background image
„Na Spiszu” nr 2 (59) 2006 r.
32
24 marca 2006 o godz.
17.w Ośrodku Współ-
pracy Polsko-Słowackiej
w Nowym Targu odby-
ła się promocja tomiku
wierszy Emila Kowalczy-
ka p.t. ”MOS TY SER-
CE ORAWSKIE ?” Or-
ganizatorzy promocji za-
dbali o wspaniałą opra-
wę artystyczną. Młodzież
z Lipnicy Wielkiej ubrana
w orawskie stroje ludowe
recytowała wiersze Doktora Emila przeplatane frag-
mentami życiorysu poety. Recytatorzy, kolejno, po re-
cytacji wiersza, składali obok portretu Emila Kowal-
czyka zapalone znicze.
Zespół muzyczny, w którym zagrali na skrzypcach
dwaj synowie śp. Emila Kowalczyka wykonał ludowe
pieśni orawskie. Zespół De Press przypomniał słynną
pieśń „Cy bocycie Świynty Ojce”, której słowa napi-
sał Emil Kowalczyk.
Wydany przez Podhalańską Oficynę Wydawni-
czą Związku Podhalan Oddział Kościelisko tomik za-
wiera kilkadziesiąt wierszy i zbiorek „ Myśli”. Wybo-
ru dokonał oraz tytułem i posłowiem opatrzył Ryszard
M. Remiszewski, który zwięźle, acz bardzo serdecznie
i trafnie przybliżył Czytelnikowi „ ducha „ śp. Emi-
la Kowalczyka.
Redaktorami wydania są Marcin Jagła i Robert Ko-
walczyk. Na tylnej stronie obwoluty tomiku widnieje
życiorys Emila Kowalczyka ze szczególnym podkre-
śleniem Jego pracy zawodowej i społecznej.
Wspomnieniami z okresu więzi z Emilem Kowal-
czykiem podzielili się : Wanda Szado-Kudasikowa
–poetka podhalańska, Franciszek Adamczyk – Senator
RP, Mariusz Murzyniak- wójt Gminy Lipnica Wielka
, Antoni Nowak- dyrektor Ośrodka Współpracy Pol-
sko- Słowackiej w Nowym Targu oraz Jan Antoł –
radny powiatowy.
Wraz z żoną byliśmy zauroczeni nastrojem panu-
jącym na sali.POETĄ BYŁ
Jako byłemu Przewodniczącemu Rady Gminy Łapsze
Niżne spodobały mi się dwie myśli byłego Przewodniczą-
cego Rady Gminy Lipnica Wielka Emila Kowalczyka:
Ani obrady Rady- nie dajo głupocie rady
Wiejskie zebranie - nerwow sarpanie
Organizatorom promocji serdecznie dziękuję za za-
proszenie
Franciszek Payerhin „Śpisok”
ŚPIS
Śpis-siuhaj siumny
w Orawie zapoziyrany
stoi jakosik
markotny
bo ona
se biere
Luptów
W wierszyku Śpis wyczuwam nutkę niezadowole-
nia autora z faktu rozluźniania się więzi łączących kiedyś
mocno Orawiaków ze Spiszakami.
Co zrobić, aby Orawa była z a p o z i y r a n o
w Śpisu ? P O M Y Ś L M Y i zróbmy COŚ.
Z „ Myśli” wybrałem myśli godne zapamiętania:
PA M I Y Ń Ć
Zapisane
Zamazane
Zabocone
C A S
Byli my
i
Nima nos
POCIERZE
Prośby składane Bogu w ofierze