background image
9
„Na Spiszu” nr 3 (57) 2005 r.
proboszcz, ksiądz Jacek Wieczorek. Część oficjalna odby-
ła się w nowej – starej szkole i wzięły w niej udział
władze
gminy, władze oświatowe, władze lokalne, dyrektorzy
z sąsiednich miejscowości, a także nauczyciele i ucznio-
wie oraz miejscowa społeczność.
Szkoła Podstawowa w Krempachach jest jedną
z większych placówek szkolnych w gminie Nowy Targ.
W szkole jest po jednym oddziale klas 0 – VI, a w roku
szkolnym 2005/2006 uczęszcza do niej 150 uczniów,
w tym dodatkowo języka słowackiego uczy się 50
uczniów. Liczebność klas jest zróżnicowana, najmniejsza
liczy 18 uczniów, a najliczniejsza – 26.
W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli oraz
3 osoby obsługi. Radę Pedagogiczną w bieżącym roku
szkolnym tworzą: dyrektor szkoły – mgr Lidia Kamoń,
nauczyciele: mgr Agata Bryja, mgr Zofia Chałupka, mgr
Anna Chmielowiec, mgr Karol Gątkiewicz, mgr Zofia
Kalata, p. Anna Marcińczak, mgr Zofia Pęcak, inż. Leoka-
dia Surma, mgr Zofia Surma, mgr Magdalena Szewczyk,
s. Małgorzata Śląska, ks. Jan Wróbel.
W trosce o właściwy i pełny rozwój uczniów szkoła
stwarza możliwości sprzyjające podnoszeniu ich umie-
jętności, co w znacznym stopniu wpływa na osiągane
przez nich wyniki. W szkole oprócz lekcji wynikających
z obowiązkowego planu nauczania prowadzone są także
zajęcia pozalekcyjne: kółko informatyczne, chór szkolny,
UKS, świetlica środowiskowa.
Duża chlubą naszej szkoły jest pracownia komputero-
wa z dostępem do internetu, z której uczniowie korzystają
nie tylko na lekcjach informatyki, ale także podczas zajęć
pozalekcyjnych. Wyposażenie pracowni to efekt wspólnej
pracy nauczycieli, dzieci i rodziców.
Duże zainteresowanie nie tylko wśród uczniów, ale
także i gości budzi kącik regionalny, w którym dzięki
życzliwości mieszkańców naszej wsi zebrano dawne
przedmioty używane do prac domowych, gospodarskich
czy rozrywki. Każdą rzecz podpisano odpowiednią gwaro-
wą nazwą. Uzupełnieniem kącika jest gazetka regionalna
z plakatami wykonanymi przez uczniów zawierającymi
najważniejsze informacje o naszym regionie i wsi.
Ważnym elementem pracy szkoły jest organizowanie
różnych uroczystości z udziałem dzieci. Do tradycji naszej
placówki należy organizowanie dla całej społeczności
lokalnej „Dnia Babci i Dziadka” i „Dnia Matki i Ojca”
oraz „Koncertu Noworocznego. Rodzice i dziadkowie
bardzo licznie biorą nich udział, mogą bowiem liczyć nie
tylko na wspólną zabawę, ale także na smaczny poczę-
stunek. Uroczystości dla wsi budzą duże zainteresowanie
i cieszą się ogromną popularnością, a szkoła w ten sposób
ma możliwość zaprezentowania siebie i swoich osiągnięć
w środowisku lokalnym, co korzystnie wpływa na wza-
jemnie relacje.
Pracę szkoły czynnie wspierają rodzice i Rada Ro-
dziców, które z wielkim zaangażowaniem pomagają
w realizacji wielu zadań szkoły. Rodzice opiniują Plan Pracy
Szkoły, a także wspierają finansowo przejazdy uczniów na
zawody sportowe oraz olimpiady i konkursy przedmiotowe,
a także fundują nagrody za osiągnięcia uczniów.
Bardzo dobrze układa się również współpraca
z różnymi organizacjami lokalnymi: Radą Sołecką, Radą
Urbarialną, Towarzystwem Słowaków w Polsce, Kośció-
łem i Wiejskim Domem Kultury. Wspólnie dokładamy
wszelkich starań, by szkoła w Krempachach stała się
„wizytówką” szkoły XXI wieku.
mgr Agata Bryja
Młodzież szkolna chętnie bierze udział w różnych
konkursach, olimpiadach, a także w zawodach sportowych
na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
W ramach przygotowań do obowiązkowego spraw-
dzianu po szkole podstawowej dla uczniów klasy
VI prowadzone są nieodpłatnie dodatkowe zajęcia
z języka polskiego i matematyki. Jednym z mierników
pracy nauczyciela, a więc także i tych zajęć, jest wynik
obowiązkowego sprawdzianu po szkole podstawowej.
W roku szkolnym 2004/2005 klasa VI uzyskała średnią
punktów – 30,