background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
9
trzeba zaliczyć ufundowanie szkoły dla wsi Brzegi. W 1909
roku delegat hrabiego, pan Szymborski (notabene ojciec no-
blistki Wisławy Szymbor-
skiej) w obecności między
innymi księdza Jana Ma-
deja z Białki zakupił od
Wojciecha Budza drewnia-
ny budynek. Całą transak-
cję sfinansował Zamoyski,
a zakupiony budynek ofia-
rował gminie.
Dlatego dzień 5 kwiet-
nia 2013 roku poświęcony
będzie także w bukowiań-
skiej gminie Zamoyskim -
przybliżeniu społeczności
dziejów rodu i jego wy-
bitnych przedstawicieli.
Najpierw o godz. 10,00 w
Domu Ludowym odbędzie się konferencja popularno-nau-
kowa z udziałem młodzieży szkolnej. Potem o godz. 15,30
można będzie zobaczyć film pt. „
Władysław hrabia Za-
moyski – Pan z Wielkopolski – Władca Tatr”. Z kolei o
godz. 17,00 odbędzie się otwarta uroczysta sesja Rady Gmi-
ny Bukowina Tatrzańska z udziałem prelegentów i progra-
mem artystycznym
Jak informuje
Adam Kitkowski – ramy obchodów są
niezwykle ciekawe i szerokie. Zasadniczy cykl koncertów de-
dykowany Rodzinie Zamoyskich odbędzie się w Zakopanem
i Bukowinie Tatrzańskiej w czerwcu i lipcu 2013 roku. Ho-
norowy patronat nad obchodami objęli: Starosta Poznań-
ski, Starosta Tatrzański, Burmistrz Miasta i Gminy Kórni-
ka, Burmistrz Miasta Zakopanego, Wójt Gminy Bukowiny
Tatrzańskiej, Dyrektor TPN, Marcin Zamoyski, Adam Za-
moyski, Miguel Zamoyski. Inicjatywę wspiera także Zwią-
zek Polskiego Spisza.
Jan Budz
Z inicjatywy stowarzyszenia jakim jest Tatrzański Klub
Niezależnych odbędzie się bogaty cykl imprez w ramach
„Roku Zamoyskich”. Ród Zamoyskich przysłużył się Polsce
wspaniale w wielu miejscach. Pamiętają o nich na Podha-
lu i nie możemy zapominać także na Spiszu. Tym bardziej,
że Zamoyscy byli ostatnimi właścicielami zamku w Lubow-
li. Oni też niegdyś rozsławili spiskie Drużbaki (Rużbachy),
nieopodal Podolińca, słynące z wód termalnych.
Na terenie gminy Bukowina Tatrzańska Władysław Za-
moyski zapisał się wiekopomną walką o Morskie Oko. War-
to pamiętać także o rzeczach drobnych z pozoru, do jakich
Widok na Morskie Oko i Czarny Staw od strony Rysów, fot. Łukasz Budz
W ramach
Roku Zamoyskich
W tym roku odbędą się obchody 160. rocznicy
8
urodzin Władysława hr. Zamoyskiego.
Władysław hrabia Zamoyski
„KONKURS TALENTÓW” W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE
W dniu 10 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy odbędą się
gminne eliminacje „Konkursu
Talentów”. Ma on na celu wyłonić indywidualnie lub grupowo osoby z ponadprzeciętnymi umiejętnościami w grze
aktorskiej, śpiewie, tańcu, akrobatyce oraz w innych formach artystycznych. Czas prezentacji nie może przekroczyć
7 minut.
Eliminacje gminne odbędą się dnia
10 kwietnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy o godz.:
10:00. Natomiast wielki finał będzie miał miejsce 26 maja 2013 roku w Niedzicy podczas festynu rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka.
Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego w sekretariatach szkół oraz w GOK
– u w Niedzicy) i złożenie go do siedziby GOK - u w Niedzicy w terminie do dnia
03 kwietnia 2013 roku. Zgłaszać
można się osobiście, pocztowo, telefonicznie, e-mailem lub faxem na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica, tel/fax 18 26 29 484, e-mail: gok@lapszenizne.pl
Serdecznie zapraszamy!!
Historia
Na Spiszu