background image
9
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
Rzepiska:
VI Dzień Papieski
„Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za 
to wam dziękuję”. Pod takim hasłem 19 października
odbył się w Rzepiskach VI Dzień Papieski. Tegoroczna 
uroczystość była szczególna z uwagi na 30 lecie wybo-
ru Jana Pawła II na biskupa Rzymu. Nostalgię wzmaga-
ło wspomnienie Karola Wojtyły, który na Rzepiskach by-
wał jako biskup krakowski. Mszy świętej w sali domu re-
kolekcyjnego księży marianów przewodniczył jej ks. Pa-
weł Kubani, diecezjalny duszpasterz młodzieży archidie-
cezji krakowskiej, który był moderatorem w czasie kilku 
pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny. Koncelebrowali 
miejscowi duszpasterze oraz ks. Roman Frąckowiak MIC 
z Lichenia i kapłani z sąsiednich parafii. 
Po Mszy świętej odbył się koncert chóru „Gorce” 
z Nowego Targu oraz występy wielu zespołów regional-
nych z Podhala, Spisza. Swoimi osiągnięciami pochwaliła 
się miejscowa młodzież. Uczestnicy uroczystości z uwa-
gą słuchali wspomnień i osobistych przeżyć wielu cieka-
wych ludzi. Niezwykłym był występ muzyki Janusz Pil-
nego z Leśnicy z synami. Rok temu nie mogli uczestni-
czyć w uroczystości, gdyż Janusz uległ wypadkowi. Mimo 
to nie poddał się, z radością śpiewa Ojcu Świętemu. Los 
sprawił, że po ogromnych tarapatach ze zdrowiem jest 
szansa na poprawę, a operacji podejmą się włoscy leka-
rze z kliniki, gdzie leczony był papież. W czasie uroczy-
stości można było również skorzystać z kuchni regional-
nej, wziąć udział w wielkiej loterii fantowej, zapoznać 
się z ziołolecznictwem. Podczas obchodów miały rów-
nież miejsce liczne konkursy. Organizacji uroczystości 
podjęła się pani Danuta Madeja, dyrektor szkoły podsta-
wowej w Rzepiskach, przy pomocy nauczycieli, miejsco-
wych duszpasterzy, grupy przyjaciół i sponsorów. Uroczy-
stość zakończyła się modlitwą o godz. 19.00.
Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na dwa fakty. Ma-
łej miejscowości jaką są Rzepiska i niewielkiej wiejskiej 
szkole udaje się przeprowadzić „imprezę” o szczególnym 
charakterze, która gromadzi nieprzeciętną publiczność, od 
malucha ze smoczkiem po wójta, radnego, a nawet posła 
na Sejm Rzeczypospolitej. Duża w tym zasługa Stanisła-
wa Łukaszczyka z Bukowiny Tatrzańskiej zapowiadają-
cego wszystkich niezwykle sympatycznie, a także wój-
ta gminy Sylwestra Pytla, na którego można było liczyć 
do samego końca. 
Niewielka sala księży marianów urządzona na styl 
regionalny stwarza niepowtarzalny klimat, pozwala na 
swobodę bezpośredniej wypowiedzi, a także osobistą ra-
dość ze spotkania. Budynek byłby niczym bez ducha, 
a są nim dla lokalnej społeczności marianie obchodzący 
w tym roku obchodzą 50 lecie swoje działalności w Rze-
piskach. W rozmowie przyznają, że ludzie z całego kraju, 
a zwłaszcza młodzież chętnie korzystają z domu rekolek-
cyjnego z widokiem na Tatry. Zarazem zapraszają wszyst-
kich górali ze Spisza, Podhala i Orawy do odwiedzenia 
Lichenia, gdzie znajduje się ich główna siedziba. Zało-
życielem Zgromadzenia Księży Marianów był O. Stani-
sław Papczyński (1631-1701), który urodził się w rodzi-
nie chłopskiej w Podegrodziu k/Sącza. Kształcił się w ko-
legiach pijarskich i jezuickich, gorliwy spowiednik, pro-
motor świętości świeckich i propagator modlitwy za du-
sze czyśćcowe. W dniu 16 września 2007 roku w sanktu-
arium maryjnym w Licheniu został ogłoszony błogosła-
wionym. Więcej o zakonie dowiedzieć się można na stro-
nach internetowych www.marianie.pl
jb, pw