE GO SPI SZA
Redaguje zespół: Jan Budz, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny), Barbara Kowalczyk, Elżbieta Łukuś, Beata Magiera, Franciszek
Payerhin, Marian Pukański. Adres redakcji: 34–442 Łapsze Niżne, ul. Długa 125, tel.: 18 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarząd Główny Związku Polskiego Spisza. Skład komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34–400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63,
tel.: 18 266 48 52, www.drukarniaMK.pl; e-mail: zlecenia@drukarniaMK.pl; mksc@tlen.pl. Elektroniczną wersję gazety można znaleźć na stronie
Stasia Kubaska: www.kacwin.com
Na Spiszu
w I Europejskim Jarmarku Produktów Lokalnych, w dniu
12.05.2012 odbyły się targi produktów na których LGD mia-
ła swoje stoisko.
25 i 28 Maja 2012 r. - Szkolenie w biurze LGD dla poten-
cjalnych beneficjentów działań Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej. W efekcie złożone zostały 8 wniosków.
18 czerwca 2012 r. - odbyło się spotkanie ewaluacyjne
w związku z możliwością ubiegania się przez LGD o wybór
do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.
25 lipca 2012 r. i 4 października 2012 r. - Nadzwyczajne
Walne Zebrania Członków SRSiO. Na których zatwierdzano
zmiany w zakresie dodatkowych zadań.
Niestety mimo starań i zaangażowania w aktualizację
i ewaluację LSR nie udało się nam uzyskać tej pomocy, tyl-
ko 6 na 41 LGD w Małopolsce otrzymało to dofinansowa-
nie, dało jednak rozeznanie na jakie działania w przyszłości
zwrócić uwagę.
28 lipca – 29 lipca 2012 r. - Udział w odpuście w miejsco-
wości Derenk na Węgrzech. Podczas tego wydarzenia pod-
pisano uroczyście porozumienie o współpracy z tamtejszą
LGD w miejscowości Edeleny.
Sierpień 2012 r. - Udział przedstawicieli LGD w Festiwa-
lu Barok na Spiszu: Wolontariat ze strony Stowarzyszenia,
Członkowie Stowarzyszenia byli przewodnikami w miejsco-
wościach na Spiszu podczas wydarzenia „Barok na Spiszu”
6 Grudnia 2012 r. – Szkolenie w biurze LGD dla poten-
cjalnych beneficjentów działania Małe Projekty. W efekcie
złożone zostało 39 wniosków.
Działania podejmowane przez LGD w 2012 r.
- Realizacja projektów współpracy
W przeciągu całego Roku 2012 odbyło się wiele spotkań
roboczych dotyczących realizacji projektów współpracy z in-
nymi LGD, w efekcie w 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim
złożone zostały 2 wnioski o przyznanie pomocy na realizację
projektów współpracy.
1) Projekt „„POZNAJEMY NA ROWERZE KRAINY SPI-
SZA, PODHALA, ORAWY I LIPTOVA“ w partnerstwie z Pod-
halańskąLGD, Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy, MAS Hor-
ny Liptov (LGD na Słowacji w regionie Liptowa). Planowane
działania: wydanie folderu z opisem partnerów i z mapą ob-
szaru z zaznaczoną trasą i obiektami promowanymi w ra-
mach projektu (20 obiektów z terenu naszej LGD). Reali-
zacja mapy interaktywnej dla obszaru objętego projektem.
Współorganizacja i udział przedstawicieli LGD w rajdzie ro-
werowym po terenie wszystkich partnerskich LGD Organi-
zacja konferencji rozpoczynającej i kończącej projekt.
2) Projekt „KRAINA NIEZAPOMNIANYCH CHWIL”,
w partnerstwie z LGD Gorce – Pieniny. Działania w projek-
cie: produkcja filmu promującego obszary partnerskich LGD
i krótkiego spotu reklamowego, wydanie przewodnika tury-
stycznego oraz organizacja konferencji podsumowującej
3) Przymierzamy się do napisania projektu z Wielkopol-
ską LGD z Leszna na Wydanie Słownika Gwarowego gwar
Spiskiej i Bukówieckiej.
Członkowie LGD
Liczba Członków LGD cały czas rośnie na czas podpi-
sania umowy było nas 55, na koniec roku 2012 – 77 człon-
ków. Nowi Członkowie LGD którzy przystąpili w 2012 r.:
Matoniak Natalia, Mariusz Brzyżek, Kamil Kowalczyk, He-
lena Dziwisz – sektor gospodarczy, Dom Ludowy Spółdziel-
nia Kulturalno-Oświatowa im. Fr. Ćwiżewicza w Bukowinie
Tatrz., Jan Wiktor Kukliński, Jan Bobek – sektor gospodar-
czy, Klub Sportowy „Dworna” w Rogoźniku, Sylwester Pytel,
Krystyna Gogola, Anna Kuchta – sektor gospodarczy, Zyg-
munt Kuchta, Eugeniusz Gogola, Grażyna Budz, Zofia Kikla.
Nowi członkowie od stycznia 2013 r.: Agnieszka Jezierska-
Król, Magdalena Jezierska, Beata Pietruś-Rak, Anna Piwo-
warczyk, Magdalena Dziwisz.
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
55
znajdujący się w Tiszaújváros (północne Węgry) chce zwrócić szczególną uwagę dla gości z Polski
20 EUR / osoba / noc
Cena hotelu zawiera:
- opłatę za hotel,- infra sauna, sauna Fińska pokój solny można korzystać bez ograniczeń,- dar-
mowe korzystanie z rowerów,- darmowe (WI-FI) internet, - darmowy parking,- całodzienna opieka
nad dziećmi w pokoju zabaw znajdującym się w Hotelu.
Jadłospis:
- śniadanie: obiadokolacja
10 EUR/osoba/dzień
(Dzieci do lat sześciu mieszkający z rodzicami w jednym pokoju maja pobyt i wikt bezpłatny dzieci
do lat 12-opłata tilko 50 procent. Goście spędzający więcej jak 3-dni w naszym hotelu korzystają
z dalszych promocji.)
Ceny te nie zawierają podatku dlatego dla gości powyżej lat 18-tu kwota wynosi 250 forint
od osoby.
Poza tym zniżkowy wstęp na baseny Bowling i Squash bilety,
degustacja win należy także do programu.
www.hotelphonix.hu
osoba kontaktowa po polsku: +36/70 623-7394
Spędzaj urlop w hotelu w cenie kempingu!
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy fi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Artyku³
sponsorowany
Spotkanie
z LGD
na Litwie
Jarmark
Europejski
we Francji