background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
31
Ważna informacja
dla kupców!
OPŁATĘ TARGOWĄ PROSZĘ!
Osoby handlujące na terenie naszej gminy na pewno
zwróciły uwagę na panów, którzy w imieniu Urzędu Gminy
żądają opłaty od prowadzenia działalności handlowej. Stało
się to za sprawą zmiany przepisów dotyczących inkasowa-
nia tejże opłaty. Opłata targowa jest jedną z kilku opłat lo-
kalnych, które Gmina może pobierać i działania gminnych
inkasentów nie powinny nikogo dziwić.
Fot. Stragany z oscypkami wpisały się w krajobraz turystycznej gminy.
Na podstawie Uchwały Nr XXV/183/2012 Rady Gminy
Bukowina Tatrzańska z dnia 26 października 2012r. pobie-
rane będą opłaty od podmiotów dokonujących sprzedaży na
terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w kwocie od
2 do 8 zło-
tych dziennie w zależności od sposobu sprzedaży.
- Najniższe stawki są przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra
czy skrzynki a najwyższe przy sprzedaży z samochodów, przy-
czep i naczep barów objazdowych oraz budek, wiat czy namiotów
informuje wójt gminy
Stanisław Łukaszczyk
Do poboru opłaty mocą tej uchwały wyznaczeni zostali
imiennie inkasenci posiadający odpowiednie
upoważnie-
nia i będą oni odwiedzać wszystkich handlujących na terenie
gminy pobierając należną na podstawie powołanych uchwał
opłatę na rzecz gminy za każdy dzień handlowania.
Inkasentami Gminy Bukowina Tatrzańska są:
Jan Pluciński, Andrzej Łukaszczyk, Józef Wojtas, Marian
Pluciński.
SP.
Nowości ekologiczne
w gminie
ŚMIECIOWA REWOLUCJA
Od 1 lipca 2013r.
czeka nas wielka zmia-
na w sposobie zago-
spodarowania odpa-
dów. Znowelizowana
ustawa o utrzymaniu
porządku w gminach
zmienia cały system zbierania odpadów, ich segre-
gowania a także opłat za odbieranie ich odbieranie.
Można to śmiało nazwać „śmieciową rewolucją”,
która ma zaowocować tym, że śmieci nie będą już lą-
dować w lasach i potokach a te zebrane w sposób jak
najbardziej selektywny będą trafiać do ponownego
wykorzystania lub do spalarni, a nie na składowiska
czy - jeszcze gorzej - na dzikie wysypiska.
Najważniejszą zmianą jest to, że
właścicielem odpa-
dów staje się gmina, która ma obowiązek zorganizować
system ich zbiórki pobierając za to od mieszkańców
opłatę
mającą charakter podatku. Za odpady zapłacą wiec
wszyscy!
Dotychczasowe umowy o odbiór odpadów trzeba
wypowiedzieć na koniec czerwca 2013r. Od 1. lipca od-
biorem odpadów w imieniu gminy zajmie się przedsiębior-
ca, który wygra przetarg na obsługę całego terenu gminy.
Wysokość opłat obliczana jest na podstawie deklara-
cji, którą składa właściciel nieruchomości. Inaczej obliczana
jest opłata za
gospodarstwo domowe, a inaczej za wszel-
działalność biznesową i instytucjonalną określoną
w Regulaminie.
Opłata od nieruchomości zamieszkałych czyli
„gospodarstwa domowego” (o niej mówi 2. strona
deklaracji) to liczba osób faktycznie zamieszkujących
na nieruchomości pomnożona przez stawkę wyno-
szącą 12 zł a przy zobowiązaniu do segregowania od-
padów to
tylko 6 złotych miesięcznie. Opłaca się
więc segregować odpady.
Opłata od nieruchomości niezamieszkałych czyli
„biznesowych i instytucjonalnych” jest określona
nieco inaczej (szczegóły można znaleźć w Regulami-
nie).
To wszystko określamy na 3 stronie dekla-
racji. Objętość odpadów a przy okazji ilość i wielkość
pojemników, za które wnoszona jest opłata ustala się
ma podstawie np. ilości posiadanych miejsc noclego-
wych czy konsumpcyjnych czy powierzchni handlo-
wej. (Każde łóżko czy miejsce do konsumpcji to 20 l
a 10 m kwadratowych powierzchni handlowej to 50l).
Po określenie ilości odpadów - a dokładniej liczby ko-
szy lub worków potrzebnych do ich odbioru oraz
Wieści z gmin
Na Spiszu