background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
37
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy za 2012 rok
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju
Spisza i Okolicy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007–2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Działania podejmowane przez LGD w 2012 r.
15 stycznia 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Człon-
ków Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy.
4-5 luty 2012 r. LGD Współorganizowała wydarzenia
Śpiskie Zwyki w Niedzicy. LGD zapewniła poczęstunek
dla uczestników dodatkowo przy stole regionalnym mia-
ło swój punkt informacyjny z materiałami promocyjno-
informacyjnymi.
25 – 26 luty 2012 r. Szkolenie Członków Rady, Zarzą-
du i Pracowników biura LGD w zakresie: Obowiązki LGD
w zakresie prawidłowego wdrażania LSR oraz Funkcjonowa-
nia LGD, Wdrażania projektów współpracy oraz obowiązki
i kompetencje LGD jako organizacji pozarządowej
18 października 2012 r. - Szkolenie członków Rady
z procedury oceny wniosków oraz wypełnienia kart oceny
zgodności operacji z LSR i kryteriami lokalnymi
W ciągu całego roku pracownicy i członkowie Zarządu
ponadto uczestniczyli łącznie w 10 szkoleniach (m.in. Kra-
kowie, Nowym Targu) oraz w spotkaniach roboczych z przed-
stawicielami innych LGD (mazowiecka LGD, Cenoma).
28 kwietnia - 5 maja 2012 r. - LGD zorganizowała wy-
jazd szkoleniowy dla 40 lokalnych liderów działających na
obszarze LGD. W tematyce szkolenia znalazły się założe-
nia LSR i zasady wnioskowania o pomoc za pośrednictwem
LGD, poznanie przykładów dobrych praktyk z innego regio-
nu – wyjazd na Podlasie i Litwę
9 – 10 Maja 2012 r. – Wraz z LGD Żywiecki Raj i przed-
stawicielami KSOW, 8 przedstawicieli naszej LGD zaanga-
żowanych w promocję produktów lokalnych, wzięło udział
Artykuł
sponsorowany