background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
4
wycieczkę  po Polskim  Spiszu.  Ce-
lem było zwiedzenie cennych zabyt-
ków, które mamy niemal „pod nosem” 
a niezbyt je znamy. 
Pierwszym obiektem, który zo-
baczyliśmy  był  kościół  p.w.  świę-
tych Piotra i Pawła w Łapszach Wy-
żnych. Ponoć każda sroczka swój ogo-
nek chwali, ale po minach moich ko-
leżanek i kolegów z sąsiednich miej-
scowości, których po prostu zamu-
rowało po wejściu do środka, nie ma 
przesady w określeniu „perełka”. Ko-
ściół jest pięknie odnowiony i dlatego 
widać całą jego krasę. Wystrój wnę-
trza jest w stylu rokoko, złoto wprost 
„kapie” z ołtarzy, a cudne tło dla bo-
gato zdobionych figur stanowi imi-
tacja marmuru. Nie wierzycie? Zo-
baczcie sami.
Kolejnym  etapem  naszej  wy-
cieczki był drewniany kościółek św. 
Elżbiety w Trybszu. Każdy, kto tam 
wszedł, mógł podziwiać najstarszą pa-
noramę Tatr. W czasach, kiedy budo-
wano ten kościół, bardzo mało ludzi 
zmagania z pytaniami, ale i cała organizacja konkursu prze-
biegła wspaniale. W tym roku do gościnnej Szkoły Pod-
stawowej w Niedzicy przyjechały reprezentacje z następu-
jących szkół podstawowych: CZARNEJ GÓRY nr 1 i nr 
2, DURSZTYNA, FRYDMANA, KREMPACH, ŁAPSZ 
NIŻNYCH, ŁAPSZ WYZNYCH, TRYBSZA oraz gim-
nazjaliści z KREMPACH I ŁAPSZ NIZNYCH.
Najlepszymi krajoznawcami ze szkół podstawowych 
okazali się: Jakub Złohoda z Czarnej Góry nr 1, Tomasz 
Świec z Krempach, Marcelina Wnęk z Krempach i Anna 
Nowak z Łapsz Niżnych.
Spośród gimnazjalistów: Mariola Milaniak uczennica 
Gimnazjum w Łapszach Niżnych, ale rodem z Niedzicy, 
Grzegorz Majerczak z tego samego gimnazjum i Tomasz 
Petrasek z Gimnazjum nr 1 w Krempachach.
Na pytania (nie łatwe) najlepiej odpowiedzieli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej z Krempach, tym samym za-
jęli I miejsce i otrzymali okazały puchar. Drużynę przy-
gotowała pani LEOKADIA SURMA, której radość z wy-
niku udzieliła się wszystkim. II miejsce – S.P w Niedzi-
cy opiekun pani Elżbieta Łukuś, III miejsce – S.P w Łap-
szach Niżnych opiekun pan Julian Kowalczyk, IV miej-
sce – S. P nr 2 w Czarnej Górze opiekun pani Bogum-
ła Złohoda, VIII Regionalny Konkurs o Spiszu i Podha-
lu wygrali gimnazjaliści z Łapsz Niżnych, wychowanko-
wie pani Elżbieta Łukuś.
Laureaci konkursu szkół gimnazjalnych
z organizatorami i opiekunem
„Cudze chwalicie,
swego nie znacie”
W dniu 15 października dwie klasy III a i III d z Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych wraz z panią Elżbietą Łukuś i Anną Holową wybrały się na 
Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 9 uczestni-
ków. Zaprezentowali poezję i prozę gwarową. Prezenta-
cje komisja oceniła bardzo wysoko.
Konkurs odbył się dzięki pełnemu zaangażowaniu się 
w organizację pana dyrektora szkoły Piotra Góreckiego, 
pani Elżbiety Łukuś, Rady Rodziców, przewodników z No-
wego Targu, nauczycieli z poszczególnych szkół. Nagrody 
ufundowali: Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, Szkoła 
Podstawowa w Niedzicy, Związek Polskiego Spisza, GS 
w Bukowinie Tatrzańskiej i Sponsorzy Prywatni.
fot. JK, tekst Celina Sordyl
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Laureaci konkursu szkół gimnazjalnych
z organizatorami i opiekunem