background image
11
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
orkiestra zagrała kilka ładnie brzmiących utworów, w tym parę słowackich 
melodii ludowych.
W tym roku już po raz 10. podsumowano konkurs dbałości o utrzymanie 
ogródków, zagród, czystości i porządku na terenie gminy Łapsze Niżne. Do-
tychczas wyniki konkursu ogłaszano podczas samodzielnej imprezy pod ha-
słem „Pożegnanie Lata” organizowanej corocznie w innej wsi. W tym roku 
zdecydowano połączyć „Pożegnanie Lata 2008 „ z dożynkami gminnymi. Do 
komisji oceniającej konkurs pod tytułem „ Najbardziej zadbane obejście go-
spodarcze „ powołano troje przedstawicieli Rady Gminy – Józefę Pawlik jako 
przewodniczącą, Agnieszkę Sołtys i Henryka Janeczka, inspektora d/s ochrony 
środowiska z Urzędu Gminy Krysty-
nę Stanek, pracownicę Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Bar-
barę Stanek. Komisja oceniła wszyst-
kie zagrody na terenie gminy.
Nagrody,  dyplomy  otrzyma-
li: Krystyna Horniczak z Falsztyna, 
Krystyna Pawlik z Frydmana, Jani-
na Janeczek z  Kacwina, Anna Ka-
połka z  Łapszanki, Andrzej Pietkie-
wicz z Łapsz Niżnych,  Elżbieta Kie-
dziuch z  Łapsz Wyżnych, Matylda 
Niemiec z  Niedzicy, Maria Janos z  
Niedzicy-Zamku,  Elżbieta Gronka 
z  Trybsza.
Wśród  w y r ó ż n i o n y ch  zna-
leźli się:  Helena Myśliwiec z Fryd-
mana, Maria Bigos z Frydmana, Jó-
zefa  Chowaniec  z  Kacwina,  Maria 
Magiera z Kacwina, Julia Krawontka 
z Łapsz Niżnych, Małgorzata Świę-
ty z Niedzicy,  Irena  Szydlak- Soba-
la z  Niedzicy-Zamku  i  Małgorzata 
Pawlica z  Trybsza.  Nagrody i wy-
różnienia  wręczał  Przewodniczący 
Rady  Gminy  Maciej  Płachta  w  to-
warzystwie przewodniczącej komisji 
Józefy Pawlik oraz dyrektorki GOKu 
Krystyny Milaniak.
W korytarzu przejściowym usta-
wiono stół ze smakołykami spiskimi, 
które cieszyły się dużym wzięciem.
W części artystycznej wystąpił 
kabaret TRUTEŃ  bawiąc  widzów 
swojskimi, dowcipnymi tekstami, na-
grodzony gorącymi oklaskami. Zna-
ny niedzicki zespół taneczny CZAR-
DASZ wykonał żywiołowo i perfek-
cyjnie piosenki i tańce spiskie. Inte-
resującą bajkę gwarą spiską opowie-
działa młoda Kacwinianka nagrodzo-
na również gromkimi oklaskami.
Wieczorem  zaproszona  przez 
strażaków publiczność, uczestniczyła 
w zabawie tanecznej, tańcząc w takt 
muzyki zespołu dżezowego z Łapsz 
Niżnych.
Zapowiadał i czuwał nad realiza-
cją całości imprezy znany konferan-
sjer Józef KAPOŁKA. 
Zdjęcia i tekst
Franciszek Payerhin