background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
29
Do naszej redakcji napłynął list Stanisława Dziuby, członka Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i prze-
wodnika po Wrocławiu, Sudetach i Dolnym Śląsku, cytujemy go w całości:
Pan
Julian Kowalczyk
Redaktor Naczelny „Na Spiszu”
Z ogromnym zainteresowaniem czytam, bardzo ciekawe i emanujące wielkim patriotyzmem materiały zamiesz-
czane w redagowanej przez Pana gazecie. Dziękuję również za zamieszczenie mojej skromnej notatki nt. św. Elż-
biety w nr 3 (84) z 2012 r.
W moich materiałach szkoleniowych dla przewodników ukazało się kilka tekstów Pani Elżbiety Łukuś nt. Spi-
szu. Ja też, zafascynowany trudną i ciernistą drogą Polaków ze Szpisza do Ojczyzny, co nieco na ten temat napisa-
łem. Mam też tekst prof. T. M. Trajdosa, i jego zgodę, na umieszczenie go w Oskarze.
Serdecznie Panu gratuluję podejmowanych wysiłków w społecznej, jakże niewdzięcznej działalności
społecznej.
Pozwalam sobie przesłać kolejny tekst. Gdybyście Państwo byli zainteresowani jego publikacją na Waszych ła-
mach, mogę go dostać pocztą elektroniczna (gdzie będzie kolorowe zdjęcie Roty). Wcześniej, dnia 8.01. 2013 prze-
słałem elektronicznie tekst zanim wybuchło Powstanie Styczniowe.
Jeszcze raz dziękując, życzę wszystkiego najlepszego!
Z wyrazami należnego szacunku
Stanisław Dziuba
Wydawnictwa
Na Spiszu
Publikacja o Spiszu,
którą powinniście mieć!
Miło nam poinformo-
wać, że pod koniec 2012
roku ukazała się książka,
której autorką jest Hele-
na Grochola-Szczepanek
„Język mieszkańców
Spisza. Płeć jako czyn-
nik różnicujący”. Książ-
ka zawiera dwie części,
z których pierwsza doty-
czy metod badawczych,
rysu historycznego, kul-
turowego i społeczne-
go Spisza. Znajdziemy
tam bardzo ciekawe do-
ciekania na temat na-
szej gwary, jej znajomości
przez młodzież, a także czynników demograficzno-społecz-
nych wpływających na jej zróżnicowanie w poszczególnych
wsiach. Druga część zawiera opis lingwistycznych badań nad
płcią, a zwłaszcza ciekawego ujęcia języka mężczyzny i ko-
biety w środowisku wiejskim, a także w strukturze języka
ludowego.
Dzieło to zawierające 370 stron z pewnością dobrze za-
pisze się w skarbnicy naukowej odnoszącej się do naszego
Spisza. Bogactwo warsztatu badawczego dokumentują map-
ki, tabele porównawcze, analizy i teksty wywiadów z miesz-
kańcami. Do publikacji dołączona jest niezwykle bogata bi-
bliografia, w tym również podsumowanie i wnioski co do
Helena Grochola-Szczepanek
doktor nauk humanistycznych, pra-
cuje w Instytucie Języka Polskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Jej zainteresowania badawcze to
m.in. geografia lingwistyczna, język
mieszkańców wsi, leksyka gwarowa,
socjolingwistyka, gender. Jest autor-
ką książki Rzeczowniki złożone w gwarach polskich (Kra-
ków 2002), współautorką Słownika gwar polskich (Kra-
ków 1998-2010), Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego
(Kraków 2009) oraz licznych artykułów, które publiko-
waliśmy również w naszej gazecie. Często odwiedza Spisz,
a zwłaszcza Rzepiska, jej rodzinną miejscowość. Gratulu-
jemy i życzymy kolejnych badań, bo gwara jest skarbem
każdego z nas, a jej utrata grozi zubożeniem naszej regio-
nalnej ale też i polskiej tożsamości.
perspektyw gwary mieszkańców Polskiego Spisza w XXI wie-
ku. Bardzo ciekawy jest także indeks określeń gwarowych
związanych z płcią.
Jeśli ktoś z naszych Czytelników byłby zainteresowany
kupnem publikacji wystarczy złożyć zamówienie w księ-
garni akademickiej: http://www.akademicka.pl/index.
php?detale=1&a=2&id=120802
Wszelkie informacje o wysyłce książki znajdziecie na
stronie księgarni Instytutu Języka Polskiego PAN w Kra-
kowie: http://sklep.ijp-pan.krakow.pl/ http://sklep.ijp-pan.
krakow.pl/product_info.php?cPath=22&products_id=237
Można też kontaktować się z autorką mailem helenags@in-
teria.pl lub e-mail: helenags@ijp-pan.krakow.pl
JBK
Listy do Redakcji
Na Spiszu