background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
19
Ludzie
Na Spiszu
M
oje wyjazdy zagranicz-
ne wiązały się ściśle
z zagadnieniami tech-
nologicznymi. Doty-
czyły pozyskiwania nowych, bardziej
wydajnych metod produkcyjnych
i kontrolnych, poszerzania asorty-
mentu wyrobów, wprowadzania no-
wych, estetyczniejszych i wygodniej-
szych form opakowań preparatów.
Wzrost wymagań jakościowych powo-
dował konieczność wymiany aparatury
produkcyjnej i kontrolnej, którą nale-
żało poznać i ocenić przed jej zakupem.
Kraje RWPG stosowały zasadę wzajem-
nego, dwustronnego dopuszczania do
swoich zakładów osób zainteresowa-
nych poznawaniem technologii sto-
sowanych w ich laboratoriach. Z tej
możliwości staraliśmy się korzystać.
Mieliśmy uzgodnione wzajemnie ter-
miny przyjmowania wizytujących osób
oraz określoną tematykę. Powracający
ze szkolenia składali szczegółowe spra-
wozdania z których uzyskiwano infor-
mację o poziomie nowoczesności pro-
dukcji w wizytowanym zakładzie.
Zwiedziłem w kilku niżej wymie-
nionych krajach Instytuty produku-
jące szczepionki, surowice lecznicze,
preparaty diagnostyczne, pożywki do
hodowli bakterii i inne biopreparaty.
Była to Czechosłowacja, Niemiecka
Republika Demokratyczna, Republika
Federalna Niemiec, Finlandia, Francja,
Związek Radziecki.
W 2001 roku w Słowacji w In-
stytucie Surowic i Szczepionek IMU-
NA podpisałem umowę na produkcję
kooperacyjną liofilizowanego prepa-
ratu dla kobiet o nazwie LACTOVA-
GINAL wg dokumentacji technologicz-
nej opracowanej w Wytwórni Surowic
i Szczepionek w Krakowie przez zespół
pod moim kierownictwem. Dzięki po-
szerzeniu bazy produkcyjnej wzrosła
znacznie produkcja tego, poszukiwa-
nego, preparatu leczniczego.
Poszerzony CV
(cz.8)
Kontakty z zagranicą
8
W produkcji biopreparatów zuży-
wa się duże ilości apyrogennej wody
destylowanej, którą trzeba zabezpie-
czyć. Do tego celu służy specjalna de-
stylarka o dużej wydajności. Finowie
produkują takie urządzenia. W uzgod-
nieniu z naszym Zjednoczeniem BIO-
MED zamówiliśmy destylarkę, którą
odebraliśmy po komisyjnym sprawdze-
niu jej funkcjonowania u producenta
w Helsinkach. Ministerstwo Zdrowia
wyznaczyło mnie na przewodniczącego
komisji odbioru destylarki. Cała akcja
odbywała się pod nadzorem polskiej
ambasady. Był to czas PRL – u.
W 1980 roku zostałem wydelego-
wany, jako reprezentant producentów
surowic i szczepionek w Polsce, do skła-
du delegacji Ministerstwa Zdrowia, wy-
jeżdżającej do Finlandii na IV. Tydzień
Medycyny Polsko – Finskiej, organi-
zowany w Helsinkach. Wygłosiłem tam
referat pod tytułem: ”Comparison of
immunogenic properties of Di Te Per
vaccines containing diferent amounts
of the active components”.
W 1985 roku brałem udział w wy-
jeździe delegacji Ministerstwa Zdro-
wia do Francji. W Paryżu zwiedziliśmy
słynny Instytut Pasteura a w Lyonie
Instytut Merieux, gdzie zapoznaliśmy
się z organizacją i produkcją z uwzględ-
nieniem nowego systemu rozlewu
i konfekcjonowania szczepionek sko-
jarzonych /rozlew do jałowych, plasti-
kowych strzykawek do wielokrotnego
użytku, pakowanych do specjalnych
pudełek. Do rozlewu nie używa się am-
pułek ani fiolek co ułatwia pracę per-
sonelowi medycznemu podczas ma-
sowych szczepień profilaktycznych/.
Będąc w Paryżu i dysponując samo-
chodem osobowym, po zajęciach służ-
bowych zwiedziliśmy szereg miejsc
i obiektów znanych nam wcześniej
z folderów: Wieżę Eiffla, Pola Elizej-
skie, Łuk Triumfalny, Bulwary Nad-
sekwańskie, Lasek Buloński, Wersal,
Ogrody Wersalskie, Muzeum Pompi-
dou, Lido, Katedrę Notre Dame, Plac
Rewolucji Francuskiej
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy firmami: IMUNA i BIOMED w Šarišskich
Michalanach. Podpisy składają dyr. Franciszek Payerhin i dyr. Imrich Banda, 17.01.1992 r.