background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
10
TRZY w JEDNYM
W tym skrócie myślowym mieści się opis zdarzeń zaistniałych 21.wrze-
śnia 2008 roku w Niedzicy. 
Pierwsze zdarzenie, to: Obchody jubileuszu 50. lecia małżeństwa Anny 
i Józefa Kapołków z Niedzicy. Drugie zdarzenie to „Dożynki gminne”. Trze-
cie zdarzenie to 10 „Pożegnanie Lata 2008”.
Przed imprezami świeckimi, mieszkańcy wsi oraz przybyli goście wzięli 
udział w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księży: proboszcza z Nie-
dzicy Andrzeja Pawlaka i prałata Bartłomieja Kapołkę- brata jubilata. Ksiądz 
proboszcz w swojej homilii podkreślił znaczenie odbywanych uroczystości, 
szczególnie chwaląc powrót do obchodzenia gminnych dożynek, podczas któ-
rych jest okazja podziękować Panu Bogu za obfitość zebranych plonów. 
Jubileuszowe śluby małżeńskie odebrał od Jubilatów ksiądz prałat Bartło-
miej Kapołka. W mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele gminnych OSP 
z pocztami sztandarowymi.
Dożynki rozpoczęto wniesieniem do kościoła wieńców dożynkowych wy-
konanych przez zespoły społeczności wiejskich. Niosący wieńce byli przy-
odziani w stroje ludowe spiskie i zapożyczone stroje podhalańskie, chętnie 
przywdziewane przez kobiety z niektórych wsi spiskich. (znawcy strojów lu-
dowych nie popierają tej tendencji). Wieńce ustawiono przed ołtarzem na czas 
odprawiania mszy świętej. 
Po zakończeniu ceremoniału kościelnego, wieńce wyniesiono z kościo-
ła i w pochodzie zbiorowym przy akompaniamencie orkiestry dętej z Łapsz 
Wyżnych, przeniesiono do budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Ze wzglę-
du na złą pogodę, pierwotny zamiar ustawienia wieńców dożynkowych na 
specjalnie zbudowanej w ogrodzie, estradzie, zmieniono i wieńce wniesio-
no do sali widowiskowej GOK-u i umieszczono przed sceną. Brak miejsca 
spowodował, że nie wszystkie wieńce były należycie wyeksponowane. Jed-
nakże w czasie przemarszu z kościoła do GOKu widzowie stojący na pobo-
czach drogi mogli do woli nasycić oczy pięknem wieńców i podziwiać stro-
je ludowe, w które byli „wystrojeni” reprezentanci wykonawców wieńców 
dożynkowych.
Organizatorzy pomyśleli o gościach „dostojnych „.W wypożyczonych 
z KASZTELU bryczkach przewieźli „dostojników” od kościoła do GOK
-u..
Na scenie w sali widowiskowej 
starosta dożynek, sołtys wsi, Jan No-
wak oraz starościna dożynek Małgo-
rzata Święty przekazali wójtowi Paw-
łowi Dziubanowi symboliczny bochen 
chleba z prośbą, aby nim sprawiedli-
wie obdzielił wszystkich mieszkań-
ców gminy.
Każda wieś gminna na dożynki 
tworzy „nieprzeciętne” dzieło, któ-
rym pragnie olśnić uczestników doży-
nek oraz komisję powołaną do oceny 
tych rękodzieł. W tym roku powołano 
7.osobową komisję ( jury ) W skład ko-
misji weszli przedstawiciele wsi bio-
rących udział w wykonywaniu i pre-
zentowaniu wieńców. Przewodniczą-
cą jury była pani Zofia Róż. Jury do-
konało oględzin wieńców i po zsu-
mowaniu punktów ocen indywidual-
nych wszystkich jurorów ustaliło ko-
lejność miejsc i wysokość nagród. In-
formację o wynikach pracy jurorów 
przekazała zebranym przewodniczą-
ca komisji. Wieńce wykonały zespo-
ły mieszkańców wsi: Niedzica, Ka-
cwin, Trybsz, Łapsze Niżne, Łapszan-
ka, Łapsze Wyżne, Frydman.
A oto wyniki pracy jury: Kolej-
ność wg ilości zebranych punktów:
160- Niedzica, Zespół Czardasz I m.  
nagroda 500 zł.
156- Trybsz II m.  nagroda 400 zł.
154- Kacwin III m.  nagroda 300 zł.
148-Łapsze Niżne nagroda 100 zł
147-Łapsze Wyżne nagroda 100 zł  
136- Frydman nagroda 100 zł    
134- Łapszanka nagroda 100 zł
Nagrody wręczył wójt gminy Pa-
weł Dziuban w towarzystwie Prze-
wodniczącej Komisji Zofii Róż oraz 
pani dyrektor GOK u Krystyny Mi-
laniak.                                                                  
W imprezie dożynkowej w GOKu 
wystąpiła orkiestra dęta z Łapsz Wy-
żnych,  której  kapelmistrzem  jest 
17.letni Mateusz Gryglak, obchodzą-
cy właśnie w tym dniu swoje urodzi-
ny. Kierujący orkiestrą Edward Bi-
ziak, informując zebranych o tym fak-
cie, zaintonował tradycyjne 100 lat, 
gromko odśpiewane, na stojąco, przez 
uczestników  dożynek.  Łapszańska