background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
8
Spisza i Frydmana. Wśród prelegentów pojawiali się ko-
lejno Piotr Turkiewicz, Julian Kowalczyk, Elżbieta Łu-
kuś, Robert Kowalski, Jan Budz i Piotr Wojtaszek. Cho-
ciaż czas przeznaczony na sesję został znacznie przekro-
czony, pozostał jednak niedosyt wynikający z niemożno-
ści poruszenia wszystkich interesujących aspektów oma-
wianych zagadnień.
Punktem kulminacyjnym jubileuszowych uroczysto-
ści była niedzielna msza koncelebrowana przez Jego 
Eminencję kardynała Franciszka Macharskiego, który 
specjalnie na tę okazję przywiózł z katedry wawelskiej re-
likwie św. Stanisława. Po mszy i uroczystej procesji kar-
dynał odsłonił tablicę upamiętniającą rocznicę lokacji.
W ostatnim dniu uroczystości udział w nich wzięły 
władze gminne z wójtem Pawłem Dziubanem na czele, 
władze powiatowe z doktorem Janem Krzakiem – prze-
wodniczącym Rady Powiatu Nowotarskiego, pani poseł 
Anna Paluch, księża oraz licznie zaproszeni goście i prak-
tycznie wszyscy mieszkańcy Frydmana. Po wspólnym 
obiedzie w motelu „Trzy Korony” zebrani dokonali pa-
miątkowych wpisów w jubileuszowej księdze 
Wielkie frydmańskie świętowanie nie byłoby moż-
liwe bez zaangażowania szeregu osób, których nie spo-
sób wymienić. Życzliwość oraz finansowanie wielu dzia-
łań zapewnił wójt gminy Paweł Dziuban wraz ze swoimi 
współpracownikami, którzy również bawili się na festynie, 
jak i uczestniczyli w październikowych obchodach. Ini-
cjatywę wsparła dyrektor GOK Krystyna Milaniak. Z ko-
lei na miejscu we Frydmanie powstał Komitet Obchodów 
700-lecia Frydmana, w którym obok nauczycieli, człon-
ków rady sołeckiej bardzo aktywnie działali między inny-
mi ksiądz Ludwik Węgrzyn i sołtys Józef Prelich.
tekst Piotr Wojtaszek ,
fot. JK, F. Pacyga i arch. paraf.
i Maria Markowicz zebrały i opracowały fotografie po-
chodzące z lat trzydziestych ubiegłego wieku i nowsze. 
Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem jeszcze 
przed oficjalnym otwarciem.
W sobotę 18 października najważniejszym elementem 
obchodów była konferencja „Frydman na przestrzeni 
dziejów” zorganizowana w motelu „Trzy Korony”. 
Pierwszym  prelegentem  był  profesor Tadeusz  M. 
Trajdos, który niezwykle barwnie i interesująco przed-
stawił poznane fakty związane z początkami miejscowo-
ści i frydmańskiej parafii. Następnie ksiądz dr Adam Jan 
Błachut, pochodzący z Frydmana, omówił historię i wy-
strój kościoła św. Stanisława. Kolejny prelegent mający 
korzenie również we Frydmanie ksiądz Paweł Ferko mó-
wił o kulcie Matki Bożej Karmelitańskiej. Zebrani mo-
gli również poznać architekturę kasztelu, nieznaną kata-
strofę lotniczą we Frydmanie, poznać elementy etnogra-
fii miejscowości i regionu. W trakcie sesji przypomnia-
no również sylwetkę wybitnego frydmanianina Michała 
Balarę oraz zastanawiano się nad perspektywami rozwoju