background image
17
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
na działalność S.K.R-ów wycofywali się stopniowo z tej
organizacji. Jednak w Niedzicy Spółdzielnia Kółek Rol-
niczych działała prawie 20 lat tj. do roku 1995.
W 1976 roku rozpoczęto budowę zapory na Dunajcu.
Budowa ta trwała prawie 20 lat i przyniosła znaczne ko-
rzyści mieszkańcom Niedzicy jak i innych miejscowości.
Ponieważ wielu miało dość dobrze płatną pracę, można
było nabyć po niewielkich cenach kruszywo, cement,
beton, paliwo (benzynę, ropę).
W latach 1960 – 1962 wybudowano w Niedzicy
szkołę – tysiąclatkę. Mieszkańcy Niedzicy dali duży wkład
robót niefachowych jak np. wożenie piasku, żwiru, drze-
wa, desek, kruszywo. W roku 1962 w Niedzicy powstała
Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która później została
zmieniona na Zasadniczą Szkołę Rolniczą i kształciła
młodzież z Niedzicy i okolicznych wiosek w zakresie
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Po przeprowadzeniu
reformy oświatowej i uzyskaniu niezbędnych pomieszczeń
zorganizowano szkołę ponadgimnazjalną, która kształci
młodzież z Niedzicy i okolicznych wiosek.
Upadek komunizmu w Polsce i Europie spowodował
możliwość swobodnego poruszania się mieszkańców
Spisza i innych regionów Polski do krajów europejskich
i podjęcia tam pracy zarobkowej. Wyjeżdżający tam Nie-
dzicanie mają możliwość zobaczenia wielu ciekawych
rozwiązań, mogą się czegoś nowego i dobrego nauczyć,
podpatrzyc i zastosować później w swoich gospodar-
stwach.
Niedzica była kiedyś podobnie jak inne wioski pod-
halańskie i spiskie, typowo rolnicza. Dzisiaj zmieniła
się struktura upraw. Patrząc na pola niedzickie widzimy
w znacznej większości użytki zielone. Jest dużo ciągników
i sprzętu rolniczego, praca na roli jest o wiele łatwiejsza,
plony lepsze niż pięćdziesiąt lat temu, domy i zabudo-
wania gospodarcze o wiele piękniejsze i wygodniejsze.
Jednak rolnictwo jest trudnym zawodem i obecnie mało
opłacalnym. Dlatego każdy szuka pracy poza rolnictwem,
aby tam zarobione pieniądze pomogły mu utrzymać ro-
dzinę i gospodarstwo.
M.Pukański
fot. Kaj Romeyko-Hurko