background image
Na Spiszu nr 1 (86) 2013 r.
12
Fakty
Na Spiszu
Kategoria dorosła:
Dwa równorzędne I miejsca otrzymują: Grzegorz Ko-
walczyk z Łapsz Niżnych, Sylwester Fic z Łapsz Niżnych
Cztery równorzędne II miejsca otrzymują: Joan-
na Jezierczak z Czarnej Góry, Karol Żołądek z Frydmana,
Czesław Gryglak z Łapsz Wyżnych, Paulina Gryglak z Łapsz
Wyżnych
W konkursie śpiewaków solistów:
Kategoria dziecięca:
Dwa równorzędne I miejsca otrzymują: Julita Kapołka
z Łapsz Niżnych i Aleksandra Moś z Krempach
Trzy równorzędne II miej-
sca otrzymują: Łukasz Bryja
z Łapsz Niżnych, Aleksandra
Bigos z Dursztyna i Łukasz My-
śliwiec z Frydmana
III miejsce otrzymuje: Alek-
sandra Domijan z Frydmana
Kategoria młodzieżowa:
I miejsce otrzymuje: Marta
Zygmond z Krempach
II miejsce otrzymuje: Maria
Błachut z Łapsz Niżnych
III miejsce otrzymuje: Marce-
lina Zygmund z Dursztyna
Kategoria dorosłych:
I miejsce otrzymuje: Józef Kapołka z Łapsz Niżnych
II miejsce otrzymuje: Joanna Jezierczak z Czarnej
Góry
III miejsce otrzymuje: Klaudia Jurkowska z Frydmana
W konkursie grup śpiewaczych:
Kategoria dziecięca:
III miejsce otrzymuje: grupa śpiewacza z Frydmana (Julia
Kasprzak, Kinga Śliwa, Agata Tażyk, Maria Tomas,
Weronika Myśliwiec i Anna Jurkowska)
Kategoria młodzieżowa:
III miejsce otrzymuje: grupa śpiewacza z Dursztyna (Iwona
Bratkowska, Maria Surma, Katarzyna Tomaszkowicz,
Marcelina Zygmund, Izabela Sowa)
Kategoria dorosłych:
I miejsce otrzymuje: grupa śpiewacza z Krempach (Maria
Wnęk, Marcelina Wnęk i Adrianna Wnęk)
Dwa równorzędne II miejsca otrzymują: grupa śpiewacza
z Jurgowa (Magdalena Dziurka, Małgorzata Matys
i Judyta Plucińska) oraz grupa śpiewacza z Łapsz Wy-
żnych ( Dominika Krzysik, Magdalena Krzysik)
III miejsce otrzymuje: grupa śpiewacza z Łapsz Wyżnych
(Marzena Sołtys, Małgorzata Sołtys i Katarzyna
Sołtys)
W konkursie gawęd:
Kategoria dziecięca:
Dwa równorzędne I miejsca otrzymują: Łukasz Bryja
z Łapsz Niżnych i Aleksandra Domijan z Frydmana
Dwa równorzędne II miejsca otrzymują: Aleksandra Bigos
z Dursztyna i Anna Jurkowska z Frydmana
III miejsce otrzymuje: Kinga Śliwa z Frydmana
Kategoria młodzieżowa:
I miejsce otrzymała: Monika Radecka z Kacwina
Dwa równorzędne II miejsca otrzymują: Karolina Radecka
z Kacwina i Kazimiera Turkot z Frydmana
III miejsce otrzymuje: Kamila Krzysiaczek z Kacwina
Drugiego dnia, na scenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Niedzicy swoje umiejętności prezentowały zespoły regio-
nalne z terenu całego Spisza. Widzowie mogli obejrzeć daw-
ne obrzędy i zwyczaje kultywowane na Spiszu. I tak zespół
,,Hajduki” z Łapsz Wyżnych przedstawił
„Młodzionki”, a zespół „Honaj” z Dursztyna, ,,Wykopki
u ryftorza”. Z kolei zespół ,,Ciardasie” z Czarnej Góry poka-
zał scenkę ,,Na kosarze”. Dziecięce gry i zabawy były pre-
zentowane przez zespół „Mali Spiszacy” z Łapsz Niżnych,
„Mali Kacwinianie” z Kacwina oraz „Ciardasie”- grupa dzie-
cięca z Czarnej Góry. Dzięki zespołowi „Frydmanianie” mo-
gliśmy się dowiedzieć jak działa „śpiski chłopski rozum”.
Codzienność „W karcmie” przedstawił nam zespół „Zielo-
ny Jawor” z Krempach. Zwyczaje związane „Z radośnikiym”
przybliżył nam zespół „Czardasz” z Niedzicy.
Wiązankę tańców spiskich zaprezentowali „Mali To-
nicnici” z Krempach i „Bystry Potok” -grupa młodsza
z Kacwina.
„Śpiskie Zwyki” to impreza, która może się poszczycić
coraz większym zaangażowaniem, zarówno ze strony pu-
bliczności, jak i uczestników konkursu.
Gminny Ośrodek Kultury składa serdeczne podzięko-
wania konferansjerom: Agnieszce Chmiel oraz Józefowi Ka-
połka za sprawne prowadzenie imprezy, a także Pani Irenie
Kiedziuch, właścicielce firmy „Ciasteczka z Łapsz” za prze-
kazanie słodkich smakołyków dla uczestników Śpiskich
Zwyków.
Oprac. Krystyna Milaniak
fot. www.lapszenizne.pl